Til hovedinnhold
Viser 2091–2100 av 2435 treff.
 • Synsapparatet

  12.06.2023 | Kapittel

  ...synsapparatet Synsapparatet gjer det mogleg å få og registrere lys og å omarbeide synsinntrykka slik at det blir danna ei heilskapleg forståing av omgivnadene. Frå bakre del av auget (netthinna) blir lyset ...
 • Blindskap

  23.10.2023 | Kapittel

  ...blindskap og ein liten synsrest. Ein person blir sett på som funksjonelt blind dersom synet er så nedsett at det ikkje kan brukast til orientering og flytting, eller til å lese. I Noreg fødast det kvart år mellom ...
 • Kartlegge i skolen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...undersøke den tilrettelagte opplæringen i skolen. Hvordan har læringssituasjonene vært lagt til rette for at eleven skal utvikle seg som person, delta i læringsfellesskap og lære fag? Dersom det har vært gode ...
 • Spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli

  04.08.2023 | Kapittel

  ...matematikkvansker som har oppstått som følge av en ervervet hjerneskade. Det står særlig spesifisert at individer som får denne diagnosen, tidligere skal ha hatt normale matematiske ferdigheter: Dyscalculia ...
 • Andre vansker

  04.08.2023 | Kapittel

  Dersom elever med ulike vansker ikke blir møtt med egnet tilrettelegging, er sannsynligheten stor for at de vil utvikle matematikkvansker. En del elever har mer enn én utfordring eller lærevanske. Disse strever ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...talespråk, eller at bokstavene representerer lyder. Andre har knekt den alfabetiske koden og kan lese tekst på egen hånd. Det er ikke bare med hensyn til skriftspråklige ferdigheter og erfaringer at elevene stiller ...
 • FNs menneskerettighetsdag, 10. desember

  30.11.2021 | Nettressurs

  ...menneskeverdet. Der trekkes det frem at opplæringen skal være i samsvar med menneskerettighetene, og at elevene skal tilegne seg kunnskap om disse rettighetene. Det påpekes at barnekonvensjonen er en del av ...
 • Punktskrift i dagliglivet - PDL

  22.02.2015 | Bok/hefte

  ...hensiktsmessig måte. PDL kan ses på som en oppfølging av "Lær blindeskrift punkt for punkt". Det forutsettes at brukeren av pdl kan bokstaver, skilletegn og tall. "Punktskrift i dagliglivet pdl" finnes trykket både ...
 • Kommunikative relationer

  11.11.2015 | Bok/hefte

  ...og forfatterne beskriver hvordan videoanalyse kan nyttes til å oppdage og forstå den enkeltes måte at forholde sig til verden på.    Anne Varran Nafstad og Inger Bøgh Rødbroe Statped og The National ...
 • Eleven med ervervet hjerneskade - en veileder basert på nevropedagogisk tenkning

  02.02.2016 | Veileder

  ...i opplæringssektoren som jobber med elever med en ervervet hjerneskade. En hjerneskade kan føre til at eleven mister tidligere ferdigheter. Dette byr på helt spesielle utfordringer med å tilpasse opplæringen ...