Til hovedinnhold

Når komplekse vansker fører til alvorlig skolefravær

Barn og unge med alvorlig og langvarig skolefravær øker i mange kommuner. Ofte har elevene komplekse og sammensatte vansker.

Asker kommune er en av kommunene som har jobbet systematisk for å øke kompetansen på dette området. Dette skjer i et tett samarbeid med Statped, både på individ- og systemnivå. Nå er kommunen i gode spor og har fått på plass bedre systemer for å håndtere langvarig skolefravær blant elever med komplekse vansker. Nøkkelen har vært økt kunnskap og forståelse. De har fått bedre innsikt i hvorfor elevene blir borte fra skolen og jobber mer systematisk med klarere rutiner.

– Vi så at skolene var fortvilet. Det var ikke noe system i hvem de fikk støtte fra. Vi måtte forbedre rutinene og har nå et godt system der skolene har ansvaret og PPT er nærmeste drøftingspart, forklarer Marianne Ennals. Hun er systemveileder i Asker kommune og blir koblet på når det oppstår alvorlig skolefravær.

Nå gjennomgår hele PP-tjenesten et kompetanseprogram med en kompetansepakke i fire moduler levert av Statped.

– Vi opplevde en sterk økning i skolefravær spesielt hos elever med nevrodiagnoser. Da var det naturlig for oss å kontakte Statped. Vi kunne ikke leve med at det bare var enkelte PP-rådgivere som hadde kunnskap om dette. Rådgiverne opplever bistanden fra Statped som veldig matnyttig og relevant. Nå skal kompetansen komme hver enkelt skole til nytte, sier Ennals

Systemveileder i Asker kommune Marianne Ennals erfarer at det er mange årsaker til at langvarig fravær har økt blant elever med Tourettes syndrom, ADHD, autisme og andre nevrodiagnoser.

Fravær av tilhørighet

– For mange av disse elevene ble det mye verre under pandemien fordi tilhørigheten til fellesskapet ble borte. For noen handler det om fravær av tilhørighet. En av løsningene er å få elevene til å se verdien av felleskapet og hjelpe dem tilbake dit. For andre er bildet mer komplekst, forklarer systemveilederen.

Feirer med gulljakke: Marianne Ennals er opptatt av å feire når det går bra. – Når vi får det til og en elev er tilbake i gode spor, da tar jeg på gulljakken på samarbeidsmøtene. Det er et symbol for å vise at vi har lykkes. I Asker snakker vi nå om «gulljakkesaker», sier prosjektlederen.
Dette er de fem T-ene Asker kommune jobber etter i alvorlig skolefraværssaker:

Støtte i individsaker

I tillegg til kompetanseheving via kompetansepakken får kommunen støtte fra Statped i to individsaker. Den ene saken handler om en gutt med komplekse nevrodiagnoser som har hatt fravær over flere år. Her var utfordringsbildet sammensatt med både ADHD, Tourettes syndrom, tvang, høyt stressnivå, søvnvansker, skam, mat- og helseproblemer i tillegg til en rekke andre utfordringer.

PP-rådgiver Prince Kabeya kom inn i saken for ett år siden. Da var det svært høyt stressnivå hos alle parter, og situasjonen var vanskelig.

– Jeg var opptatt av å snakke med eleven og få hans perspektiv. Mitt fokus var nytenking og å hjelpe skolen med å forstå elevens utfordringer, sier Kabeya.

Eleven klarte ikke tanken på å være i klasserommet. Det var heller ingen god løsning at han var noen timer i en gruppe han ikke trivdes i.

Et hjemmebesøk ble vendepunktet

– Det kom inn en kontaktlærer med høy relasjonskompetanse. Vi oppfordret han til å dra hjem og prate med eleven. Dette skulle vise seg å bli et viktig vendepunkt. En god relasjon og trygghet ble gradvis etablert, stressnivået gikk ned, og i høst er han tilbake på skolen. Det er fremdeles skjørt, men vi er i et godt spor, sier PP-rådgiveren.

– Vi er tett på om det skjer noe. Vi skal være tidlig på ballen og regulere tiltakene når det blir behov. Foreldre skal oppleve at vi tar dette på høyeste alvor, sier PP-rådgiveren.

Elleve råd til skoler og PPT

– Vi kjenner nå bedre til hva som trigger han og hva som stresser han. Det gjør oss bedre beredt. I tillegg er det bygget et godt lag rundt han. Foreldrene er blitt trygge på at han blir ivaretatt. Alt dette er viktige faktorer for at vi nå er over i bedre spor, forklarer PP-rådgiveren.

Tok det ut hjemme

Hjemme sitter et foreldrepar som har kjempet gjennom flere år. Det har vært tøffe tak med raseri, angst, skam og etter hvert et langvarig skolefravær. De forteller om en ressurssterk og kreativ gutt med mye humor og fantasi, og som kan blomstre med både tegning og historier når han føler seg trygg.

