Til hovedinnhold

Elever med nedsatt hørsel – tiltak på skolen

På skolen trenger elever med hørselstap lytte- og taletrening og sosial og teknisk tilrettelegging. Kjøreregler for å kommunisere tjener alle elever.

De fleste elever med nedsatt hørsel har et hørselstap. Mange elever bruker høreapparater eller cochleaimplantat (CI) og har norsk tale som sitt språk. Noen bruker også norsk med tegnstøtte i tillegg for å visualisere talen.

Tror at elevene får med seg alt

Elever med hørselstap som bruker talespråk i kommunikasjonen, møter ofte liten forståelse for konsekvensene av hørselstapet, og tilretteleggingen er mangelfull. Mange tror at elevene hører bra fordi de snakker og svarer på spørsmål.

Hvor mye eleven hører og «får med seg», varierer også med lydmiljøet. I en samtale i rolige omgivelser mellom to personer kan eleven få med seg alt, men i en klasseromssituasjon med vanlig bakgrunnsstøy vil muligheten til å oppfatte de som sies, være fullstendig annerledes. Når lærer og elever ikke har tilstrekkelig kunnskap og forståelse for dette, står eleven i fare for å gå glipp av det som skjer i opplæringssituasjonen.

Praktiske tips

Lytte- og taletrening

Tunghørte elever som ikke bruker tegnspråk, utgjør det store flertallet av hørselshemmede elever på skolen. Mange av disse elevene har behov for lytte- og talespråkopplæring. Dette gjelder i særlig grad for elever med cochleaimplantat (CI). De trenger stimulering av lytte- og talespråk for å kunne tolke lydsignalene de hører.

Å lære å tolke hørselsinntrykk gjennom et CI kan være en svært langvarig prosess. Mange vil ha behov for lytte- og talespråkopplæring i hele opplæringsløpet.

For disse elevene bør det erfaringsmessig legges inn en daglig økt med slik spesifikk og målrettet lytte- og talespråkstimulering, spesielt i de første skoleårene. Også elever med andre typer høreapparat enn cochleaimplantat kan ha behov for omfattende lytte- og talespråkstimulering.

Veileder for lyttetrening etter CI

Sosial tilrettelegging

Sosial tilrettelegging kan være helt avgjørende for at eleven skal trives, lære og utvikle seg. Det er derfor nødvendig å ha en konkret plan for det sosialpedagogiske arbeidet i klasser med tunghørte elever. Da vil alle elever oppleve å være inkludert i klassefellesskapet.

Kilder til mer om god tilrettelegging for tunghørte elever i undervisningen: