Til hovedinnhold

Langsiktig planlegging

Nedsatt hørsel hos barn krever langsiktig planlegging av kommunen.

Det er i stor grad forutsigbart hva kommunene må gjøre for å tilrettelegge for hørselshemmede barn og unge. Hørseltap kan påvirke:

 • språkutvikling
 • erfaringsinnhenting
 • sosial utvikling
 • samspill

Vi kommuniserer hele tiden. Derfor krever hørseltap vedvarende oppmerksomhet fra omgivelsene og at tiltak planlegges og iverksettes i god tid.

Stadfeste hørselstap tidlig

Alle nyfødte i Norge screenes med tanke på hørselstap ved en enkel test på barselavdelingen. Etter funn i denne screeningen og ytterligere tester, stadfester hørselssentralene hørselstap hos 1- 2 promille av nyfødte. Kommunen ved helsestasjon eller PPT får melding om nedsatt hørsel som krever tiltak.

Hva kreves for å tilrettelegge?

Tilrettelegging omfatter:

 • Teknisk og fysisk tilrettelegging
 • Kompetanse hos fagpersonale i barnehage og skole
 • Pedagogisk tilrettelegging
 • Støtte opp under foreldrekompetansen

Felles for tiltakene er at de

 • krever langsiktig planlegging
 • kan ha høy kostnad
 • krever god planlegging ved innkjøp og gode rutiner ved bruk
 • kommer vanligvis alle elevene til gode.

Ta hensyn til hele skoleløpet

I et normalt opplæringsløp skjer det mange uforutsigbare endringer som vanskelig lar seg planlegge (skifte av personale etc.). Men mye er også forutsigbart:

 • Overgangen fra barnehage til skole
 • Overgangen fra småskole til mellomtrinn
 • Overgangen fra mellomtrinn til ungdomstrinn
 • Overgangen til videregående opplæring
 • At vektlegging av faglig utbytte øker betydelig gjennom skoleløpet.

God tilrettelegging for elever med hørselstap forutsetter at mange forhold er vurdert og at tiltak er iverksatt i god tid.

Se ellers Utdanningsdirektoratets sider om nedsatt hørsel hos barn og unge.