 

– Som foreldre blir du fortvilet. Vi tok det ulikt, men klarte likevel å være et godt team som utfylte hverandre, sier foreldrene.

– I barnehagen var han en følsom og sensitiv gutt. Han hadde behov for å bygge opp en kjerne av trygge voksne. I leken ble han usynlig og gikk inn i seg selv når stressnivået var høyt, forklarer foreldrene.

Som åtteåring fikk gutten diagnosen Tourettes syndrom. Det skulle vise seg å være mer komplisert. Foreldrene trodde faste rammer på skolen skulle hjelpe, men de opplevde en gutt som kom hjem med raserianfall. Han var engstelig for å ta initiativ overfor andre barn og ble mye alene. Han klarte ikke helt å knekke de sosiale kodene. Det ble en vond sirkel der han trakk seg mer og mer tilbake.

Vi har lært mye om oss selv, både om våre dårlige og gode sider. Vi er ulike, men har klart å snakke godt sammen. Det å klare å samarbeide når det stormet som verst, var viktig. Vi klarte hele tiden å bekrefte at han var elsket av oss rundt. Den tryggheten var svært viktig for han, forklarer foreldrene.

Fjernet presset

Fra januar 2020 ble han helt borte fra skolen. Det ble gjort mange forsøk på å få han delvis tilbake, men ingenting fungerte godt.

– Etter et møte med kontaktlærer og PPT hjemme hos oss i sommer, endret han holdning. Han bare bestemte seg for at han ikke ville være annerledes, og at han nå skulle tilbake til skolen.
Foreldre

Når stress og press forsvant og hans stemme ble hørt, endret ting seg. Nøkkelen var å gi han mestring og kontroll over egen situasjon, forklarer foreldrene.

De roser både kontaktlærer, PPT og Statped, og de opplever at et godt teamarbeid med felles forståelse har vært helt avgjørende for å lykkes.

Råd til andre foreldre og skoler

Statped-støtte på system- og individnivå

Statped har i tillegg til å støtte i denne saken hatt ansvar for et omfattende systemarbeid med kompetansepakken. Tema er elever med nevrodiagnoser og ufrivillig skolefravær. Maren-Johanne Nordby, Hedda Gjesti Tjäder, Kristine Damsgaard og Julie Kristin Eliassen er alle rådgivere i Statped og jobber mye med denne typen saker.

– Vi får henvist et økende antall elever med komplekse utfordringer og langvarig, ufrivillig skolefravær, forklarer Kristine Damsgaard og Maren-Johanne Nordby, rådgivere i Statped.

– Dette er krevende saker å gå inn i, og vi er opptatt av å legge igjen kompetanse i kommunene elevene bor i. Derfor tilbyr vi kompetansepakker i kombinasjon med at vi følger opp noen individsaker. Individsakene blir også brukt som case i systemarbeidet. På den måten blir systemarbeidet forankret i lokal virkelighet, forklarer rådgiverne.

Kompetansepakke med fire moduler fra Statped:

Fraværet er et symptom

– Utfordringene disse barna har, er ikke alltid like godt synlige. Da kan det bli vanskelig å forstå hvor store og komplekse de er. Fraværet er barnets måte å ta vare på seg selv på, og et symptom. De bruker mye krefter på å skjule hvordan de egentlig har det på skolen, sier rådgiverne.

De mener kunnskap om hvor sårbare disse barna er, og å få kartlagt hva de ulike elevene strever med på skolen, er kjernen i å kunne forstå fraværet, for så å kunne sette inn riktige tiltak. Oppdagerkompetanse er et stikkord.

– Laget rundt eleven må forstå og gjenkjenne tegn på stress, manglende mestringsopplevelse og mistrivsel lenge før det blir fravær, er noe av budskapet fra rådgiverne når de holder workshop. Her for PP-tjenesten i Asker.

Unge med nevrodiagnoser topper dessverre Ung-ufør-statistikken og også statistikken av unge voksne som havner i utenforskap. Derfor er tidlig innsats og oppdagerkompetanse så uhyre viktig. Vi jobber helt ned i barnehagene nå og opplever fravær allerede fra 1. klasse av. Det er svært alvorlig, sier rådgiverne.

Her er rådene fra rådgiverne:

Se video med intervjuer om skolefravær i Asker:

Les mer om skolefravær og ADHD, Tourettes syndrom og autisme

I denne ressursen kan du lese mer om barn og elever med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autisme og skolefravær. De har ofte komplekse og sammensatte utfordringer som kan føre til høyt stressnivå og utfordringer med å delta på skolen. Blir det ikke tilrettelagt for disse elevene, står de i fare for å utvikle skolefravær.