Til hovedinnhold

Elever med vansker i matematikk - en veileder i utredning og tiltak

Veilederen er et verktøy for lærere og PP-tjeneste i å forstå og hjelpe elever med en vanske som tidligere har blitt viet liten oppmerksomhet.
Bokomslag person med en kalkulator som hode
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2008
  5. Forfatter: Marianne Akselsdotter, Britt Wenche Grimstad, Eva Margareta Engenes

Veilederen “Elever med vansker i matematikk” er primært utviklet for å bistå lærere og fagpersonell i PP-tjenesten i arbeidet for å finne ut av vanskene. Den er tenkt å kunne fungere som et praktisk verktøy i utredningsprosessen, i samarbeidet mellom PP-tjeneste, skole og foresatte. Veilederens siste del tar opp aktuelle tiltak som kan være nyttige i tilrettelegging av undervisningen. Testing og kartlegging som gjennomføres i utredningsarbeidet, skal alltid ende opp med tiltak. Det endelige målet for utredning er å øke matematikkferdighetene hos eleven.

I saker som henvises Øverby kompetansesenter, har PP-tjenesten etter hvertøkt fokus på elevers manglende matematikkferdigheter. Veilederen “Elevermed vansker i matematikk” er primært utviklet for å bistå lærere og fagpersonelli PP-tjenesten i arbeidet for å fi nne ut av vansk ene. Den er tenkt åkunne fungere som et praktisk verktøy i utredningsprosessen, i samarbeidetmellom PP-tjeneste, skole og foresatte. Veilederens siste del tar opp aktuelletiltak som kan være nyttige i tilrettelegging av undervisningen. Testingog kartlegging som gjennomføres i utredningsarbeidet, skal alltid endeopp med tiltak. Det endelige målet for utredning er å øke matematikkferdighetenehos eleven!