Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Hvorfor bruke Book Creator

Når du velger Book Creator som arbeidsredskap, kan du legge til rette for et inkluderende klasserom. Du kan lage læringsressurser som alle elever kan bruke og elevene kan selv produsere bøker. Book Creator gir deg mulighet til å formidle på mange ulike måter. Ved å variere mellom skrift, tale, bilde og video, ivaretar du elevenes forskjellige behov. Når en felles læringsressurs for klassen inneholder flere veier til kunnskap, kan alle finne sin inngang og ulike formidlingsmåter likestilles.

Book Creator kan brukes med brytere og øyestyring og er tilgjengelig for synshemmede. For elever med hørselshemming kan du sette inn tegnspråkvideoer.

Gå til bookcreator.com for å lese boka "Eksempelbok på arbeidsmåter".

Det er enkelt å lage bøker med appen, og bøkene kan inneholde:

 • Bilder
 • Tegninger
 • Tekst
 • Video
 • Lyd
 • Hyperlenker
 • Kart

Når du lager egne læringsressurser med appen, kan du ta hensyn til elever som har behov for å få fagstoffet forklart på en annen måte. Du kan lese inn teksten, legge til ordforklaringer og lenker. Du kan også trekke inn lokale forhold og på den måten gjøre fagstoffet mer gjenkjennelig for elevene.

Book Creator egner seg godt til å jobbe med tverrfaglige tema, slik Fagfornyelsen legger opp til. Elevene kan lage bøker med bilder og videoer som de selv har tatt. Bøker kan slås sammen og blir da kapitler i en felles bok.

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Hvordan bruke Book Creator

Instruksjonsfilmer

På de neste to sidene finner du korte instruksjonsfilmer om ulike funksjoner du trenger for å komme i gang med Book Creator. Filmene er sortert under:

Book Creator - Google Crome nettleser

Book Creator - iPad

Last ned app

Book Creator i iTunes

Book Creator for Google Crome nettlese (nettside)

Eksempler på bøker

På denne temasiden om Book Creator får du se ulike bøker laget i appen. Du finner lenke til bøkene under de ulike bruksområdene vi viser til.

Gå til bookcreator.com for å se alle bøkene.

Erfaringsfilmer

Book Creator som kommunikasjonsverktøy

Her brukes Book Creator i arbeid med mobilitetstrening og sansestimulering, samspill og inkludering med de andre barna, og kommunikasjon og erfaringsutveksling med Åses nærpersoner.

Barnehagens digitale praksis

Denne filmen viser hvordan Book Creator kan brukes på tur. Resultatet er en bok om turen med bilder, video, tegninger og beskrivelser av barnas opplevelser.

Book Creator - et digitalt verktøy

Denne filmen viser lærer og elevers erfaringer med Book Creator på mellomtrinnet.

Instruksjonsvideoer for Book Creator - iPad

Opprette ny bok

Sette inn tekst

Kopiere, slette, slå sammen bøker og dele

Diktering

Sette inn lydfiler

Sette inn bilde og video

Sette inn video fra YouTube

Endre bakgrunn

Sette inn kart i Book Creator

Autotegning

Penn

Sette inn former

Sette inn paneler

Instruksjonsvideoer for Book Creator - Google Crome nettleser

Sette inn tekst

Diktering

Sette inn lydfiler

Sette inn bilder

Sette inn video fra YouTube

Endre bakgrunn

Sette inn kart

Autotegning

Penn

Sette inn former

Sette inn paneler

Lesing og skriving

En elektronisk bok med mange ulike funksjoner gir elevene mulighet til å vise hva de kan om et tema. Når elevene produserer egne bøker og læreren tilrettelegger fagstoffet i Book Creator,kan elever som strever med lesing, skriving eller språk oppnå økt deltakelse.

Som arbeidsbok

Når du velger Book Creator som arbeidsredskap for elevene, kan du legge til rette for et inkluderende klasserom fordi forskjellige former for formidling likestilles. Elevene kan velge hvilke måter de ønsker å formidle sin kunnskap eller mening på, som for eksempel video, bilde, lyd, tekst eller tegning. Det er i tråd med læreplanen at elevene får erfaring i å uttrykke seg og hente informasjon ulike måter.

