Til hovedinnhold

The Second Language Learners Plus Intervention (SL+)

SL+ er et samarbeidsprosjekt finansiert gjennom Norges forskningsråd. Forskningsprosjektet tar sikte på å utvikle og undersøke virkningen av et digitalt språktiltak for minoritetsspråklige barnehagebarn med svake norskferdigheter. I prosjektet har Statped et særlig ansvar for kartleggingsaspektet og å prøve ut de pedagogiske oppleggene gjennom småskalastudier, som et ledd i utviklingen av det digitale språktiltaket.

SL+-prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråds program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren FINNUT. Forskningsprosjektet har som målsetning å utvikle og undersøke virkningen av et digitalt språktiltak for minoritetsspråklige barnehagebarn med svake norskferdigheter. Målet er å utarbeide et pedagogisk opplegg som vil styrke barnas ordforråd og samtidig øke barnehagepersonalets kompetanse om hvordan de kan styrke ordforrådet til barnehagebarn med en minoritetsspråklig bakgrunn, i en norsk barnehagekontekst.

Språktiltaket vil bygge på en litteratursammenstilling av eksisterende internasjonal forskning, norske barnehagelæreres erfaringer med språkstimulering av barn med minoritetsspråklig bakgrunn og utprøvinger av språktiltaket i barnehagen. Når tiltaket er ferdigutviklet og prøvd ut i småskalastudier vil det gjennomføres en større studie med minoritetsspråklige barnehagebarn spredt rundt i Norge for å måle virkninger av tiltaket og få innsikt i barnas læringsprosesser.

Prosjektet eies av Institutt for spesialpedagogikk, UiO og har flere samarbeidspartnere i tillegg til Statped; bl.a Høgskulen på Vestlandet, Harvard University, Göteborgs Universitet og University of Toronto.

Prosjektperiode: 2020-2023

Prosjektleder: Professor Kari-Anne B. Næss, Uio

Kontaktperson i Statped: Marianne Klem

Les mer om prosjektet her.