Til hovedinnhold

Garderobe

Garderobesituasjonen er ofte en hektisk situasjon der flere barn og voksne er samlet på et avgrenset areal. Det blir lett støyende. Noen barn lar seg lett avlede og kan ha vansker med å konsentrere seg om hva de egentlig skal gjøre. Som voksne bør dere derfor ha en diskusjon om hvordan dere gjennomfører organiseringen og ivaretar barnas behov i en slik situasjon.

Når barna skal ut, er det gjerne et overordnet mål for garderobesituasjonen at de får på seg klær som er egnet for uteaktivitet, vær og temperatur. Ut over dette er det langsiktige læringsmålet vanligvis selvstendighet i av- og påkledning.

For barn med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker kan målet om selvstendighet ofte være krevende og langt fram i tid. Mange vil i liten grad være i stand til å vurdere hva de bør ha på seg og trenger derfor en klar beskjed fra deg som voksen om hva de skal ta på seg.

I tillegg vil en del av disse barna ha motoriske vansker og sekvenseringsvansker som medfører at selve av- og påkledningen tar lang tid og er komplisert for dem å mestre. Dersom barnet bruker veldig lang tid i garderoben, må du vurdere om målet om selvstendighet er viktigere enn at barnet kommer seg raskt ut av garderoben og får tatt del i aktiviteten som venter ute. Dersom et barn alltid blir sist ferdig og opplever at leken allerede er i gang når det kommer ut, kan det i mange tilfelle være viktigere at barnet får hjelp til påkledning. Når du skal prioritere arbeid med selvstendighet, kan du med fordel operasjonalisere begrepet selvstendighet til konkrete delmål og ukemål, for eksempel at barnet i løpet av en tidsperiode skal lære å ta støvler på riktig fot.

Det vil ofte være hensiktsmessig at du lager en plan for å avtrappe hjelp; fra full hjelp og støtte fra deg som er voksen, til delvis hjelp og til full selvstendighet med av- og påkledning.

Organisering

I personalgruppen kan dere med fordel drøfte hvordan dere best mulig kan legge til rette for at garderobesituasjonen skal bli et godt sted å være under av- og påkledningen.

Hvis dere skal tilrettelegge for en læringssituasjon, må dere reflektere over

  • hvor mange barn som kan være i garderoben samtidig
  • hvor mange voksne det er behov for
  • om dere skal tilrettelegge for få barn i garderoben samtidig, slik at barna får ro og voksenoppmuntring
  • hvilke barn som bør være i garderoben samtidig
  • hvem barnet med uro og oppmerksomhetsvansker bør være i garderoben samtidig med
  • om dere kan benytte prinsippet «store barn hjelper små»
  • om enkelte barn kan benytte andre rom under påkledningen
  • hvor det er mest hensiktsmessig at barn med konsentrasjonsvansker og uro har sin garderobeplass. Slike barn trenger ofte stor plass rundt seg. For en del barn i denne gruppen passer det best at de har sin plass ved en ende.

For å forebygge en støyende situasjon kan dere med fordel legge opp til at ikke alle barna er i garderoben samtidig. Her følger en rekke andre spørsmål som også er relevante når det er «garderobetid»:

  • Hva gjør de barna som venter på å komme til garderoben? Eller som har kommet inn og «venter» på hva som skal skje videre?
  • Barn med uro og konsentrasjonsvansker fungerer best når det er en fast, fysisk struktur. I stedet for en løs struktur vil barna ofte profitere på å gjøre en aktivitet i denne overgangssituasjonen. Kan barna for eksempel ha en «rolig stund» hvor de har en fast, tilvist plass med en avtalt aktivitet, som for eksempel å «lese» selv i bildebøker?

Voksenrollen

Drøftinger om hvordan dere som voksne fordeler ansvaret på en hensiktsmessig måte, som for eksempel hvem som følger opp barna som venter, og hvem hjelper barna i garderoben, er alltid nyttige avklaringer.

Sekvenseringsvansker og planleggingsvansker er ofte et problem for barn med oppmerksomhetsrelaterte vansker. Dette innebærer blant annet at det er vanskelig å vite rekkefølge på hvordan ting skal gjøres. I garderobesituasjonen kan dette medføre at enkelte barn tar på seg støvler før de tar på seg dressen og lignende.

Voksenrollen i møte med disse barna handler i stor grad om å støtte, oppmuntre og hjelpe dem med riktig rekkefølge i påkledningen. Det er derfor viktig at dere reflekterer over hvordan dere kan gjøre dette. Skal dere instruere barnet plagg-for-plagg? Skal dere legge frem klærne i en naturlig rekkefølge? Her må dere prøve dere litt frem for å finne ut hva som er den beste hjelpen for det enkelte barnet. Prinsipper som «Korte beskjeder og en ting av gangen» passer godt her.