Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt

Viser 21 - 30 av 314 treff.

 • Arbeidsoppgåve 4: Grunnleggande samspel

  07.12.2021 | Kapittel

  ...for at barna viser fram interessante gjenstandar for kvarandre? Målet er at barna skal ha felles merksemd på gjenstanden, og at dei skal veksle mellom å sjå på han og sjå på kvarandre. Velg ut minst to ...
 • Sosijaale jïh kultuvrelle darjomh

  30.12.2014 | Kapittel

  Dan åvteste kultuvrelle identiteete jïh gïeleidentiteete aktene ektievoetesne evtiesuvvieh, Statped edtja sosijaale jïh kultuvrelle sijjide sjïehteladtedh gusnie utnijh maehtieh gaavnesjidh.
 • Fokuse

  27.03.2015 | Kapittel

  Jarkelimmie Statpedeste lea akte prosesse mij edtja guhkiem vaasedh, jïh gusnie jïjnjh biehkieh. Dan åvteste vihkeles fokusem steeredh jarkelimmien aajkose, jïh ulmide mah leah bïejesovveme gïehtelæmman ...
 • Bieljehtstjelmehtsvoete / aktanamme vuejneme- jïh govlemetsagkesh

  02.01.2015 | Kapittel

  ...govlemetsagkesi sisnjeli. Bieljehtstjelmehtsvoete akte vihties funksjovneheaptoe jïh lea akte itjmies aktanamme vuejneme- jïh govlemeteehpeme. Dïhte akten almetjen darjomh gaertjede, jïh almetjem heerrede ...
 • Når barnet har nedsatt funksjonsevne

  27.01.2016 | DVD

  I filmen møter vi tre familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. Sammen med psykolog Nadia Ansar forteller de om hvordan de opplever hverdagen. Sentrale temaer som tas opp i filmen er synet på: ...
 • Beskytte under utforsking

  10.07.2017 | Kapittel

  ...verste fall fører til at barnet vegrer seg mot å bruke hendene til å utforske. Les mer om felles oppmerksomhet med små barn som er blinde.
 • Grunner til å bruke hender sammen

  10.07.2017 | Kapittel

  Alt dette fordrer god følsomhet i hender og fingre. Felles bruk av hender er nyttig for felles oppmerksomhet kontakt og kommunikasjon forklare, forstå og vise gjenstander og aktiviteter forklare og forstå ...
 • Faageles bijjiemaahtoe

  02.01.2015

  Statpedesne akte gamte jïh jolle faageles maahtoe. Joekehts faageles maahtoebyjresh aktem lïhke laavenjostoem utnieh. Fåantoe lea ovmessie ööhpehtimmieh, dotkememaahtoe jïh praktihkeles dååjrehtimmie ...
 • Legg på med på/av-knappen

  12.05.2015 | Kapittel

  ...standard. Ønsker du å bruke på/av-knappen (skjermlåsknappen) til å avslutte en telefonsamtale med, aktiverer du denne funksjonen her.
 • Strategije minngie-jïh jåarhkeööhpehtæmman PP-dïenesjijstie (daaroen SEVU-PPT)

  30.12.2014 | Kapittel

  Akte maahtoestrategije mij lea stuvreme barkijidie PP-dïenesjisnie mah lissiehtamme maahtoem sijhtieh. Ööhpehtimmiesuerkieh leah ”siebrieevtiedimmie jïh jarkelimmiebarkoe”, ”lïerehtimmiebyjrese jïh dåehkiestuvreme” ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!