Til hovedinnhold

Tolkning

Kartleggingen har til hensikt å fange opp barn som strever, for å komme raskt i gang med pedagogiske tiltak som kan hjelpe barnet. Det er ikke en utredning og heller ikke et diagnostisk verktøy.

Verktøyet er alt for lite presist til denne bruken, og det foreligger heller ikke tilstrekkelig normeringsgrunnlag til dette. En eventuell diagnostisering stiller i tillegg en rekke andre krav som denne kartleggingen ikke gir et bilde av.

Svarer ikke på hvorfor barnet strever

Hvorfor barnet eventuelt strever i barnehagen, kan dette verktøyet heller ikke gi svar på. Barnet kan streve som et resultat av både nevrobiologiske forhold, relasjonelle eller traumatiske forhold, men det kan også være en indikator og et uttrykk for at læringsmiljøet i barnehagen eller på avdelingen er uheldig. Disse perspektivene bør en alltid ha med seg. Dette blir spesielt viktig for barnehager som har flere barn som strever i hverdagen.

Gjør bred tolkning og vurdering

Tolkningen må derfor gjøres ut i fra en rekke slike vurderinger. Resultatet bør derfor brukes med varsomhet og som et utgangspunkt i et videre arbeid, der en vurderer andre organisatoriske løsninger og pedagogiske tiltak.

I tolkningen blir det videre viktig å vurdere om resultatet virker rimelig sammenliknet med vurderingen som kollegene dine og du gjør dere av barnets daglige fungering i barnehagen. Dersom du skulle få et resultat som ikke er forenelig med ditt inntrykk, er det fornuftig å gjennomføre kartleggingen på nytt for å sikre at du ikke har tastet inn feil. Diskuter derfor resultatet med andre i barnehagen som kjenner barnet.

Dette kartleggingsverktøy har innlagte grenseverdier. Disse grenseverdiene er satt på bakgrunn av normdataene fra tidligere utprøvingsfaser. I dette kartleggingsverktøyet opererer vi med tre ulike skåringsgrupper.

Skåringsgrupper
PoengProsentGruppe
< 15 poeng < 92,11 % Normal variasjonsgruppe
15‒34 poeng 92,11 % ‒ 97,37 % Risikogruppe
> 34 poeng > 97,37 % Fokusgruppe

Normal variasjonsgruppe (0‒14)

Når et barn oppnår mindre enn 15 poeng, betyr dette at barnehagelærer rapporterer om få eller ingen vansker. Poengskåre under 15 poeng har vi derfor kalt for normal variasjonsgruppe.

Risikogruppen (15‒34)

Når et barn oppnår 15 poeng eller mer (92. persentil), innebærer det at du som er barnehagelærer, rapporterer om at barnet er blant de ca. 8 % av barna med mest vansker. Poengskåren 15‒34 poeng kalles for risikogruppen.

Fokusgruppen (35+)

Når et barn oppnår 35 poeng eller mer (97. persentil), innebærer det at barnehagelæreren rapporterer om at barnet er blant de ca. 3 prosent av barna med mest vansker når det gjelder oppmerksomhet, konsentrasjon, aktivitetsnivå og impulskontroll. Poengskåre på 35 poeng eller mer kalles for fokusgruppen.

Vær oppmerksom på grenseverdier

Når vi opererer med grenseverdier, må grensen settes ved en gitt poengsum. Dette innebærer at et poeng kan skille et barn fra å havne i den ene eller andre gruppen. Eksempelvis ligger skåren 15 og skåren 34 begge i kategorien «risikogruppen». Det er derfor forholdsvis stor forskjell på om barnet ligger i nedre eller i øvre del av dette området. Dette er det viktig at du som er barnehagelærer, er klar over og tar med i vurderingen når du skal tolke resultatene.