Til hovedinnhold

En litt annerledes skole

Diamanten skole for elever med døvblindhet gir opplæring på grunnskole og videregående nivå.

jente og gutt i rullestoler som snakker sammen med bruk av hender

Skolen er en del av det statlige spesialpedagogiske opplæringstilbudet som skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis mulighet til å være aktive deltagere i egen læring og utvikling.

Elvene ved skolen har behov for taktil tilnærming i sin opplæring, og får undervisning i og på ulike alternative og supplerende kommunikasjonsformer (ASK) med et spesielt fokus på kroppsligtaktil kommunikasjon. Skolen har med utgangspunkt i Læreplanverk for kunnskapsløftet 2020, utarbeidet en lokal læreplan som er utvidet og tilpasset elevenes kombinerte sansetap. Lokal læreplan er utvidet med komplementerende ferdigheter.

Skolens verdigrunnlag

I samfunnet har personer med medfødt døvblindhet knapt hørbare stemmer. Skolens verdigrunnlag er basert på et mangfoldperspektiv, hvor man skaper betingelser som gjør elevene handlekraftige og robuste på deres egen måte med deres egen stemme.

Skolen har som mål å være en inkluderende arena, hvor det gis likeverdige muligheter. Inkludering og deltakelse er viktige satsningsområder for en kontinuerlig utvikling av selvstendighet, et godt selvbilde og god livskvalitet.

Medfødt døvblindhet gir elevene store vansker med kommunikasjon, informasjonstilegnelse og fri bevegelse.

Elevene har på grunn av sine sansetap, liten eller ingen tilgang til kulturspråk. Elevenes kommunikative uttrykk har lav lesbarhet og disse to faktorene gjør at skolen har hovedfokus på å utvikle elevenes kommunikative ferdigheter.

Kommunikasjon og språk

I samfunnet har personer med medfødt døvblindhet knapt hørbare stemmer. FNs barnekonvensjon legger vekt på retten til å uttrykke seg og å bli hørt (artikkel 3). Skolens pedagogiske grunnsyn tar utgangspunkt i et relasjonelt perspektiv og vektlegger å fremme elevens egen stemme.

Kommunikasjon og språk i taktil modalitet er overordnet i all undervisning. Skolens prinsipper er at elevene skal gis en reel opplevelse av å bli sett, bekreftet, forstått og få mulighet til å uttrykke seg med sin individuelle kommunikasjonsform og der igjennom påvirke sin egen situasjon.

Den enkelte elevs forutsetninger for å nyttiggjøre seg av eventuelle syns- og hørselsrester vil i stor grad variere. Behovene for individuell tilrettelegging vil være svært forskjellige i en opplæringssammenheng.

Undervisningen tilpasses den enkelte elev ut fra hans/hennes kompetanse, motivasjon, interesse, sansetapenes type og omfang og eventuelle tilleggsvansker. Med bakgrunn i skolens helhetlige kunnskap om elevene og lærernes spesialiserte partnerkompetanse, utvikles det individuelle læringsprogram utarbeidet gjennom diagnostiserende undervisning i fler- og tverrfaglige team.

Les mer om Diamanten skole.