Til hovedinnhold

Kartlegging av afasi

Kartlegging er en forutsetning for å utarbeide tilpassede og målrettede tiltak for personer med afasi.

For å kunne utarbeide tiltak for personer med afasi må man kartlegge språklige og kommunikative ferdigheter. Kartlegging av språklige ferdigheter vil si å kartlegge de fire språklige områdene (modalitetene);

 • Forstå talespråk (auditiv forståelse)
 • Snakke (muntlig språkproduksjon)
 • Lese
 • Skrive

Ved kartlegging av kommunikative ferdigheter er målet å identifisere alle kanaler og strategier som blir brukt i kommunikasjon (funksjonell kommunikasjon), for eksempel kroppsspråk. Det er også viktig å kartlegge miljøfaktorer, psykososiale forhold og kognitiv funksjon.

Det er flere formål med kartlegging ved afasi:

 • Finne ut hvilke språklige funksjoner som er rammet, og i hvilken grad
 • Få informasjon om hva personen klarer bra og hva som er vanskelig i språk og kommunikasjon
 • Utarbeide tilpassede tiltak og mål for tiltakene
 • Vurdere og dokumentere effekt av tiltakene
 • Tilrettelegge miljøet rundt personen

Kartlegging og gjennomføring av tiltak skjer ofte mer eller mindre parallelt. På denne siden kan du lese mer om tiltak og oppfølging for personer med afasi.

Formell og uformell kartlegging

Det er ulike former for kartlegging. Et grovt skille går mellom formell og uformell kartlegging. Disse formene for kartlegging går gjerne over i hverandre.

Formell kartlegging foregår ved hjelp av tester og spørreskjemaer. Testene og spørreskjemaene er normalt prøvd ut på en gruppe personer med og uten afasi (normering). På den måten kan resultatene sammenlignes.

Ved uformell kartlegging har man ikke muligheten til å sammenligne resultatene med andre. Uformell kartlegging foregår gjerne ved observasjoner og samtaler. Det finnes ingen strukturerte metoder for samtaler og observasjon som er oversatt til norsk.

Det kan være hensiktsmessig å tenke ut ifra ICF-perspektivet (internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming, og helse). Det vil si kartlegging ved strukturert observasjon og samtale av ulike forhold rundt deltakelse i hverdagen, omgivelser rundt personen med afasi og personlige faktorer i tillegg til språkvanskene.

Fremgangsmåte

Språkkartleggingen bør være bred i omfang. Det vil si at de ulike språklige områdene bør kartlegges i ulike sammenhenger:

 • En første kartlegging i form av språklig screening og/eller en generell afasitest.
 • Samtaler med personen med afasi og gjerne en nærperson.
 • Kartlegging av bestemte språklige og kommunikative ferdigheter basert på hypoteser om vanskene og hvilke mål for tiltak som er satt.

Kartleggingsmateriell

Det er mange ulike kartleggingsverktøy å velge mellom. Formålet med kartleggingen avgjør hvilke tester eller kartleggingsverktøy som blir brukt.

Generelle språktester som kartlegger i bredden:

 • Comprehensive Aphasia Test (CAT-N) undersøker språklige ferdigheter i bredden, innenfor den kognitive nevropsykologiske tradisjonen. Testen består av tre deler: en kognitiv screening, språktester på enkeltords-, setnings- og tekstnivå, samt et spørreskjema om å leve med afasi. CAT-N er derfor den første norske afasitesten som kan sies å ta for seg både skadebaserte og konsekvensfokuserte problemstillinger. Testen CAT-N selges via novus.no

 • Norsk Grunntest for Afasi (NGA) er eldre språktest som undersøker alle språklige modaliteter innenfor den nevropsykologiske tradisjonen. Språktesten kan lastes ned hos LHL Hjerneslag og Afasi

 • Haukeland afasi-screening test (HAST) inneholder en språklig screening for lette til moderate vansker og en for betydelige vansker. Screeningen for lette til moderate vansker er prøvd ut på personer med og uten afasi (normering). Språklig screening selges via afasi.no

Spesifikke språktester som kartlegger i dybden:

Bildebeskrivelser:

Kartlegging av kommunikasjon

Communicative Effectiveness Index (CETI) på norsk, er et spørreskjema for nærpersoner. Skjemaet er et måleredskap som måler endringer i daglig kommunikasjon hos personer med afasi. Spørreskjemaet for nærpersoner kan lastes ned i nettbutikken til Statped.

Kartlegging av livskvalitet og psykososiale forhold

Kartlegging av flerspråklige med afasi

Bilingual Aphasia Test (BAT) er en afasitest for personer som er tospråklige. BAT finnes på mer enn 65 språk. Du kan lese mer om testen på statped.no.
Testen kan lastes ned på mcgill.ca.

På statped.no kan du lese mer om afasi hos flerspråklige.

Hva kan Statped bidra med?

Kommuner og PPT kan søke om tjenester fra Statped ved behov for kartlegging og utredning av personer med afasi.

På denne nettsiden kan du lese mer om hvordan Statped jobber med afasi og hva vi kan bidra med.