Book Creator som arbeidsbok kan bidra til:

 • kreativitet og skaperglede
 • ulike former for formidling
 • samarbeid
 • orden og oversikt

Mange elever kan ha god nytte av å høre teksten samtidig som de leser selv. For elever som strever med lesing og skriving, er det ofte en hjelp å se bilder og videoer som støtter opp under innholdet. For å få en mer effektiv tekstproduksjon, kan du bruke diktering. For noen er det mest effektivt å diktere vanskelige ord i kombinasjon med tastaturskriving. Andre foretrekker å diktere hele teksten eller spille inn en lydfil.

Book Creator som læringsressurs

Når du skal lage en læringsressurs i Book Creator,er det lurt å presentere fagstoffet flere måter enn i ren tekst.

 • Bruk bilder og video for å beskrive og underbygge temaet
 • Bruk gjerne hyperkoblinger til relevante nettsider
 • Forklar gjerne sentrale begreper og vanskelige ord

I boka får du lest opp teksten med syntetisk tale, men du får også lest opp hele boka ved å trykke på «Read to me». Mange elever foretrekker å høre lærerens stemme, derfor er det lurt at du velge å lese inn tekst i boka som lydfiler.

Gå til bookcreator.com for å se eksempler på ulike bøker i Book Creator.

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Struktur og forutsigbarhet med Book Creator

Vi har alle behov for struktur og forutsigbarhet i større eller mindre grad. For noen er det helt avgjørende i hverdagen og i læringssituasjoner. Det handler om å få tilgang til informasjon for å kunne forberede deg, få oversikt og støtte underveis for å dempe stress og skape orden.

Book Creator kan brukes som pedagogisk verktøy for å skape trygghet og oversikt på mange ulike måter.

På de neste sidene kan du lese mer om dette og se konkrete eksempler på hvordan du kan lage:

 • ulike typer planer
 • bruke kart, bilde og video til forberedelse og forutsigbarhet
 • oppskrifter
 • tidslinje for konkretisering og oversikt
 • organisere skolearbeidet med appen

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Planer i Book Creator

Planer

Book Creator egner seg til å lage plan for dagen, timen eller en annerledesdag. Bruk de 7 H-ene når du legger inn informasjon i planene. De 7 H-ene kan du lese mer om på temasiden "Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet".
Når du bruker Book Creator som digital plan kan du legge inn alle de elementene som eleven trenger. Eksempler kan være:

 • Rekkefølger
 • Bildestøtte
 • Fonttype og størrelse
 • Lydfiler

På nettbrettet kan elevene få teksten opplest. Dette er tilretteleggelser som noen få er avhengig av, men som er nyttige for alle. Bruk av planer er en støtte som strukturerer og gir oversikt for elever som lett kan miste konsentrasjonen, utagere eller bli engstelige ved uforutsigbare hendelser. Gode planer gjør også informasjon tilgengelig for elever med sansetap og lese- og skrivevansker.

Kart, bilde og video til forberedelse og forutsigbarhet

Når du skal gjøre deg kjent et sted er kart og veibeskrivelser en god støtte. I Book Creator kan du sette inn kart, bilder og video, som du kan bruke for å forberede deg. Under ser du et eksempel på hvordan du kan legge inn kart i appen.

Oppskrifter i Book Creator

Oppskrifter er trinnvise forklaringer på hva du skal gjøre og hjelper deg å planlegge og gjennomføre en oppgave steg for steg. Du kan også se på den i forkant for å forberede deg. Da har du oversikt på hva du skal gjøre og kan få oppklart eventuelle ting du lurer på før du gjennomfører oppgaven. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet og vil for noen være helt avgjørende for deltakelse og mestring i læringsfellesskapet. En oppskrift tilpasset barns behov og nivå, vil støtte og gjøre dem mer selvstendige, samtidig som pedagogen får frigjort mer tid til å veilede alle barna.

