Til hovedinnhold

Mine sirkler – Brukerveiledning

Forarbeid

Før en tar systemet i bruk, må en avgjøre hvilke nivåer og elementer det er viktig å ha med for den enkelte person med ASF. Dette kan kreve omfattende diskusjoner. For noen kan det være nødvendig å gå mer detaljert til verks enn det vi beskriver her; for andre kan diskusjoner, definisjoner og det visuelle materialet være tilstrekkelig. For at verktøyet skal kunne tas i bruk, er det derfor viktig at støttepersoner fra ulike arenaer kommer sammen og deltar i diskusjonen.

Oppstart

Last ned appen «Mine sirkler» på telefonen eller bruk PC med sirkel hentet fra CD-en som følger med eksempelheftet «Kristin og de andre». Husk at det er strukturen «Mine sirkler» som skal brukes. Det er bare eksempler som er gitt i applikasjonen. Applikasjonen er heller ikke fylt ut i alle kategorier og nivå med eksempler.

Nivå 1: Arenaer

Start med å plassere de ulike arenaene på hver sin sirkel og gi sirkelen et navn.
Vi har valgt å kalle sirklene: «Jeg», «Familie», «Venner», «Jobb/skole», «Bekjente» og «Andre». Det er disse navnene vi forholder oss til i presentasjonen, men det er selvsagt mulig å bruke andre arenaer og andre betegnelser.

Navnene kan redigeres på telefonen når «Mine sirkler» er i redigerings-modus. Les om hvordan en redigerer og importerer tekst i feltet under «teknisk gjennomføring».

Hovedpoenget er at hver arena eller sirkel skal ha sitt faste navn og sin faste farge. Meningen med å benytte sirkler med «Jeg» innerst, er at når personen er på «Jeg»-sirkelen / «Jeg»-fargen, er det små krav til oppførsel. Personen kan være så «autistisk» han/hun bare vil, og kan dyrke sine særegne interesser eller aktiviteter. Jo lenger ut i sirklene personen beveger seg, jo strengere er kravene om tilpasning av atferden. I den ytterste sirkelen, «på rødt», er kravene strengest.

Nivå 2: Arenabeskrivelser

Trykk på den enkelte farge i appen for å komme fram til arenabeskrivelsen.
Appen og eksempelheftet inneholder eksempler som bare er veiledende, og som kan endres/redigeres.

Teksten inneholder følgende elementer:

  • Definisjon av arenaen (hvem/hvilke steder den gjelder)
  • Hva kan jeg gjøre
  • Hva må jeg passe på
  • Hva må jeg ha hjelp til

Disse er felles for alle arenaene, som dermed får en ensartet struktur. Hver arena er dermed beskrevet ved hjelp av en definisjon av arenaen, og noen generelle regler som gjelder på den.

Det er viktig å gjennomgå arenabeskrivelsene med brukeren av «Mine sirkler», slik at man sikrer ens forståelse av de begrepene som er brukt. Det gjelder uansett funksjonsnivå og alder. Om nødvendig kan en utarbeide ordlister for å trene inn vanskelige begreper. Det er utrolig hva som kan misforstås.

Husk på at det er begrenset plass på et bilde i telefonen eller på en side i en liten bok. Vær derfor kort og presis. Og det er avgjørende at brukeren kan lese det som står der.

Nivå 3: Kategorier av løsninger/ strategier (støttekort)

Skriv inn de kategoriene av hjelpestrategier som skal brukes.

For å systematisere de hjelpestrategiene som skal brukes, inneholder nivå 3 en liste over de ulike kategoriene av hjelpestrategier. Eksempler på dette er skrevet inn i appen. De kan redigeres på telefonen når appen settes i redigeringsmodus. De som bruker bøker, kan isteden lage ulike skilleark.

