Opptak fra fagdagen

I august 2012 ble retten til ASK presisert med egne paragrafer i opplæringsloven og i friskoleloven. Statped vil på denne digitale fagdagen løfte fram betydningen av å ha en ASK-paragraf. Tittelen på fagdagen «10 år etter ASK-paragrafen. Hvor er vi nå, og hvor skal vi?» vil gjennom dagen bli belyst fra ulike perspektiver. 

Aktuelt lovverk:  

 • Opplæringslovens §§ 2-16, 3-14 og 4A-13 
 • Friskoleloven § 3-14 
 • Barnehageloven § 39

7. september

 • Marit Elin Eide

  Divisjonsdirektør i divisjon barnehage,  Statped 

 • Stephen von Tetzchner

  Professor emeritus i psykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
  Steven var en av de sentrale personene i forarbeidet og plasseringen av ASK-paragrafen. Historien har betydning både for hvordan arbeid med ASK har utviklet seg, og for hvordan ASK-paragrafen ble som den ble. Innlegget vil belyse sentrale milepæler i ASK-historien.  

   

 • ISAAC er en internasjonal medlemsorganisasjon som arbeider for å bedre kommunikasjonsmulighetene for barn og voksne med omfattende kommunikasjonsvansker. ISAAC ble grunnlagt i 1983. I 1992 ble den norske avdelingen av ISAAC dannet. ISAACs medlemmer er brukere av ASK, pårørende og fagpersoner (logopeder, spesialpedagoger, ergoterapeuter, psykologer, leger, ingeniører m.fl.), institusjoner, firma og andre som er interessert i ASK.

  Tone Mjøen

  Tone Mjøen er ergoterapispesialist i barns helse og har master i habilitering av barn og unge. Hun har videreutdanning i ASK 1 og ASK2 fra Universitetet i Sør Øst Norge (USN). Tone jobber ved Habiliteringssenteret for barn og unge (HABU), Sykehuset i Vestfold der hun primært utreder og følger opp barn med omfattende kommunikasjonsvansker som trenger ASK. Hun veileder foreldre og lokalt nettverk og holder en rekke kurs for nettverk rundt barn og unge. Tone har undervist i ASK på ASK-studiet på USN og ergoterapiutdanningen, OsloMet i en årrekke og periodevis også på andre høgskoler og universitet. Tone har tidligere vært styremedlem i Isaac og har i en rekke år deltatt i rettighetsarbeidet til Isaac og samarbeidet med andre brukerorganisasjoner for å fremme ASK-rettigheter i skole, barnehage, helse mm.

   

 • Karianne er mamma til Sanna, og belyser i innlegget hvordan retten til ASK er brukt for å bygge kompetanse i laget rundt Sanna gjennom årene, og verdien det har hatt for Sanna sin skolegang. Laget rundt Sanna, med Karianne i spissen, har vært opptatt av å løfte fram behovet for språk med tanke på både deltakelse og læring.

  Karianne Hjørnevik Nes

  Karianne har master i kommunikasjon og ledelse fra BI, praktisk pedagogisk utdanning (PPU) fra Høgskolen i Østfold og en rekke fag i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Karianne er sertifisert veileder i Karlstadmodellen. Hun ble mor til Sanna med trisomi 21 i 2005 og har de siste 9 årene jobbet som veileder for skoler og barnehager ved siden av jobben som kommunikasjonsrådgiver. Hun har sammen med Irene Johanson og Statped utviklet kursopplegget Ett Skritt Foran for språktrening med tegnstøtte. Hun er medredaktør i boken Språk og delaktighet, kom igang med Karlstadmodellen. Karianne er opptatt av språk og ASK som grunnlag for læring og deltakelse, inkluderende opplæring og alles rett til likeverdig opplæring og deltakelse i samfunnet. Hun har vært medlem av Fagrådet i Norsk Nettverk for Downs syndrom siden 2012, er styremedlem i NFU Nedre Glomma og leder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Fredrikstad kommune.

 • I innlegget vektlegges betydningen av ledelse gjennom tillitsskapende relasjoner og verdi- og holdningsskapende endringsarbeid i skolen. Simen modellerer dette selv for en mer åpen og inkluderende praksis i skolen.

