Til hovedinnhold

Fokusgruppen (35+)

Når et barn oppnår 35 poeng eller mer (97. persentil), innebærer det at barnehagelæreren rapporterer om at barnet er blant de ca. 3 prosent av barna med mest vansker når det gjelder oppmerksomhet, konsentrasjon, aktivitetsnivå og impulskontroll. Poengskåre på 35 poeng eller mer kalles for fokusgruppen.

Dersom barn kommer i denne gruppen, er det ut fra barnehagens vurdering rimelig å anta at barnet har betydelige vansker på flere områder. For disse barna er det avgjørende å få hjelp og støtte for å mestre hverdagen i barnehagen.

Vanskelig, men viktig samtale med foresatte

Når du som barnehagelærer har vurdert at barnet faller inn under «fokusgruppen», blir det viktig å samtale med foresatte om dine vurderinger. Dette kan være en vanskelig samtale, da barnehagen i sin vurdering påpeker store og omfattende vansker knyttet til barnets fungering i barnehagen. Dersom du føler deg utrygg når du skal gjennomføre denne samtalen, bør du ta med deg en leder eller en annen kollega som kan støtte deg, slik at denne samtalen blir gjennomført på en god måte både for foresatte og for barnehagen.

I denne samtalen vil det være naturlig å undersøke om foresatte kjenner igjen denne beskrivelsen at barnets atferd fra hjemmesituasjonen og i fritiden. Det er viktig å understreke at dette kartleggingsverktøyet ikke er normert for foresatte. Det innebærer at foresatte ikke kan fylle ut skjemaet for eventuelt å sammenligne resultater. Det vil også være naturlig å undersøke med foresatte hvilke strategier og rutiner de tar i bruk for at barnet skal mestre.

Gå i dialog med foresatte om å kontakte PPT, og hvorfor

Når barnet vurderes å ha så store vansker (97. persentil), bør du også gå i dialog med foresatte om å kontakte PPT. Årsaken til at barnet strever i så stor grad, kan ikke kartleggingen som er gjort, si noe om. Barnet kan streve som et resultat av både nevrobiologiske forhold, relasjonelle eller traumatiske forhold, men det kan også være en indikator på og et uttrykk for at læringsmiljøet i barnehagen eller på avdelingen, er uheldig. I samtale med foresatte kan det derfor være lurt å påpeke at en kontakt med PPT først og fremst handler om at barnehagen ønsker hjelp til å legge bedre til rette for barnet i barnehagen. Et annet viktig argument for at det kan være klokt å kontakte PPT, er at barnets overgang til skole vil kunne forberedes og tilrettelegges på en bedre måte. Dette vil være avgjørende for å få til størst mulig grad av mestring på skolen fra første dag.

Iverksett tiltak

Det viktigste og mest avgjørende for barnets videre utvikling blir å sette i gang tiltak i de ulike aktivitetene barnet deltar i. Når det kommer til pedagogisk tilrettelegging, er det ingen grunn til å vente i håp om at vanskene skal gå over av seg selv. Det er heller ingen grunn til å vente til PPT eller andre skal uttale seg eller vurdere situasjonen. For barn med så store vansker (97. persentil), handler det om å komme i gang med tiltak «i morgen». Pedagogisk tilrettelegging som beskrevet på denne læringsressursen, bør karakteriseres som bra for alle og nødvendig for barn som strever med konsentrasjon/oppmerksomhet og vansker med kontroll og styring.

Opplegg er individuelle

Det er viktig å påpeke at det ikke finnes «one size fits all»-tiltak overfor barn med denne problematikken. Det er derfor snakk om å «skreddersy» individuelle opplegg til det enkelte barnet. Arbeidet med tiltak og tilrettelegging bør derfor gjøres på en strukturert og utprøvende måte i tett samarbeid med foresatte og eventuelt PPT.