Til hovedinnhold

Tiltak og oppfølging for personer med afasi

Personer som får afasi vil ha behov for oppfølging av logoped. Tiltakene bør være individuelt tilpasset, og de bør være en del av en helhetlig og tverrfaglig oppfølging.

Det overordnede målet med oppfølgingen vil være å øke personens muligheter for å kommunisere, for å delta i familie- og samfunnsliv. Det er viktig å komme raskt i gang med tiltak. Brukerens mål bør danne utgangspunktet for oppfølgingen. For å finne ut hvilke tiltak som kan være aktuelle for den enkelte må logopeden kartlegge.

I den logopediske oppfølgingen av personer med afasi foregår ofte kartlegging og gjennomføring av tiltak mer eller mindre parallelt. Tiltakene justeres og evalueres underveis i oppfølgingen. For å kunne justere og evaluere tiltakene må logopeden dokumentere hva som blir gjort og effekten av dette. Her finner du en veileder som beskriver hvordan logopeder kan gå fram for å dokumentere tiltakene på en systematisk måte.

Oppfølgingen kan organiseres på ulike måter ut ifra personens behov og situasjon. Oppfølgingen kan gis både individuelt og i gruppe. Vi kan grovt skille mellom direkte og indirekte tiltak for personer med afasi. Begge innfallsvinklene vil være viktige for å gi et helhetlig tilbud. Tilpasset informasjon om afasi er viktig for både personen selv og for pårørende.

Direkte tiltak

Tiltak som er rettet direkte mot personen som har afasi kaller vi for direkte tiltak. Eksempler på slike tiltak kan være:

  • ulike former for språktrening
  • opplæring i individuelt tilpassede måter å kommunisere på
  • informasjon om afasi, som blir gitt på en tilpasset måte

Språktrening ved afasi etter hjerneslag bør:

  • være spesifikk
  • igangsettes i akuttfasen
  • være av tilstrekkelig mengde og hyppighet

Lenke til nasjonalfaglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Indirekte tiltak

Indirekte tiltak er ofte rettet mot omgivelsene til personen som har afasi. Pårørende og andre nærpersoner bør få:

  • informasjon om afasi
  • opplæring i tilpassede måter å kommunisere med personen som har afasi

Det vil også være viktig at helsepersonell og andre i hjelpeapparatet får opplæring i hvordan de kan legge best mulig til rette for kommunikasjon med personen som har fått afasi. Dette er av stor betydning for at personen med afasi får en reell mulighet til å være involvert i sin egen rehabilitering.

Rett til oppfølging

Personer som får afasi har rett til oppfølging av logoped. Rettighetene er hjemlet i to ulike lovverk, Opplæringsloven og Folketrygdloven.

Tverrfaglig oppfølging

Personer med afasi vil ofte ha behov for tverrfaglig oppfølging. Aktuelle fagpersoner er lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og synspedagog, psykolog.

Statped kan blant annet hjelpe til med å kartlegge, veilede og gi råd om tiltak for personer med afasi. Statped kan bistå dersom det ikke er kompetanse i kommunen og dersom det har blitt prøvd ut tiltak uten ønsket resultat. Statped tilbyr individ og systemtjenester. Les mer om hva Statped kan bidra med.

Tips til fordypning

E-læring om behandling og rehabilitering ved LHL Hjerneslag og Afasi.