Tidslinje for konkretisering og oversikt

En tidslinje gir oversikt over innhold og rekkefølge i en gitt tidsperiode. Når du konkretiserer og strukturerer det abstrakte fenomenet tid, blir det lettere å konsentrere seg og gjøre koblinger mellom ulike tidspunkt. I Book Creator kan du lage tidslinje ved å bruke «rett linje» som du finner i verktøymenyen. Trykk på plusstegnet øverst i høyre hjørne – «More» nederst på menyen – «Shapes».

Organisere skolearbeidet med Book Creator

Organisering av skolearbeid kan være krevende, spesielt for de som har utfordringer knyttet til arbeidsminnekapasitet. Dette kan være elever med ADHD, ervervet hjerneskade, autisme eller lese- og skrivevansker. Den energien som brukes for å holde orden i papirmøllen eller harddisken går utover kapasiteten til å utføre oppgavene og tilegne seg kunnskapen i undervisning. Et viktig grep er å legge til rette for at antall operasjoner som skal utføres i ulike bøker reduseres, og at skolearbeidet i mest mulig grad samles på en plass. Samtidig er det hensiktsmessig å veilede elevene på hvordan de selv kan holde orden slik at de kan bli mer selvstendige.

Med Book Creator kan du opprette bøker for ulike emner og fag og sette dem i ulike bokhyller. Dette gir oversikt og struktur. i filmen under kan du se hvordan du gjør det.

Sosial læring

Sosiale ferdigheter er noe vi tilegner oss i oppveksten gjennom sosialt samspill, erfaringer og veiledning fra dem rundt oss. Noen barn og unge har større utfordringer med å tilegne seg sosiale ferdigheter enn andre, av ulike årsaker.

Her kan du lese om tre pedagogiske metoder du kan bruke for å veilede og støtte barn og unge i hverdagen og læringssituasjoner. Sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler er kanskje mest brukt overfor elever med autismespekterforstyrrelser, men metodene kan også brukes i grupper eller hel klasse.

Eksemplene er lagt inn i Book Creator og viser hvilke fordeler appen har knyttet til denne bruken. For mer informasjon og pedagogisk bruk, gå til temasiden "Sosial fungering med nettbrett og mobil".

Sosiale historier

En sosial historie er en konkret beskrivelse av det du trenger å vite for å mestre en situasjon som oppleves utfordrende.

Sosiale historier som metode er et pedagogisk verktøy som kan øke sosial forståelse og kan:

 • gi økt selvinnsikt og innsikt i hvordan andre tenker og føler
 • gi forutsigbarhet og økt evne til å håndtere endringer
 • gi bedre handlingsmuligheter for den som strever med sosialt samspill
 • brukes for å utvide eller endre forestillinger om hva som er viktige elementer i en hendelse eller situasjon, også kalt sosialt script.
 • forklare abstrakte begreper eller situasjoner som er ukjente eller usikre

I boka "Sosiale historier som metode" kan du lese mer om metoden og se mange eksempler på sosiale historier.

Gå til omtale av boka på statped.no for å få mer informasjon.

Under ser du eksempler på hvordan sosiale historier kan lages i Book Creator.

Oppskrifter

Trinnvise forklaringer på en utfordrende oppgave eller situasjon kan være med på å tilrettelegge for deltakelse og mestring i sosiale settinger. Oppskriftene konkretiserer og viser eksempler på hvordan noe kan gjøres. Hvilken informasjon som er med, velges ut fra barnets behov og nivå.

Oppskrifter kan brukes til å veilede i ulike sosiale situasjoner:

 • Forberedelse og støtte
 • Hjelp til å håndtere ustrukturerte situasjoner, som for eksempel friminutt eller turdag
 • Å skape forutsigbarhet og øke mulighet for inkludering i sosiale aktiviteter

Tegneseriesamtale

Tegneseriesamtale er til hjelp for å forstå andres tanker, intensjoner og følelser. Den bidrar til å synliggjøre det usynlige i en sosial situasjon. Det er en billedlig fremstilling av kommunikasjonen i en samtale. Prinsippene er lik en tegneserie – «en ting av gangen», og til slutt er hele historien tegnet ned. For å illustrere samtalene brukes fyrstikkmennesker med snakke-, tenke- og følebobler. Denne metoden kalles også «Comic strips».

