Til hovedinnhold

Matematikk i barnehagen

"Antall, rom og form" beskriver det matematikkfaglige innholdet i barnehagen.

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.

Matematikk

"Antall, rom og form" beskriver det matematikkfaglige innholdet i barnehagen.

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no) fremhever at barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Det kan handle om alt fra klærne som henger i garderoben til formingsmateriell som utfordrer kreativitet og skapertrang, og det kan handle om leker og utstyr som er utviklet spesielt for matematiske aktiviteter. Barnehagen kan lage gode fysiske miljøer både i form av plass, tiltalende utforming av arealene, tilgang på egnede lekematerialer og gode uteområder. I tillegg er det vesentlig at barna opplever voksne som er nysgjerrige og interesserte overfor deres initiativ, og som deltar i lek, aktiviteter og samtaler på barnas premisser. Se nederst på nettsiden for å finne inspirasjon til konkret arbeid.

Barnehagens fagområder skal sees i sammenheng med hverandre. Det er spesielt viktig at antall, rom og form ses i sammenheng med kommunikasjon, språk og tekst. Det finnes for eksempel rikelige anledninger til å utvikle disse sammenhengene når barn og voksne har matematiske samtaler. Slike samtaler kan finne sted når voksne stopper opp og lytter, når barn vil vise noe de er opptatt av og når de vil forklare noe de har oppdaget. I slike situasjoner kan barn blir utfordret på å koble seg på hverandres ideer og ta i bruk matematiske begreper og språk.

Et eksempel kan hentes fra et måltid i barnehagen. Ved et av bordene er barna uenige om hvem som har mest melk i glasset sitt. Glassene er litt ulike i høyde og bredde. En gutt mener å ha mest melk fordi melka er høyt oppe i glasset. Ei jente sier hun har mest for hennes glass er mye, mye større. Etter en stund spør den voksne om det kan finnes måter å finne ut hvem av dere som har mest melk. Et barn foreslår at de må finne helt like glass til alle. Mens de måler og sammenligner tar de i bruk ord som beskriver høyde, bredde, mye, lite, mest og minst.

Det er nyttig for barnehagepersonalet å ha kunnskaper på flere områder når de jobber med antall, rom og form, for eksempel:

  • Å kjenne til barns utvikling generelt og barns tidlige matematiske utvikling spesielt.
  • Å kunne skape miljøer slik at barna kan utforske og oppdage matematikk i hverdagen (matematikkdidaktikk).
  • Å bruke observasjoner slik at barnegruppen og hvert enkelt barn blir ivaretatt og fulgt opp.

MIO - Matematikken, individet, omgivelsene - Observasjonsmateriell til bruk i barnehagen

Materiellet kan brukes for å:

  • Støtte arbeidet med fagområdet Antall, rom og form i rammeplanen
  • Bidra til kompetanseutvikling gjennom observasjon og refleksjon i personalet

Fange opp barn som trenger mer oppfølging. Les mer

Numicon i barnehagen

Bruk av strukturert materiell for å inspirere barna til utforskning og matematisk tenkning. Les mer om Numicon.

Tidlig innsats

Barnehagepersonalet møter mange barn, og har derfor god mulighet til å oppdage barn som av ulike grunner ikke naturlig er nysgjerrige og utforskende. Dette er barn som lett går glipp av viktige matematiske erfaringer her og nå, og som også kan risikere å møte på skolen med dårligere forutsetninger for å mestre matematikkopplæringen. Barnehagen må sørge for at omgivelsene og det allmennpedagogiske tilbudet sikrer at også disse barna får varierte erfaringer. Enkelte barn kan i perioder ha behov for individuell tilrettelegging.

Noen barn med særlige behov mottar spesialpedagogisk hjelp, se barnehageloven § 31 (lovdata.no). Formålet med denne hjelpen er å gi barn tidlig hjelp og støtte.

Kravet for spesialpedagogisk hjelp er at barnet må ha et behov som skiller seg fra eller er mer omfattende enn det behovet barn på samme alder vanligvis har. Dette kan være knyttet til barnets utvikling, læring, evner og forutsetninger.

For barn som har en individuell rett til spesialpedagogisk hjelp (udir.no), vil det være aktuelt å vurdere barnets matematiske utvikling og ha pedagogiske mål for barnets utvikling og læring.

Hjelpen skal også bidra til at barnet blir bedre rustet til å starte på skolen og til at barnet får nødvendig hjelp, slik at barnets vansker blir avhjulpet på et tidlig tidspunkt.