Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt

Viser 141 - 150 av 314 treff.

 • Mellomørebetennelse og nedsatt hørsel

  05.09.2016 | Artikkel

  ...kronisk tilstand. For å forebygge varig nedsatt hørsel må barn som har gjentatte plager, få ekstra oppmerksomhet.  Barn med kronisk mellomørebetennelse bør jevnlig få sjekket hørselen. Forsinker ikke utviklingen ...
 • Tallstart

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...har mest å si for senere skoleprestasjoner, og da foran faktorer som tidlige leseferdigheter og oppmerksomhet (Duncan mfl. 2007:1437). Både i barnehage og skole anbefaler vi mindre grupper ved gjennomføring ...
 • Book Creator og hørselshemning

  12.02.2020 | Kapittel

  ...aktiv lytting. Visuell støy Forstyrrende synsinntrykk som bevegelser eller gjenstander som tar oppmerksomhet, bør unngås. Gruppestørrelse ved bruk av mindre grupper Mindre grupper skaper mindre støy Det ...
 • Statpeda åvddånahttembargo ja kulturtsieggima perspektijva

  27.03.2015 | Kapittel

  . Váj dáv nahkap ållidit galggap fokuserit Statpedaj sebrudakperspektijvan, addneperspektijvan ja akta moattet oassálasstijs doajmmariggasin.
 • Govlesadteme

  27.03.2015 | Kapittel

  ...daejnie suerkine vuejnedh: Tjåenghkies govlesadtemestrategije jïh soejkesje vuesiehtieh Statped lea akte gaahpoeh jïh stïeresne etaate. Visuelle profijline orre logo’ine jïh tjåenghkies gïeleprofijline aelhkebe ...
 • Sjïere dïenesjh

  02.01.2015 | Kapittel

  ...dellie funksjovnelle salkehtimmieh dorjesuvvieh jeatjah faagesuerkiejgujmie ektine. Daejnie goh våarome akte reektehtse dorjesåvva mij åvtese bïejesåvva jïh gïetesåvva Nasjovnaale dåaresthfaageles dåehkesne ...
 • Start Skjermleseren

  12.09.2019 | Kapittel

  I videoene vil du lære hvordan du aktiverer skjermleseren på telefonen eller nettbrettet ditt. Du lærer også å opprette en snarvei slik at du kan slå av eller på skjermleseren med et tastetrykk. Velg relevant ...
 • Punktskrift i TalkBack

  12.05.2015 | Kapittel

  ...nytt vindu, som kan hentes gratis på Google Play Åpnes i et nytt vindu. Når en installerer og aktiverer BrailleBack vil den samarbeide med TalkBack og formidle skjerminnholdet på en tilkoblet leselist ...
 • BARGA GUS PP–DIEVNASTUSÁN?

  23.12.2014 | Kapittel

  Dat le «akta uksa man tjadá tjáŋa» Statpeda dievnastusájda. Åtså dievnastusájda muhtem åtsålvissjiemá baktu statped.no næhttabájken. Åhtsåmus dievnastusájda sáddiduvvá dan guovlluj manna åhttse suohkan ...
 • Skuvlefaalenasse elliestïjjen jïh bielietïjjen

  30.12.2014 | Kapittel

  ...lïerehtimmiem åadtjodh væhtagïelesne jïh væhtagïelen tjïrrh maadthskuvlesne jïh jåarhkelïerehtimmesne lea akte laakevïedteldihkie reakta, ööhpehtimmielaaken §2-6 jïh § 3-9 mietie. Gïeleraerine ektine Statped edtja ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!