Til hovedinnhold

Barn og elever med ADHD

Universelle tiltak i skolen

Relasjoner til jevngamle og voksne på skolen er den viktigste beskyttelsesfaktoren for at barn og elever med ADHD trives på skolen. Gode og trygge relasjoner er derfor avgjørende for å kunne tilrettelegge for inkludering i skolen.

En ADHD-vennlig skole

Barn og elever med ADHD trenger å ferdes i miljøer som er tilpasset og tilrettelagt deres behov. Mange elever med ADHD kan ha godt utbytte av opplæringen som foregår i klasserommet, men de vil som regel ha behov for en individuell tilrettelegging som øker deres mestringsopplevelse og dermed læringsutbytte i klasserommet.

Eksempler på slik tilrettelegging kan være:

 • Hyppige pauser
 • Tilpasse skoledagen slik at det gir eleven høy grad av struktur og forutsigbarhet
 • Sikre overganger
 • Tiltak mht. tolking av sanseinntrykk på en annerledes måte
 • Veksling av sittestilling
 • Fikleaktiviteter for å redusere stressnivået. Det kan være aktiviteter som slim, stressball, kinetisk sand og tilgang til å kunne drikke vann i timen
 • Eleven får være med å bestemme hvor det er best å sitte i klasserommet
 • Mulighet til å trekke seg tilbake på et eget rom
 • Mulighet til å skjerme seg i klasserommet
 • Minimere visuell støy på veggene i klasserommet
 • Tilbud om vurderingsformer som bygger på elevens styrker
 • Faste samtaler med en trygg voksen på skolen
 • Bruk av andre mestringsarenaer som er tilpasset elevens interesser, styrker og mestringsområde

Listen over er eksempel på universelle tiltak som ikke nødvendigvis handler om spesialpedagogiske tiltak, men tiltak det er mulig å få til innenfor tilpasset opplæring. Elever med ADHD er svært ulike og vil ofte trenge forskjellige tilpasninger og tiltak på skolen og i klasserommet. For at de pedagogiske tiltakene skal oppleves som meningsfulle for den enkelte elev, er det viktig at skolen har tett relasjon og dialog med eleven.

Åpenhet, raushet og informasjon til medelever

De fleste barn og unge aksepterer hverandres behov og annerledes adferd hvis de får en forklaring. Elever med ADHD vil i mange tilfeller oppleve å havne i uheldige eller vanskelige situasjoner med medelever, irritere på seg medelever med støy og uro, eller oppleves som uforutsigbare. Det anbefales å gi informasjon til medelever om elevens utfordringer slik at de bedre forstår og aksepterer eleven som hen er. Hva slags form og hva innholdet skal være på en slik presentasjon må eleven selv være med på å bestemme, og oppleve å ha kontroll over.

NRK Super har episoder med barn og unge som forteller om hvordan det er å ha ADHD. Disse kan være et godt utgangspunkt for å fortelle om seg selv for klassen. Det finnes også tekster og filmer på ADHD Norge som kan gi ulike perspektiver på hvordan det er å ha ADHD.

Læringsmiljøet

Et trygt og godt læringsmiljø er grunnlaget for både sosial og faglig utvikling. Det vil bidra til at barn og unge kan bli trygge, kreative og selvstendige. Det er de voksne som har ansvaret for læringsmiljøet og bygging av relasjoner, men dette er en stor oppgave som den enkelte voksne ikke kan klare alene. Alle er avhengig av at den enkelte barnehage, skole og kommune har et godt systemrettet arbeid, både internt i enheten og eksternt, for å sikre et godt barnehage- og læringsmiljø.

For barn og elever med ADHD eller tilsvarende utfordringer er det viktig at enheten jobber systematisk med miljøet for å hindre utenforskap. Det kan være utfordrende for eleven å tilpasse seg ulike forventninger og krav, og dette kan lett føre til et høyt stressnivå. I et trygt og godt miljø vil det være rom for å være den du er. De voksne må legge til rette for at alle skal lykkes ut fra sitt nivå og sine forutsetninger. Barn og elever må oppleve at de er en del av et trygt og godt fellesskap som de føler tilhørighet til.

Det finnes ulike kriterier for hva et trygt og godt læringsmiljø inneholder, og dette er faktorer de voksne ta med når de legger til rette for arbeidet med miljøet. Men om det oppleves trygt og godt er det kun barnet/eleven som kan svare på. Derfor er det viktig at alle barnehager og skoler har gode rutiner på hvordan de snakker med barn/elever, hva innholdet i faste samtaler bør være og at det gjennomfører elevundersøkelsen årlig.

Side 11 av 12

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du eksempler på erfaringer, metodikk og digitale verktøy.