Til hovedinnhold

Fremme tegnspråk i barnehage og grunnopplæring

Statped har hatt i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å fremme og forsterke norsk tegnspråk i barnehagen og grunnopplæringen.

Norsk språkpolitikk skal sikre at alle skal ha rett til å tilegne seg norsk språk, utvikle og bruke sitt eget morsmål, inkludert norsk tegnspråk. Det er viktig å ivareta og styrke sårbare tegnspråkmiljøer og det skal legges til rette for flere tegnspråklige møteplasser.

Oppdragsbrev S 01-18 Fremme tegnspråk setter flere tiltak i sammenheng.

1. Vi ber Statped om å utarbeide en plan for systematisk tegnspråkopplæring i barnehagen. Den skal ha status som støttemateriell og er et supplement til det som står om språk og kommunikasjon i rammeplan for barnehagen. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med barnehagelærere og eventuelt andre fagfolk i barnehagesektor.

2. Vi ber Statped innhente kunnskapsgrunnlag knyttet til systematisk observasjon av tegnspråklig utvikling i barnehagen. På grunnlag av innhentet kunnskap, bør det gjøres en vurdering av hvordan barnehager best kan støttes ved å etablere en god praksis for tegnspråklig utvikling.

3. Vi ber Statped ta initiativ og følge opp nettverk for barnehager som har fokus på tegnspråk. Hensikten er å sikre videreutvikling av lokale tegnspråkmiljø. Vi ber om at dette sees i sammenheng med Statpeds tilsvarende arbeid og nettverk for grunnskoler.

4. Vi ber Statped utvikle støttemateriell med sikte på å gi alle barn økt kunnskap om og nysgjerrighet om tegnspråk. Hensikten er økt inkludering på kort og lang sikt, gjennom positiv holdningsskaping knyttet til tegnspråk. Materiellet skal tilpasses bruk i barnehage og SFO. Vi ber Statped også vurdere om det er behov for lignende materiell for grunnskolen.

5. Vi ber Statped om å undersøke muligheten for å få opprettet og driftet en digital delingsportal for ideer, erfaringer, materiell og læringsressurser knyttet til tegnspråkopplæring i barnehagene. Portalen bør kunne utvides til å gjelde hele utdanningsløpet.

6. Vi ber Statped vurdere hvordan Statpeds kurstilbud på nett skal utvides til å gjelde assistenter og lærere i barnehage og i videregående opplæring.

7. Vi ber Statped vurdere hvordan Statped kan tilrettelegge og utvikle etterutdanningstilbud i tegnspråk for assistenter og lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Det forutsettes samarbeid med relevante fagmiljø UH-sektoren.

Prosjektleder: Pål Merkesdal

Les rapporten om tegnspråkopplæring i barnehage og grunnskole