Til hovedinnhold

Hva er Minspeak®?

Minspeak ® ble oppfunnet av den amerikanske lingvisten Bruce Baker i 1982. Etter et prosjekt hvor han skulle intervjue en gruppe sterkt bevegelseshemmede personer uten tale, oppdaget han hvor store problemer de hadde med å uttrykke seg med de talehjelpemidler man hadde på den tiden. Han fikk da idéen til å lage et system for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon(ASK) til personer med språkevner, men med for dårlig motorikk til at de kunne uttrykke seg forståelig ved hjelp av vanlig tale.Han kalte sitt system for Minspeak ® (en forkortelse for Minimum Effort Speech), og han baserte systemet sitt på en metode kalt Semantic Compaction (Semantisk Kompresjon).

Minspeak ® bruker bilder kalt ikoner eller symboler, for å hjelpe brukeren til å uttrykke seg. Ved å sette sammen bilder på ulike måter kan man utrykke enkeltord eller fraser og sette dem sammen til komplette og grammatikalsk riktige setninger. I og med at man benytter bilder, er det ikke nødvendig at personen skal kunne lese for å benytte Minspeak ®, men personen vil ha stor nytte av Minspeak ® også etter at han/hun har lært og lese. Dette skyldes at enkeltord som oftest kan uttrykkes med langt færre trykk i Minspeak ® enn hvis man skriver med bokstaver. For en som bruker lang tid på å trykke har dette stor betydning for talehastigheten.

Talehastighet

For en talehemmet person som benytter seg av ASK er talehastigheten viktig, og systematikken og tankegangen bak Minspeak ® bidrar til å optimalisere talehastigheten på ulike måter:

Kjernevokabular

Minspeak ® er bygget opp rundt kjernevokabularet i språket vårt. En vanlig person vil har rundt 6000 ord i sitt ordforråd. De ordene som brukes mest i talespråket kaller vi kjernevokabularet. Det 100 mest brukte ordene pluss bøyningsformer står for 63 % av alle ordene vi sier, det 250 mest brukte står for 78 %, mens de 700 mest brukte ordene står for ca 85 %. Det betyr at dersom en talehemmet person har raskt tilgang til de mest brukte kjerneordene, så vil talehastigheten gå kraftig opp, og han vil lettere kunne uttrykke seg til sine omgivelser med alle de fordeler det gir. De mest brukte ordene krever kun ett eller to trykk, mens man maksimalt vil trenge tre trykk for å uttrykke et av de 700 kjerneordene i norsk Minspeak ®

Motorisk planlegging og programmering

I Minspeak ® blir ordene alltid uttrykt med den samme bevegelsen. Symbolene endrer ikke plassering, og måten symbolene kombineres på endres heller ikke. Overlegget til Minspeak® er statisk (som et tastatur) og på samme måten som mange av oss har lært å raskt kunne benytte et vanlig tastatur, kan en talehemmet person raskt lære å få uttrykt seg ved hjelp av i Minspeak ® med sitt faste, statiske skjermbilde.

Symbolprediksjon

Symbolprediksjon hjelper brukeren til lettere og raskere å finne fram til ordet han vil uttrykke. Etter å ha trykket første ikonet i sekvensen vil de ikonene som ikke er valgbare, bli gråfarget, eller forsvinne helt. Dermed får man et mer oversiktlig bilde å forholde seg til, og det vil bli lettere å komme til det neste symbolet.