Til hovedinnhold
Viser 1761–1770 av 2383 treff.
 • Tiltak for å redusere bakgrunnsstøy

  23.08.2023 | Kapittel

  Bakgrunnsstøy kan medføre at et barn med både nedsatt syn og hørsel får reduserte muligheter til å oppfatte tale eller viktige omverdenslyder. Det kan også forstyrre oppmerksomheten til et barn som bruker ...
 • Overgang til skole

  23.08.2023 | Kapittel

  ...opplæring til rektor, kontaktlærer, spesialpedagog, assistent og andre aktuelle ansatte i skolen, slik at kompetansen er til stede når eleven starter på skolen. Denne opplæringen må skje i god tid. Barnet ...
 • Affektiv inntoning

  21.09.2023 | Kapittel

  ...følelsene. Det er altså ikke selve atferden hos barnet som speiles, men den følelsestilstanden man opplever at barnet er i. Dette er ikke det samme som imitasjon, som henspeiler på å imitere uttrykket slik det ...
 • Ledsagergrepet

  16.08.2023 | Kapittel

  ...tempoet, lukke dører, trekke fram sin egen stol og selv avgjøre når ledsagingen skal avsluttes. For at eleven skal finne ledsagerens arm, kan ledsageren berøre elevens arm med sin egen albue. Eleven holder ...
 • Beskrivelse av ukjente omgivelser

  12.06.2023 | Kapittel

  ...holder brukbar hygienisk standard, bør ledsageren informere om dette slik at eleven kan ta nødvendige forhåndsregler. Vær oppmerksom på at det er enklere å orientere seg i rom som er små og der avstanden mellom ...
 • Video transcription Dorine in t’ Veld

  07.09.2023 | Artikkel

  Structure Formulae Made Accessible. I'm Dorine in 't Veld, product manager tactile learning and reading at Dedicon in the Netherlands. Structure formulae can be written in a linear notation. But for more complex ...
 • Generelle lærevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...lærestoffet kombinert med ekstra tid vil være vesentlig for å gi denne elevgruppen god opplæring: Sørg for at elevene får tilstrekkelig tid til å arbeide med hver del av lærestoffet. Arbeid systematisk med de ...
 • Taleprosessering og ulike typer språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...hva har det å si for valg av tiltak?   Alle barn uttaler ord feil tidlig i utviklingen. Dette skyldes at barna verken kan oppfatte alle lydlige forskjeller eller produsere lydene riktig. De vil derfor forenkle ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  Barn og unge med autisme kan oppleve at de ikke forstår sosiale situasjoner, og kan derfor ha nytte av veiledning slik at de lærer seg sosial kompetanse.  Mange barn og unge lærer grunnleggende sosiale ...
 • Overganger

  18.03.2022 | Kapittel

  ...mellom ulike opplæringsarenaer skal ivareta behov for trygghet i en overgangsprosess, og bidra til at opplæringen tilpasses den enkelte allerede fra første dag. Overganger er alltid kritiske faser og er ...