Spesialpedagogikk og teknologi – hva er trenden?

Statped har besøkt flere skoler i London som har gjort spennende erfaringer med teknologi i spesialundervisning og inkludering.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Teknologiutvikling, Teknologierfaringer

Nettbrettene ser ut til å seile opp som de gode læringsverktøyene. Kravene til teknologien er at den skal være understøttende og enkel å lære å bruke. Nettbrettene møter kravene til IKT som et verktøy i læringsarbeidet for alle på grunn av

  • pris
  • vekt (lett å ta med seg overalt)
  • brukergrensesnitt (oversiktlig og enkelt å lære)
  • kamera og lydinnspilling
  • batterilevetid
  • tilgjengelighet (syntetisk tale i operativsystemet på iPad) 
  • apper (produseres i stort omfang, til bruk i de fleste fag, på alle klassetrinn, også barnehage)
  • verktøy-apper (håndterer bilde/video, lydinnspilling og tekst)
  • utvidet stavekontroll (gjør tekstproduksjon enkel, er «universelle» læringsverktøy som ikke er fag- eller metodespesifikke, og gir stor pedagogisk frihet)

Nettbrett har ført til at produksjon av sammensatte tekster har blitt en naturlig del av læringsarbeidet. I arbeid med å ta notater og å produsere presentasjoner blir bruk av bilde/video, lydinnspilling og tekst noe alle elever gjør. Det spesielle ved spesialundervisningen blir derfor en integrert del av den allmenne undervisningen, noe som hindrer segregering og stigmatisering av elever med læringsutfordringer.

Nettbrettene og smarttelefonene åpner nye muligheter for å inkludere mange flere elever i klassens undervisning. Smarttelefoner gir brukeren erfaring på mobil plattform, slik at overgangen til nettbrett går lettere. Dette ser ut til å gå med en fart og en utbredelse som minner om et paradigmeskifte. PC-en taper terreng som læringsverktøy. Læreren tar i bruk nettbrett i klassen, og læring fungerer bedre for alle. God pedagogisk bruk av teknologi ser ut til å bidra til en mer inkluderende opplæring.

BETT 2014 mange besøkende

Fra tekst til tale

iPad ser ut til å ha et fortrinn når det gjelder tilgjengelighet. På App Store finnes mange gode verktøy-apper som kan brukes i kombinasjon med talesyntese. Det innebærer at tekst på skjermen kan leses høyt av maskinen. iPad har talesyntese, også på norsk, som en funksjonalitet i operativsystemet. Slik funksjonalitet støtter opp om inkludering. Når alle elever har tilgang til støttende teknologi, kan hver enkelt elev ta i bruk det verktøyet som fremmer egen læring. Det blir også naturlig at noen elever foretrekker å skrive, mens andre tar muntlige notater ved å spille inn lydfiler. Mange lærere på Bett forteller at skriving til diktering med utvidet stavekontroll/prediksjon gir bedre skriftlig tekst. 

Fra tale til tekst er nå på vei inn. Ny språkteknologi er i ferd med å bli den nye måten å skrive på. Blyant og eller tastatur erstattes av diktering til nettbrett/smarttelefon, som tolker lyd og «skriver» det du sier. Den muntlige formuleringsevnen, strukturering/organisering, forståelse og formidling får økende betydning. 

Digitale bøker, video og deling

Digitale bøker og læringsressurser på nett benyttes i økende grad. Digitale læringsressurser er blitt mer tilgjengelige gjennom mer bruk av video for å understøtte tekst. De beste nettressursene tilpasses til ulike målgrupper, blant annet gjennom å lage lettlestversjoner. Et eksempel er Wikipedia på engelsk, der det finnes en normalutgave og en lettlestutgave.

Omvendt undervisning som arbeidsmåte benyttes i økende grad. Flere produserer og deler med andre. Økt bruk av korte opplæringsvideoer som et supplement til annet fagstoff, gir særlig elever med språk- og lese-/skrivevansker bedre muligheter til læring. 

Det er utviklet flere brukervennlige verktøy for å lage, tilpasse og distribuere læringsressurser med bilde/video, lyd og tekst på nett. De tre mest kjente er Google G+, iTunesU og Microsoft Education.

3D-printere og berøringsskjermer

Flere utstillere viste frem 3D-printere som nå har blitt rimeligere i pris, og som dermed blir lettere tilgjengelig. Eksempelvis for blinde elever, eller for elever som har nedsatt kognitiv funksjon, og som trenger større grad av taktil tilnærming.

Berøringsskjermer tas til stadig nye nivåer. Interaktive tavler kommer i flere utførelser, med og uten projektor. Flere viste frem gulvprojisering, som inviterer brukeren inn i lek og læring gjennom bevegelse på gulvet. Dette åpner spennende muligheter for barn og unge med særskilte behov, både når det gjelder sansemotorisk stimulering, konsentrasjonstrening og muligheter for barn og unge med sansetap.

Elevens egen teknologi (BOYD)

Et tema som går igjen i teknologidebatten, er «Bring your own device (BYOD)». Begrepet ble først innført i næringslivet, der ansatte bruker egen medbrakt teknologi. Dette blir nå mer og mer gjeldende også på skolen. Elever vil i større grad bli invitert til å bruke sine egne plattformer, som de likevel har med, i skolearbeidet. Det dreier seg om nettbrett, PC/MAC og mobil. Skal dette fungere, forutsetter det at skoler kan gi gode råd om hva som passer best for ulike elever. Gevinsten er at elevene tar i bruk utstyr som de alt kjenner, og som på den måten gjør at de kan oppleve mestring.  

Apper for struktur gjennom skoledagen

Et eksempel på hvordan «Bring your own device» er tenkt inn i en spesialpedagogisk sammenheng er bruk av mobilapper som støtte for elever med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, og som trenger struktur gjennom dagen. Appene er enkle verktøy for at elevene skal kunne holde orden både på skoledagen og fritida. Både lærere og foreldre kan logge seg på, legge inn og kvittere ut aktiviteter ved hjelp av symboler. Det at mobilen er verktøyet, senker terskelen og legger til rette for normalisering og inkludering.

Møteplasser og erfaringsdeling

God utnyttelse av teknologi krever kunnskap. Møteplasser og erfaringsdeling kan være avgjørende for å utvikle god praksis for bruk av teknologi i spesialpedagogisk arbeid. Det å møte andre, dele erfaringer, knytte kontakter og se andres praksis er utslagsgivende for å lykkes i læringsarbeidet, og for å bygge opplæring på mer enn egen erfaring. 

Bett 2014: See our brand new Bett Blog