Til hovedinnhold

Bliss symbolspråk

Bliss er et internasjonalt, grafisk system der ord og begreper representeres av logiske tegn i stedet for bokstaver. Det benyttes i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), som støtte til og erstatning av tale.

Kommunikasjon med bliss bygger på en forutsetning om et idé-, forestillings- og begrepsfellesskap mellom sender og mottaker. For at mennesker skal kunne forstå hverandre ved hjelp av symboler, må symbolene være noenlunde allmenne og oppfattes ganske likt på tvers av erfaringsbakgrunn, språk, alder, kjønn og kulturelle forskjeller.

Med sin oppbygning kan bliss være en hjelp i alternativ og supplerende kommunikasjon. Bliss er også velegnet som hjelpemiddel for å lære språklige strukturer og grammatikk og til å forstå den dypere mening med ordene (begrepslæring). I tillegg kan bliss brukes som lese- og skrivesystem i stedet for bokstaver, midlertidig eller permanent.

Bliss består av ca. 100 grunnsymboler. Disse er laget ut fra et lite antall enkle, geometriske former. Med utgangspunkt i grunnbegrepene kan nye ord dannes, slik at det er mulig å utvikle et tilnærmet ubegrenset ordforråd. Systemets logiske struktur tillater kommunikasjon helt fra barnets ettordssetninger til kompliserte grammatikalske strukturer. Til nå er det konstruert ca 4 500 ulike blissymboler. Videreutvikling skjer både i Norden og på verdensbasis, gjennom den internasjonale organisasjonen Bliss Communication International (BCI).

Eksempler på blisstegn(pdf)

BLISS for språkvansker

Tradisjonelt er bliss brukt i alternativ kommunikasjon, det vil si som et system brukt av mennesker med store talemotoriske vansker som trenger alternative kommunikasjonsformer. Men siden bliss har så mange muligheter i seg, har Statped sett nytten av symbolsystemet som hjelpemiddel i undervisning av barn med store språkforståelsesvansker. Symbolene kan brukes som lærehjelpemiddel både i:

Begrepsopplæring

Fordi symbolene i så stor grad uttrykker ordenes meningsinnhold, synes de å være til hjelp for barn som har vansker med læring av begreper og det å huske ordene som knyttes til dem.

Grammatikkopplæring

Siden grammatiske former også kan vises, visualiseres språkets struktur på en helt unik måte og viser seg å være til god hjelp i læring av den grammatiske oppbygningen i språket vårt.

Språklig bevissthetstrening

Begrepet setning vises og ords plassering tydeliggjøres. Innholdet i sammensatte ord vises, og hvordan betydningen endres når del-elementene skifter plass. Tekster skrevet med bliss kan gi barn forståelsen for at skrevet tekst kan gi informasjon, og at de selv kan gi informasjon ved å skrive. Dette er jo grunnlaget for lesning.

Alternativt lese- og skrivesystem. Noen barn har så store vansker med å tilegne seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter at de kan ha nytte av å bruke et annet symbolsystem enn bokstaver. Bliss kan brukes midlertidig eller som et supplement som et alternativ. For noen kan bliss fungere som et permanent lese- og skrivesystem.