Til hovedinnhold

Tegnspråkopplæring i videregående skole etter §3-9

Elever med tegnspråk som førstespråk kan få opplæring i og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø i videregående skole.

Det må foreligge en sakkyndig vurdering for å få tegnspråkopplæring i videregående skole. Rettigheten for tegnspråkopplæringen står beskrevet i § 3-9 i Opplæringsloven.Opplæringen følger egne læreplaner.

Retten begrenset til skoler med tegnspråkmiljø

Med tegnspråklig miljø menes skoler som er særlig tilrettelagt for dette. Til vanlig har disse status som knutepunktskoler for hørselshemmede. Deler av opplæringen kan skje med tolk.

Retten til opplæring i og på tegnspråk er avgrensa til de utdanningsprogrammene og programområdene som disse skolene gir. Retten gjelder elever – ikke lærlinger eller lærekandidater.

Læreplaner og unntak

Læreplanverket og læreplanene for hørselshemmede er bindende og kan ikke velges bort. Elever som får opplæring i og på tegnspråk, er unntatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk og i skriftlig sidemål. Eleven må selv søke om fritak, og det skal fattes et enkeltvedtak om dette.