Til hovedinnhold

Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker

Her kan du laste ned et veiledningshefte og en IOP-mal som kan brukes av pedagogiske team som skal lage individuelle opplæringsplaner (IOP) for elever med omfattende og kombinerte lærevansker.

Forside Deltakelsesfokusert IOP
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Format: Veileder i PDF, mal i Word
  3. Utgiver: Statped, 2018
  4. Utvikler: Knut Slåtta

Veiledningsheftet beskriver en IOP-mal der læreren inviteres til å utforme kunnskapsmål og ferdighetsmål som er knyttet opp mot naturlige aktiviteter og situasjoner som er betydningsfulle i elevens liv.

IOP-malen retter seg inn mot en gruppe elever som har betydelige utfordringer med å forstå, bevege seg og bearbeide sanseinntrykk, og som i stor grad er avhengig av en kroppslig basert kommunikasjonsform.

Elevenes utfordringer er så omfattende at kompetansemålene i Kunnskapsløftet er lite aktuelle. Opplæringen trenger en alternativ innretning som sikter seg inn mot økt mestring, deltagelse og livsutfoldelse i dagliglivet. Utdanningsdirektoratet peker i sin «Veileder for Spesialundervisning" på at opplæring for elever med store avvik fra læreplanen kan rettes inn mot følgende områder:

  • praktiske ferdigheter
  • kommunikasjon
  • nærhet og samhørighet
  • verdsatte sosiale roller
  • egenomsorg

Med noen tilpasninger kan IOP-en også brukes som individuell utviklingsplan (IUP) i barnehager.

Veileder i spesialundervisning