Disse kategoriene er brukt som eksempler i alle sirklene:

  • Avtaler
  • Regler
  • Sosiale situasjoner
  • Stress
  • Kommunikasjon

Ved å trykke på en av disse kategoriene, for eksempel «Avtaler», vil en få opp en støttekortmeny, dvs. en klikkbar liste over alle avtaler som gjelder for denne arenaen. Se nedenfor.

Nivå 4: Meny/ oversikt over de enkelte løsninger og strategier innenfor en kategori

Skriv inn titlene på løsninger /strategier (støttekortene) som skal bruke i valgt kategori (f.eks. «Avtaler»).

Appen inneholder redigerbare eksempler som Bussavtale, Butikkavtale, Kafé-avtale.

Ved å velge tittelen på det støttekortet personen har bruk for den spesielle situasjonen, vil selve støttekortet komme fram. Se nedenfor.

Nivå 5: Løsninger / strategier (støttekort)

Skriv inn tekst på hver enkelt løsning som skal brukes.

Appen inneholder redigerbare eksempler.

I prinsippet er det dette personen egentlig har bruk for. Appen er bygget slik at det skal være mulig å ha mangestrategier, men samtidig være mulig å finne dem hurtig og på en systematisk måte.

Når en tar i bruk «Mine sirkler», kan en bruker de ressurser en allerede har utarbeidet for brukeren. Samle sammen alle regler, sosiale historier, oppskrifter og avtaler som allerede er i bruk, og fordel dem på de ulike sirklene. Noen kan være relevante på flere arenaer og skal derfor plasseres i flere sirkler. Andre gjelder bare på én bestemt arena. Kopier dem inn i appen i nivået og i den sirkelen der de hører hjemme. Lengre tekster skrives/hentes fra PC; det er ikke nødvendig å skrive dem på telefonen. Se i «Teknisk forklaring» hvordan dette gjøres. For dem som ikke skal bruke appen, skriv løsningen inn på støttekort og sett dem inn i små bøker, en for hver farge (sirkel). Bøkene må være så små at det er mulig å ha dem i lommen.

Praktisk bruk

For å etablere aktiv bruk av «Mine sirkler» kan det være nødvendig å jobbe med systemet i særtreningsøkter og over tid. Like viktig er det at man refererer til sirklene i situasjonen, og hjelper til slik at systemet får en praktisk funksjon. Når personen med ASD skal skifte arena, er det lurt, spesielt i innlæringsfasen, å ta systemet fram enten det er på telefon, iPod eller i bøker og lese gjennom arenabeskrivelsen før personen går inn i den nye arenaen. Hjelper refererer til systemet, og unngår lange forklaringer.

For at systemet skal fungere best mulig, må hjelpen trekkes tilbake etter hvert. Det er viktig å legge en plan for hvordan det skal gjøres. Hjelper har gjort jobben sin når personen med ASD klarer seg på egenhånd – ikke når hjelper er tett på og må gi mange instrukser og forklaringer.

Det er viktig å huske at hjelpemiddelet ikke er oppbrukt selv om personen kan det som står beskrevet. Det er nettopp da det virkelig blir nyttig i situasjoner der personen blir usikker. Etabler rutiner for bruk av systemet, slik at det blir naturlig for personen å slå opp i appen heller enn å spørre om hjelp eller bli frustrert. Selv om personen med ASD kan alt utenat trengs ofte strategiene når uforutsette ting skjer, eller når stressnivået er høyt. Som en av de voksne med ASD sa: Å vite at jeg har den på lomma hjelper slik at jeg ikke trenger den i 99 av 100 tilfeller, men jeg vet at jeg har en løsning som jeg kan bruke i den 100. gangen – når jeg virkelig er ille ute.

Fargene fra "Mine sirkler" kan også overføres til ukeplaner/dagsplaner/timeplaner. Personen med ASD kan da med et blikk se hvilke krav som stilles i de ulike situasjonene, i tillegg til at de kan se når de får pauser der de kan være bare seg selv.

Husk at det tar tid å ENDRE VANER, det er det en går i gang med når systemet tas i bruk!