Til hovedinnhold

Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

Døve og tunghørte elever lærer det norske språket samtidig som de lærer å lese, i større grad enn hos normalt hørende barn.

På grunn av hørselstapet og det ufullstendige auditive input barnet mottar, kan kunnskapen om og erfaringen med norsk være mangelfull. Det er et nitid arbeid for barnet og pedagogen å arbeide med å utvide ordforråd og utvikle kunnskap om norsk grammatikk og syntaks som vi ellers tar for gitt at barn har. Det kan være lurt å tenke seg at norskopplæring for døve og sterkt tunghørte deler mange av de samme pedagogiske utfordringer som undervisning av en fremmedspråklig elev.

For å eksemplifisere hvordan man kan utnytte elevens kunnskap om tegnspråk, vises en måte å presentere bøying av norske verb på. Det er å kombinere tidslinje A som elevene kjenner fra tegnspråk, og en justert norsk verbbøyingstabell som man fyller ut etter behov.

(Illustrasjon følger senere.)

Andre viktige arbeidsområder er morfologi, homonymer og synonymer, og faste uttrykk (”language chunks”) som brukes på norsk. Roos (2009) forteller at forskning har avdekket at døve sjeldent analyserer ord og bruker den verdifulle morfologiske informasjonen. Vi kan tenke oss at eleven møter et ukjent ord som uvennlig og kan analysere det: ”u” betyr ikke, ordet ”venn” er et kjent substantiv, ”lig” er en vanlig endelse i det norske språket og viser at ordet er brukt som et adjektiv. Til sammen kan denne informasjonen hjelpe eleven med å finne ordets mening. Dette er også viktige ferdigheter når man skal bruke ordboka. Elevene trenger dermed systematisk undervisning i strategier som utnytter morfologisk informasjon.