Til hovedinnhold

Språk 5–6 screeningtest for språkvansker

Språk 5–6 er en screeningtest for språkvansker hos aldersgruppen 5 til 6 år. Screening er det første nivået i en utredningsprosess.

Forside Språk 5-6
  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål, nynorsk.
  3. Pris: Gratis
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped
  6. Forfatter: Ernst Ottem og Jørgen Frost

Testen tar sikte på å besvare generelle spørsmål som: ”Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder, eller bør denne eleven henvises videre for en fullstendig kartlegging av språkvanskene?”.

Vi har manual på bokmål og testark på både bokmål og nynorsk.

Det er viktig å merke seg at resultatene fra Språk 5 - 6, eller en hvilken som helst test, må sees i sammenheng med andre opplysninger om eleven for å kunne ta en avgjørelse om videre henvisning eller videre testing. Testen består av tre delprøver – Setningsminne, Ordspenn og Begreper. Disse delprøvene vil en også finne i Språk 6-16 (Ottem & Frost, 2005). Forskjellen er at hver av delprøvene i Språk 5-6 starter med enklere oppgaver enn de som finnes i Språk 6-16. Fordi Språk 5-6 inneholder en del nye oppgaver spesielt tilpasset yngre barn, er ikke resultatene direkte sammenlignbare med resultatene fra Språk 6 - 16. På sammen måten som Språk 6-16 er også Språk 5-6 en screeningtest, dvs. den må sees på som et første steg i en utredningsprosess. Kunnskapen en får gjennom språkscreening kan være verdifull, fordi den hjelper en til raskt å identifisere barn med en mulig språkvanske, og som kanskje bør utredes videre.

Vi vil understreke at kartlegging av språkvansker hos barn krever ulike metodiske tilnærminger, både test og observasjon. Et nyttig supplement i denne sammenhengen kan være skjemaet 20 spørsmål om språkferdigheter.

Hvem kan gjennomføre kartleggingen?

Gjennomføring av kartleggingen krever ikke sertifisering. Det er viktig å sette seg godt inn i instruksjonene. Gjennomføringen av screeningtesten er ikke komplisert, men tolking av resultatene krever at du har kunnskap om språkferdigheter, minnefunksjon og læring. Diskuter og tolk gjerne resultatene med spesialpedagog eller PPT dersom du har behov for hjelp under tolkning av resultatene.