Til hovedinnhold

Kombinerte sansetap hos voksne

Voksne personer med syns- og hørselsvansker eller døvblindhet har ofte behov for støtte, oppfølging og tilrettelegging for å kunne mestre dagliglivet i familien, under utdanning, på jobben og i fritiden. Grad av hjelpebehov vil variere fra person til person, og vil også være betinget av om sansetapene er medfødt eller ervervet.

Kombinerte sansetap hos voksne

Voksne personer med syns- og hørselsvansker eller døvblindhet har ofte behov for støtte, oppfølging og tilrettelegging for å kunne mestre dagliglivet i familien, under utdanning, på jobben og i fritiden. Grad av hjelpebehov vil variere fra person til person, og vil også være betinget av om sansetapene er medfødt eller ervervet.

Voksne med ervervede syns- og hørselsvansker har ofte behov for støtte, oppfølging og tilrettelegging for å kunne mestre dagliglivet i familien, under utdanning, på jobben og i fritiden.

Sansetapet innebærer ofte praktiske og følelsesmessige omstillinger og mange har behov for støtte, opplæring og rehabilitering gjennom hele livet. Tilrettelegging av de fysiske og sosiale omgivelsene og av samfunnets tjenester er ofte avgjørende for å kunne være aktiv og deltagende.

Når både syn og hørsel er svekket, blir konsekvensene mer alvorlige enn om bare én sans er berørt. Mulighetene for å kompensere ved hjelp av den andre fjernsansen er redusert. Dette er ofte en konsentrasjonskrevende og slitsom livssituasjon.

Søknad

Personer med kombinert sansetap og døvblindhet kan få individtjenester fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Tilmelding kombinert sansetap og døvblindhet | statped.no

Oppfølging og tilrettelegging


Funksjonsevnen vil ofte være påvirket av:

 • graden av syns- og hørseltap
 • tidspunktet for når sansetapene oppsto
 • samspillet mellom forhold i omgivelsene og individuelle personlige forhold.
 • tilgangen til råd, støtte, oppfølging og koordinering
 • praktisk og emosjonell støtte
 • tilgang til informasjon fra omgivelsene
 • tilpasning av det offentlige rom
 • tilgang til tolk, ledsager og transporttjeneste når man trenger det
 • omgivelsenes forståelse av kompleksiteten i funksjonsnedsettelsen

Voksne som får et kombinert syns- og hørselstap må ofte lære seg mange funksjoner på nytt. Dette kan dreie seg om å lære nye kommunikasjonsformer, nye lese- og skrivemåter, nye måter å orientere seg på, eller andre måter å gjøre dagligdagse aktiviteter på.

De som får et syns- og hørselstap under utdanning eller i yrkesaktiv alder, trenger oppfølging for å kunne gjennomføre utdanning eller beholde tilknytningen til arbeidslivet.

Tidlig veiledning og oppfølging av den syns- og hørselshemmede selv og de rundt er avgjørende for å lykkes med rehabilitering, livsomstilling og opplæring.

Ressurs/les om

TAKOM er en nettressurs på Padlet som du kan bruke for å tilrettelegge for kommunikasjon i taktil modalitet. Den inneholder videoer som viser taktile og visuelle tegn.

Utdanning

Egne interesser, motivasjon, kognitive og sansemessige forutsetninger spiller inn i valg av utdanning. Mange studieretninger kan synes utfordrende når man har et kombinert syns- og hørselstap, men mange kan bli tilgjengelige med god tilrettelegging.

Det er viktig å undersøke hvilke utfordringer man kan møte på skole, høyskole og universitet for å kunne danne et bilde av hva slags tilrettelegging som vil være viktig.

Stiller oppgavene i studiet spesielle krav til syn, hørsel og kommunikasjon?

 • Er det mulig å løse utfordringene ved bruk av tekniske hjelpemidler og/eller tolk/ledsager?
 • Er studiet slik at det krever mye forflytning, og er det fysiske miljøet godt tilrettelagt?
 • Hvor kan man hente hjelp til tilrettelegging?
 • Hvem kan bistå med tilrettelegging?
 • Hvordan er mulighetene til å få jobb etter endt utdanning?
 • Hvilke rettigheter finnes for den som har kombinerte sansetap?

Det finnes mange muligheter for tilrettelegging i utdanning:

 • hjelpemidler som støtte for syn, hørsel, kommunikasjon og mobilitet
 • lese – og sekretærhjelp ekstra stipend fra Lånekassen
 • mentorordning (praktisk bistand og veiledning, NAV)
 • hjelp til kompenserende teknikker for forflytning og hjelp til å bli kjent i skolemiljøet
 • særskilt vurdering av egne kvalifikasjoner
 • tolk/ledsager
 • elektronisk tilrettelagt pensum eller pensum på lyd eller punktskrift (Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur (tibi.no).

Ole André spiller konsentrert på trommer

Arbeidsliv

Personer med syns- og hørselstap har ofte behov for tilrettelegging på arbeidsplassen, ut fra arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. Dette er nedfelt i Arbeidsmiljøloven § 4-6, og § 4-2b.

Tilretteleggingen kan omfatte både fysiske omgivelser og arbeidsoppgaver.

Tilrettelegging på arbeidsplassen kan omfatte:

 • merking av det fysiske miljø
 • samtaleforsterker og FM – utstyr i møterom
 • riktig belysning, solskjerming
 • tilpassede arbeidsoppgaver og organisering av arbeidet
 • praktisk bistand og veiledning (mentor)
 • lese- og sekretærhjelp
 • tolk og ledsagertjenester
 • hjelpemidler
 • funksjonsassistanse i arbeidslivet
 • transport til og fra arbeid
 • hjelp til å informere arbeidsgiver og kollegaer
 • fleksibel eller redusert arbeidstid
 • opplæring i bruk av hjelpemidler og kompenserende teknikker

Eikholt har tilpasningskurs i regi av NAV.

Signo har arbeidsmarkedstiltak for døve og personer med døvblindhet, på oppdrag fra NAV.

Syn og hørsel hos eldre

Med alderen svekkes sansene våre. Både syn og hørsel blir redusert hos de fleste av oss med årene. For noen er disse sansetapene så alvorlige at livskvaliteten blir kraftig redusert.

Bruk av hjelpemidler og fysisk tilrettelegging i hjemmet eller på sykehjemmet er tiltak som kan kompensere for sviktende syn og hørsel og bidra til en bedre hverdag. Omgivelsenes kunnskap og holdninger er også viktig i denne sammenheng.

Les mer på Syn og hørsel hos eldre (dovblindhet.no)