Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt

Viser 61 - 70 av 314 treff.

 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...hennes tegnbruk ved å gjenta det hun uttrykker og utvider med noen tegn.   8a Her ser vi felles oppmerksomhet, glede og turtaking. Jenta tar opp en isklump fra bakken. Jeg knytter tegn til det vi opplever ...
 • Sisnjelds öörnedimmie jïh radtjoestimmie Statpedeste

  27.03.2015 | Kapittel

  Jarkelimmie Statpedeste lea buerkiestamme goh akte kvaltiteetereforme. Luhkieakte jïjtjeraarehke maahtoejarngh tjåanghkan bïejedh njieljie jienebefaageles dajvide, nuepieh vadta dejtie reereles jïh sisnjelds ...
 • Snarvei Microsoft 365 med skjermleser

  16.09.2020 | Veileder

  ...appene i Microsoft 365 fungerer fint med skjermleser. Imidlertid er det noen forhold du bør være oppmerksom på. Vi gjennomgår disse i denne veilederen.
 • Microsoft 365 med skjermleser

  16.09.2020 | Publikasjon

  ...appene i Microsoft 365 fungerer fint med skjermleser. Imidlertid er det noen forhold du bør være oppmerksom på. Vi gjennomgår disse nedenfor.
 • Faageles bijjiemaahtoe

  01.01.2015 | Kapittel

  Statpedesne akte gamte jïh jolle faageles maahtoe. Joekehts faageles maahtoebyjresh aktem lïhke laavenjostoem utnieh. Fåantoe lea ovmessie ööhpehtimmieh, dotkememaahtoe jïh praktihkeles dååjrehtimmie skuvleste ...
 • Fargefiltre

  09.02.2021 | Kapittel

  ...til: Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) – Fargefiltre Fargefiltre bilde i tekstblokk Når du aktiverer dette valget er det inverterte farger som er standardinnstillingen. Bilder på nettider vises med ...
 • Mulige årsaker

  25.08.2017 | Kapittel

  ...årsaker. For det første kan barnet oppleve at atferden hjelper det til å øke konsentrasjonen, oppmerksomheten og utholdenheten. For det andre kan atferden stimulere sansene, for eksempel når barnet vifter ...
 • Sensory Light Box

  10.05.2016 | App

  ...erfaringer med forholdet mellom årsak og virkning ved å gi visuelle og auditive tilbakemeldinger når du aktiverer skjermen. I appen kan du velge mellom 24 ulike scener med animasjoner og tilhørende lyd. Det er ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...får den tida og merksemda han treng for å fortelje eller seie det han ønskjer å seie. Som lærar/pedagog kan du møte ein elev som stammar ved å ha augekontakt med og tryggande merksemd på eleven når du ...
 • Datne barkoem åtna PP-dïenesjisnie?

  30.12.2014 | Kapittel

  Ajve akte «tjaangemeokse» Statpeden dïenesjidie. Edtja dïenesji bïjre syökedh ohtsemegoeren tjïrrh maam sæjrosne statped.no/soknad gaavnh. Ohtseme dïenesji bïjre seedtesåvva dan regijovnese ohtsijetjïelte ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!