  Simen Aas Løwer

  Simen er rektor ved Ra ungdomsskole i Larvik. Han har 12 års erfaring som rektor og master i skoleledelse. Han vektlegger ledelse gjennom tillitsskapende relasjoner og verdi- og holdningsskapende endringsarbeid i skolen. Han modellerer dette selv for en mer åpen og inkluderende praksis i skolen.

 • Hege skal snakke om hvordan PP-tjenesten i Askøy kommune driver nettverk for barnehager og skoler for å øke kompetansen om ASK der barna og elevene er. Hun beskriver dette som "en spennende reise der utvikling skjer i samarbeid med nettverksdeltagerne".

  Hege Johnstad

  Hege er PP-rådgiver/fagansvarlig skole/spesialpedagog med ansvar for nettverk for ASK i Askøy kommune. Hun har tidligere jobbet i skole og har gjennom arbeidet der opparbeidet en interesse for, og kompetanse på ASK-feltet.  

   

 • Språk og læring er uløselig knyttet til hverandre. Skal elever som bruker ASK delta og lære i fellesskapet på skolen, er det helt essensielt at det blir lagt til rette for at de kan kommunisere.  

  På hvilke måter har § 2-16 i opplæringsloven endret vilkårene for opplæringen til barn og unge som har behov for ASK?  

  Med erfaringer fra praksisfeltet deler Anne og Anita tanker om hva som må til for at skoler skal sikre tilfredsstillende utbytte av opplæringen fra dag en.

  Anita Sande

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

  Anne Moen

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

 • Både fra teori og praksis erfarer vi at det er et lite fokus på lese- og skriveferdigheter for elever som har behov for ASK. I denne samtalen vil vi sette søkelyset spesifikt på den grunnleggende ferdigheten skriving. Skriving er først og fremst en kommunikativ handling som består av to ferdigheter: å kunne bruke et skriftsystem (alfabet) og å kunne kommunisere et budskap. I samtalen vil vi løfte fram betydning av god intervensjon, og hvordan språkmiljø indirekte påvirker barnas skriving, direkte vokabular og fonologiske bevissthet. Vi vil løfte fram en veileder i skriving som blir publisert innen kort tid. Denne veilederen skal bidra til å finne ut hvor barnet eller eleven befinner seg i sin utvikling, og foreslår tiltak for å støtte skrivingen på det aktuelle nivå. 

  Hilde C. Hofslundsengen

  Hilde  er logoped og professor i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Hun forsker på tidlig skrive- og leseutvikling, barn som stammer og flerspråklige barn. Doktorgradsarbeidet hennes handlet om tidlig skriving i barnehagen. Hun er aktuell som redaktør på en ny bok med tittelen Skriveutvikling og skrivevansker. 

  Hilde Kolstad-Danielsen

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

  Anne-Merete Kleppenes

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

 • I den norske barnehagen og skolen er tidlig innsats et førende pedagogisk prinsipp, blant annet for å fremme faglig og sosial læring og deltagelse for alle.

  Men, hva betyr det i praksis for små barn som har forutsetning for å følge et utdanningsforløp, samtidig som de har motoriske utfordringer som gjør at de ikke kan utvikle tale og har behov for ASK livet ut? Gro vil i dette innlegget presentere tidlig innsats som har dokumentert effekt, og som danner utgangspunkt for Statped sin tjenestemodell «Tidlig innsats for små barn med behov for ASK».

  Gro Narten Markestad

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

 • Veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» er tydelig på kommunens ansvar for grunnleggende kompetanse og nødvendige kommunikasjonsferdigheter, og innlegget vil belyse hva som er nødvendig for at en kommune skal klare å legge til rette for kompetansebygging for sine tjenesteytere. Innlegget vil også belyse hva som har bidratt til at ASK, og betydningen av kompetanse på ASK, er så tydelig uttalt i veilederen, samt hvilke ambisjoner Helsedirektoratet har med tanke på arbeid med ASK i helsesektoren. 

  Per-Christian Wandås

  Per-Christian Wandås er seniorrådgiver i avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet. Vernepleier med master i helsefagvitenskap. Han har lang erfaring fra kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester, hovedsakelig til personer med kognitive funksjonsnedsettelser. I Helsedirektoratet har Han jobbet med velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser, tjenester til personer med demens og tjenester til personer med utviklingshemming. Han er også fagansvarlig i utviklingen av veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Han har et sterkt engasjement for bruker- og pårørendemedvirkning.

