Til hovedinnhold
Viser 931–940 av 1117 treff.
 • Bo Ege - Gïeleldh Teestese 1 åarjelsaemïengiele/sørsamisk

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...aelhkies screeninge- goerehtimmie gusnie smaave dajvesne maanan biejjieladtje baakoevåarhkosne vååksje. Les Bo Ege på norsk. Loga Bo Ege birra davvisámegillii. Lågå Bo Ege birra julevsábmáj. Gosse gïeleteestem ...
 • Dïejvesegoerkese åarjelsaemiengïele/sørsamisk

  01.02.2023 | Kartleggingsmateriell

  Numhtie åadtjobe daejredh guktie edtjebe baakoej gujmie barkedh dovne maanagïertesne jïh skuvlesne. Les omtale av Begrepsforståelse på norsk. Loga Doabaáddejupmi birra davvisámegillii. Lågå Báhkodádjadus ...
 • Åarjelsaemien foneemeteeste - åarjelsaemiengïele/sørsamisk

  01.02.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...jis maana tsagkesh åtna gosse edtja soptsestidh, jallh jis sæjhta maanan baakoestimmiem goerehtidh. Les omtale av Sørsamisk fonemtest på norsk. Loga Davvisámegiel fonemtesta birra davvisámegillii. Åarjelsaemien ...
 • Kjennemerker, ledelinjer og peilepunkt

  09.08.2023 | Kapittel

  Er de naturlige kjennemerkene tilstrekkelige, eller bør det også legges inn kunstige kjennemerker? Les mer om kjennemerker, ledelinjer og peilepunkt under mobilitetsruter.
 • Taktil diskriminering

  18.04.2024 | Kapittel

  ...diskriminering og systematisk bygger opp de ferdighetene barnet har behov for når det skal lære å lese bokstaver en skal kjenne på, i motsetning til bokstaver en skal se for å gjenkjenne.  Alfabet ...
 • At være barn og ung med Usher syndrom

  04.01.2022 | Bok/hefte

  I dette heftet kan du lese om Usher syndrom fra persepektivet til barn og unge. Materialcenteret i Danmark har publisert et hefte om å vokse opp med Usher syndrom. Heftet er et resultat av et prosjekt ...
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  ...med større symboler og bedre kontrast. Det er også mulig å merke brikkene med punktskrift. Du kan lese mer om Blue-Bot og tilrettelegging for syn her. Mål fra rammeplanen ...
 • Veileder for universell utforming av digitale utgivelser

  13.12.2021 | Veileder

  Universell utforming av digitale utgivelser gjør bøker mer tilgjengelige for lesehemmede og hjelper forlagene med å nå nye brukergrupper. Men hva betyr det at en utgivelse er universelt utformet? Veileder ...
 • Tjue spørsmål om språkferdigheter

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...om språkferdigheter – en analyse av sammenhengen mellom observasjonsdata og testdata”, her kan du lese artikkelen i PDF. Ernst Ottem Statped ...
 • Når språket svikter – norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...er hentet fra norske studier av barn, unge og voksne med ulike former for språkvansker. Boka kan leses med utbytte av alle som har lyst til å lære mer om grammatikk, om hvordan språket er strukturert som ...