Til hovedinnhold

Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

Innenfor en sosiokulturell forståelsesramme skjer barns læring og utvikling gjennom deltakelse i sosiale fellesskap – hvor fellesskap med jevnaldrende er av særlig betydning. Barns deltakelse i læringsfellesskap med andre barn, eller tilrettelegging for slik deltakelse, er derfor et gjennomgående tema i antologien.

Forside bilde
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Bøker/hefter, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  2. Pris: Gratis, kan også kjøpes i en trykt versjon til 290 kroner. I tillegg kommer ekspedisjon og frakt på 170 kroner pr. bok + mva.
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2020

Det innledende kapitlet setter inkluderingsbegrepet inn i et historisk og praktisk perspektiv, og er en teoretisk overbygning til de andre kapitlene. Deretter følger de øvrige bidragene presentert under fire tematiske overskrifter. Det første temaet dreier seg om endringsarbeid i barnehage og skole, det andre handler om tilrettelegging for deltakelse og læring, det tredje om støtte til deltakelse og det fjerde temaet er inkluderende læringsaktiviteter. Hver hoveddel innledes med en kort introduksjonstekst og oversikt over de enkelte kapitlene som inngår.

Bidragsyterne er rådgivere i Statped med erfaring fra ulike fagområder. De redegjør for ulike tilnærminger som bygger på erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Alle har til felles at de gjennom sin rådgivningsvirksomhet har vært tett på praksisfeltet. I antologien deler de erfaringer fra samarbeidet med barnehager og skoler i arbeidet med å utvikle en kunnskapsbasert praksis.

Antologien retter seg mot studenter og ansatte som jobber i barnehage og skole, og andre som har interesse for fagfeltet.

Redaktører: Siv Hillesøy, Eli Marie Killi, Ann-Elise Kristoffersen

Du kan laste ned antologien gratis i pdf-format.

Ønsker du å kjøpe artikkelsamlingen i trykt utgave, kan du bestille den fra Flisa Trykkeri (e-post), som trykker den for deg (såkalt "print on demand"). Prisen for å trykke én bok er 290 kroner + mva. I tillegg kommer ekspedisjon og frakt på 170 kroner pr. bok + mva. Husk å oppgi antall bøker du vil trykke, og fakturaadresse. Trykkeriet sender deg faktura og bok/bøker.

ISBN 978-82-323-0352-6 (trykt utgave)
ISBN 978-82-323-0353-3 (elektronisk utgave)

Ønsker du bare deler av samlingen, kan du laste ned enkelt kapitler fra samlingen nedenfor (pdf).

Mirjam Harkestad Olsen: Inkludering i et historisk og praktisk perspektiv

Endringsarbeid i barnehage og skole

Anita Sande:Lederskap i inkluderende prosesser

Sonja Bjørnbak:«Det viktigste grepet var å legge ned den spesialpedagogiske avdelingen»

Ann Therese Stamnesfet & Tove Theie: Arbeid med inkluderende fellesskap i hele organisasjonen

Tilrettelegging for deltakelse og læring

Grete Stabæk og Hilde Kolstad Danielsen: Elever med store og sammensatte lærevansker i ungdomsskolen – suksessfaktorer for en inkluderende praksis

Beate Heide og Margrethe Sylthe: Hvordan kan barnekonvensjonen
anvendes i arbeidet med sakkyndig vurdering?

Gro Narten Markestad: Kontaktlærer og spesialpedagog på lag for elevens deltakelse

Helene Fulland og May-Britt Monsrud: Inkluderende læringsfellesskap for nyankomne elever med og uten særskilte behov i videregående skole

Støtte til deltakelse

Anne-Merete Kleppenes: Kommunikasjon på ulike arenaer

Bente Corneliussen: Blinde barns deltakelse i lekens frie flyt

Karine Bekkely: Voksnes dialogferdigheter som støtte for barns deltakelse i fellesskapet

Nadja Akinshina: Inkluderende praksis i barnehagen for et lite barn med cochleaimplantat

Ena Caterina Heimdahl og Helene Fulland: Små prosjekter i sneglefart
– små for hvem?

Inkluderende læringsaktiviteter

Espen L. Wilberg, Maren-Johanne Nordby og Hedda Gjesti Tjäder: Inkluderende læringsaktiviteter

Tonje Lovang og Knut Slåtta: Tilhørighet, deltakelse, engasjement– utvikling av inkluderende gruppeaktiviteter for elever med multifunksjonshemming

Engelsk utgave

Togetherness in Play and Learning, Special Needs Education in Mainstream Settings