Til hovedinnhold

Kartlegging av «Triggere» - tvang, tics, raseri, sinne

Dette er en veileder til lærere for bedre å kunne forstå og tilrettelegge i ulike situasjoner på skolen. Veilederen og eksemplene er ment som tips til hvordan en kan komme i dialog med eleven, og hvordan en på en strukturert måte kan starte en prosess.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Autismespekter, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere, Statpeds ressurser
  2. Pris: Gratis
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2013
  5. Forfatter: Kristian Øen med konsulentbistand fra Gerd Strand
  6. Utvikler: Statped

Veilederen må ikke forveksles med eller erstatte andre kartleggingsskjema som er utarbeidet i forhold til å vurdere spesielle trekk ved en elev knyttet opp til eksempelvis tics, tvang, angst, opposisjonell atferd m.m. Dersom skolen har mistanke om at eleven sliter med denne type problematikk, bør skolen ta kontakt med sakkyndige instanser. Veilederen og eksemplene er ment som tips til hvordan en kan komme i dialog med eleven, og hvordan en på en strukturert måte kan starte en prosess der eleven og de voksne samarbeider om å gjøre skoledagen lettere for eleven.