Til hovedinnhold

Multifunksjonshemming – interessekartlegging

Sammenfatningsskjema

Last ned, skriv ut og fyll ut sammenfatningsskjemaet (PDF).

Eksempel på ferdig utfylt skjema (PDF).

Velg én person som tar ansvaret for

  • å samle inn utfylte kartleggingsskjemaer fra hver enkelt nærperson
  • å lage en felles sammenfatning av disse

Flere som har fylt ut kartleggingsskjemaer, kan ha registrert de samme interessene, men beskrevet dem med litt ulike ord. Da lager du som sammenfatter, en felles beskrivelse som favner dette. Det vil også gjerne være en del genuine erfaringer som kanskje bare én enkelt person har registrert. Dette kan være like viktig som det flere har nevnt, så alt bør med i sammenfatningen. Samle det gjerne punktvis med aktiviteter og stimuli som ligner hverandre, og fyll inn de utfyllende kommentarene som hører til hvert punkt, i høyre rubrikk i sammenfatningsskjemaet.

Til slutt i skjemaet fyller du inn navnene på hvem som har deltatt i kartleggingen, og datoen for når den sist ble revidert.

Interessekartleggingen bør være et dynamisk verktøy. Selve prosessen vil forhåpentligvis gjøre nærpersonene oppmerksomme på å observere hva personen med multifunksjonshemning fatter interesse for, ettersom vedkommende får nye opplevelser og erfaringer i livet sitt. Når de som fyller ut kartleggingsskjemaer, oppdager nye interesser, er det viktig at dette tilføyes i interessekartleggingen. Du bør revidere sammenfatningen med jevne mellomrom og ta ansvar for dette, for eksempel årlig i ansvarsgruppa eller på annet vis.

Når du reviderer, behøver du ikke å gjennomføre hele kartleggingen på nytt, men sørge for å supplere sammenfatningen med nye interesser som har kommet til, og stryke det som ikke gjelder lenger.

Hva forteller sammenfatningen?

Når sammenfatningen er laget, sitter dere med et viktig dokument som sier veldig mye om personen med multifunksjonshemning på en positiv måte. I sammenfatningen kommer personens sterke sider, personlighet og muligheter fram.

Det finnes gjerne mange dokumenter om hva som er sykt og dysfunksjonelt hos personer med multifunksjonshemning.

  • Epikriser og legeerklæringer stadfester diagnoser og beskriver sykdom og behandlingsbehov.
  • Utredningsrapporter og kartlegginger forteller om nedsatte kognitive, språklige, motoriske og sansemessige funksjoner og beskriver mangelfull mestringsevne på mange områder.

Slike dokumenter er viktige og nødvendige. Når dere leser dem, kan dere imidlertid oppleve at personen bare beskrives gjennom store funksjonsnedsettelser. Men:

  • Hva er helsebringende (salutogent)?
  • Hva er friskt og sterkt?
  • Hva er personligheten til han eller hun som har en multifunksjonshemming?

Dette kan lett komme i skyggen av hva som er det syke og dysfunksjonelle. Satt på spissen kan «personen blir borte i pasienten». Interessekartleggingsskjemaet og sammenfatningskjemaet er ment som motvekt til dette.

Side 3 av 3