Til hovedinnhold
Viser 961–970 av 1156 treff.
 • Habtool -davvisámegiella

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...oahppoplána (IOP) addin dihtti mánáide ja nuoraide geain lea autisma kvalitatiivva skuvlafálaldaga. Les omtalen av Habtool på norsk. Habtool registreren ja kárten geavahuvvo oktan girjjiin “Individuelt & ...
 • Daajehtselïereme – Bïhkedimmie strukturelle daajehtselïeremen bïjre maanide jïh learoehkidie

  18.08.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...tjïelkeste guktie maahta systeemen mietie barkedh daajehtselïereminie, dovne maanagïertesne jïh skuvlesne. Les omtale av Begrepslæring på norsk. Loga Doabaoahppama birra davvisámegillii. Lågå Buojkuldakoahppama ...
 • Buojkuldakoahppam - Bagádus strukturieriduvvam buojkuldakoahppama birra mánájda ja oahppijda

  18.08.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...tjielggiduvvá gåktu máhttá systemáhtalattjat buojkuldakoahppamijn barggat sihke mánájgárden ja skåvlån.   Les omtale av Begrepslæring på norsk.  Loga Doabaoahppama birra davvisámegillii.  Lohkh Daajehtselïeremen ...
 • Å oppdage skriving for barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  30.05.2023 | Kapittel

  ...flest ofte 2 – 3 år på – fra de første kruseduller på papiret til å kunne skrive slik at andre kan lese og forstå. Hvordan kan du hjelpe barnet til å starte med å skrive selv? Husk at å være en tidlig skriver ...
 • Bo Ege - Gïeleldh Teestese 1 åarjelsaemïengiele/sørsamisk

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...aelhkies screeninge- goerehtimmie gusnie smaave dajvesne maanan biejjieladtje baakoevåarhkosne vååksje. Les Bo Ege på norsk. Loga Bo Ege birra davvisámegillii. Lågå Bo Ege birra julevsábmáj. Gosse gïeleteestem ...
 • Dïejvesegoerkese åarjelsaemiengïele/sørsamisk

  01.02.2023 | Kartleggingsmateriell

  Numhtie åadtjobe daejredh guktie edtjebe baakoej gujmie barkedh dovne maanagïertesne jïh skuvlesne. Les omtale av Begrepsforståelse på norsk. Loga Doabaáddejupmi birra davvisámegillii. Lågå Báhkodádjadus ...
 • Åarjelsaemien foneemeteeste - åarjelsaemiengïele/sørsamisk

  01.02.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...jis maana tsagkesh åtna gosse edtja soptsestidh, jallh jis sæjhta maanan baakoestimmiem goerehtidh. Les omtale av Sørsamisk fonemtest på norsk. Loga Davvisámegiel fonemtesta birra davvisámegillii. Åarjelsaemien ...
 • Kjennemerker, ledelinjer og peilepunkt

  09.08.2023 | Kapittel

  Er de naturlige kjennemerkene tilstrekkelige, eller bør det også legges inn kunstige kjennemerker? Les mer om kjennemerker, ledelinjer og peilepunkt under mobilitetsruter.
 • Videregående opplæring med nedsatt hørsel og tegnspråk

  03.07.2024 | Artikkel

  ...hjelp for å finne boplass. Briskeby videregående skole og Signo kompetansesenter har egne botilbud. Les mer om deres botilbud på deres hjemmesider.  Opplæring og kompetanse hos lærere  Lærere må ha kunnskap ...
 • Taktil diskriminering

  18.04.2024 | Kapittel

  ...diskriminering og systematisk bygger opp de ferdighetene barnet har behov for når det skal lære å lese bokstaver en skal kjenne på, i motsetning til bokstaver en skal se for å gjenkjenne.  Alfabet ...