Afasi

Afasi er språkvanskar etter ein erverva skade i hjernen. Personar med afasi har behov for og rett til oppfølging av logoped. Hjerneslag er den vanlegaste årsaka til afasi.

 

Afasi og livskvalitet

Afasi har innverknad på livskvaliteten. Personar med afasi rapporterer om dårlegare livskvalitet enn andre grupper. 

Afasi gir ofte vanskar med språket. Det får konsekvensar for korleis vi uttrykker kven vi er, og dermed korleis vi vert oppfatta av andre. Dette kan endre kjensla av identitet.

Les mer om afasi og livskvalitet

Les mer om livskvalitet