 • Kristine Stadskleiv: Hvordan få innsikt i barn og elever med behov for ASK sine muligheter for læring og utvikling?

  I innlegget vil Kristine ha fokus på muligheter vi har for å støtte barn og elevers læring og utvikling i et utviklingspsykologisk perspektiv.

  Kristine Stadskleiv

  Nevropsykolog Kristine Stadskleiv er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, hvor hun blant annet underviser kommende spesialpedagoger i ASK. Hun underviser også noe på ASK-studiet ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Som psykolog ved Seksjon for nevrohabilitering - barn utreder og følger hun opp barn som har behov for ASK, med hovedvekt på barn som er i behov av hjulpet kommunikasjon. Stadskleiv er også tilknyttet det medisinske kvalitetsregisteret for barn med CP, NorCP, hvor hun har fokusert på systematisk oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med CP. Hun er medlem i forskningsgruppa i ISAAC, ISAAC Research Committee, leder den norske Blissgruppa i ISAAC, samt er med i styret i den internasjonale Blissgruppa Blissymbolics Communication International (BCI). Hennes forskning på ASK har vært knyttet opp til barn med store motoriske vansker, slik som i det internasjonale prosjektet Becoming an Aided Communicator (BAC) som hun deltar i.  

  Jørn Østvik: Kommunikasjonens inngripen i sosiale relasjoner

  Jørn løfter i innlegget fram betydningen av språk med hensyn til inkludering, aktørskap og selvbestemmelse, og belyser ASK-paragrafen i lys av institusjonelle pilarer

  Jørn Østvik

  Jørn Østvik er førsteamanuensis i helsevitenskap og studieprogramleder for vernepleierutdanningen ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Han har doktorgrad i helsevitenskap med en avhandling som omhandlet vennskap blant elever i 1.-4. trinn som brukte ASK. Hans forskningsinteresser er blant annet ASK, sosiale relasjoner, psykisk helse, inkludering, språkmiljø og agentskap/aktørskap. Østvik har til sammen 22 års erfaring fra fagavdeling og FOU-avdeling i Statped. Han har deltatt i en rekke utviklingsarbeid om ASK, deriblant oversettelser av flere redskap for kartlegging av kommunikasjon. Østvik har tidligere vært styremedlem i ISAAC Norge og medlem i ISAAC Norges konferansegruppe, og var med i ISAAC Norges arbeid med å fremme rettigheter for ASK i utdanningsløpet som førte frem til presisering av ASK i Opplæringsloven i 2012. 

  Signhild Skogdal: Oppfylling av ASK-paragrafen i et inkluderende skolemiljø

  Med utgangspunkt i tankemodellen «Reflekterende samarbeidskultur i skolen» som redskap for et inkluderende opplæringstilbud vil Signhild belyse læring og relasjoner i klasserommet.

  Signhild Skogdal

  Signhild Skogdal er utdannet logoped og har skrevet Ph.d. om deltakelse i skolen for elever som bruker ASK. Hun har lang arbeidserfaring fra skole og som privatpraktiserende logoped. Nå arbeider Signhild med undervisning og forskning ved UiT Norges Arktiske universitet. Temaene omhandler språk-, tale-, kommunikasjon (inkl. ASK), lesing og skriving, deltakelse og inkludering.   

  Karianne Bottegaard Næss: Hvordan kan kommunikasjonspartnere legge til rette for at likeverdig kommunikasjon fremmes og støttes?

  I sitt innlegg vil Karianne framheve ordforrådets betydning, og synliggjøre behovet for kompetanse hos kommunikasjonspartnere.

  Kari-Anne Bottegaard Næss

  Kari-Anne B. Næss er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Høgskulen på Vestlandet. Hun har mangeårig praksiserfaring som allmennlærer, spesialpedagog og logoped. I sin forskning er hun hovedsakelig opptatt av kommunikasjon og språk hos barn og unge med typisk og atypisk utvikling samt tiltak for å optimalisere utvikling på de samme områdene.

   

 • En samtale mellom Stephen von Tetzchner, Kari-Anne Bottegaard Næss, Jørn Østvik, Kristine Stadskleiv og Bjørg Sissel Hoëm.