Til hovedinnhold

Utvikle skriveferdigheter

Skriftspråket er nedtegnete symboler for talespråket. Talespråket påvirkes av det høreutbyttet et barn har og av den opplæringen og stimuleringen et hørselshemmet barn har fått og tatt til seg

Det er mange faktorer som har betydning når elever med hørselsnedsettelse skal utvikle skriveferdigheter:

  • elevens grad av, og type hørselshemming
  • om barnet har fått tidlig, positiv erfaring med lesing og skriving
  • om barnet har selvtillit og gode kommunikasjonsferdigheter
  • hvilke hørselstekniske hjelpemidler eleven har nytte av
  • metoder en pedagog tar i bruk når det undervises i skriving
  • om den hørselshemmete eleven er bimodalt tospråklig

Bruke andre sanser

Dersom barnet i skrivingen skal stole på en fonologisk tilnærming, vil barnet skrive det som det hører - uansett grad og type høretap. Det er sjelden en god metode når man ikke hører så godt. Derfor må alle hørselshemmede barn bruke flere sider av sitt sanseapparat for å klare å skrive godt.

Synet kan kompensere for dårlig hørsel gjennom munnavlesing, men ikke alene. Det er ikke godt nok sansing til å huske de ulikhetene og kombinasjonsmulighetene som finnes i det norske skriftspråket. Det hørselshemmete barnet må også bruke sin taktile sans, ved for eksempel å bokstavere ord i håndflaten eller bruke håndalfabetet i norsk tegnspråk.

Smake på ord

Det en god metode at barnet utnytter den sterke følsomheten vi alle har i munnhulen til å «smake» på bokstaver og ord. Ved å artikulere, med eller uten samtidig bruk av stemme, vil hørselshemmede barn, ved hjelp av munnmotorisk sansing, lettere klare å memorere alle ordene de må huske og gjenkalle.

Rikt ordforråd

Å utvikle ferdigheter i skriving krever et rikt ordforråd. Det er en kunnskapsbase eleven har utviklet i førskolealder og som må være tilgjengelig når man skal skrive meningsbærende tekster.

Les om lesing og skriving for hørselshemmede barn i barnehagen

Faktorer for læring

Det er tre faktorer som er de viktigste bæresøyler for at læring skal finne sted:

  • motivasjon
  • konsentrasjon
  • repetisjon

De tre faktorene skal tillegges stor betydning når et hørselshemmet barn skal lære å skrive. Dersom repetisjonen kan knyttes til bruk av alle sansene, har barnet større sjanse til å lykkes. Hørselshemmede elever har særlig utbytte av visualisering av ulike tekststrukturer ved hjelp av skriverammer. Se eksempler på skriverammer.

Les mer om:

Tidlig skriveopplæring

Visuell representasjon av språk- og tekststruktur

Skriveferdigheter og bimodal tospråklighet