Tegneseriesamtaler kan brukes for å:

 • hjelpe eleven til å forstå og tenke gjennom variasjonene og nyansene i budskap og meninger
 • forklare erting og ironi
 • få frem skjulte budskap ved bruk av snakke-, tenke- og følebobler
 • vise at det som sies, ikke alltid er det som menes

Bruk av metodene i Book Creator

Sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler må være tilgjengelige og tilpasset den som har behov for å benytte seg av denne støtten i hverdagen. Book Creator har mange funksjoner som tilrettelegger for praktisk bruk av sosiale historier:

 • Strukturere og sortere historiene i bøker eller kapitler
 • Skrive og legge inn lydspor
 • Sette inn video og bilder som konkretiserer innholdet
 • Lagre boka som elektronisk bok og deles til andre enheter via iCloud eller andre delingsmåter. På denne måten kan du lese en Book Creator-bok på smarttelefonen.
 • Den som skal bruke boka, kan sette sitt personlige preg på den ved å sette inn egne bilder, velge bakgrunn på sidene og på denne måten få et eierforhold til boka.
 • Samle bøker med forskjellig innhold og funksjoner på ett sted.
 • Lage bok som brukes for enkeltelever, grupper eller hele klasser med aktuelle sosiale situasjoner som må jobbes med.

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Book Creator og alternativ og supplerende kommunikasjon

Barn og unge som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer. Noen har ikke talespråk og trenger alternativ kommunikasjon. Andre har utydelig, forsinket eller svak tale og trenger kommunikasjonsformer som støtter talespråket.

Book Creator egner seg som verktøy for disse eleven fordi en kan velge ulike måter å formidle på. Du kan kombinere symboler, bilder, video, tekst og tale.

Det kan være fint for nærpersoner å kjenne til elevens måte å kommunisere på, litt om eleven og elevens interesser. Her er et eksempel på en bok som handler om en gutt og hvem han er.

Gå til bookcreator.com for å lese boka "Boka om meg".

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Book Creator og bryterstyring

Book Creator kan brukes med bryter. Dette gjør at elever med behov for bryterstyring blir mer selvstendige i sin produksjon av lærestoff.

Når du skal bruke Book Creator med bryter, må bryter og iPad kobles sammen. Du kan koble iPaden med flere brytere, og du kan gjøre mange innstillinger i iPaden. I denne korte instruksjonsfilmen under skal du få en innføring i hvordan koble iPaden med bryteren iSwitch slik at du kan styre iPaden med en bryter. Her kan du lese bruksanvisningen til iSwitch.

Filmen under viser hvordan bryterstyring fungerer i Book Creator.

Elever som bruker bryter, kan bruke de fleste av funksjonene i Book Creator selvstendig, men noen av funksjonene må de ha noe hjelp til. Derfor kan det være lurt å samarbeide i par.

Elevene kan åpne appen Book Creator og velge "New Book". Deretter kan de velge utformingen på boken og sette inn bilde eller film, enten fra biblioteket eller kameraet.

De kan sette inn snakkeboble med tekst og sette inn tekst i tegneseriestil. Elever som bruker bryter, trenger hjelp til å flytte snakkeboblen og tegneserieteksten til aktuelt sted. De må også få hjelp til å sette inn klistremerker, endre farge og mønster på bakgrunnen og til å scrolle.

De kan gjøre lydopptak og sette inn lydopptaket, men må få hjelp til å plassere lydfilen på ønsket sted.

Eleven kan sette inn former som stjerne, firkant, sirkel, pil og lignende. Eleven som bruker bryter, må få hjelp til å flytte formene til aktuelt sted. De kan sette inn filer og kart, men vil trenge noe hjelp til å sette inn lenker fra nettet. Eleven vil med bryter kunne kopiere den ønskede youtube-videoen, men må ha noe hjelp til å sette den inn og å flytte den til rett sted.

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Book Creator og øyestyring

Book Creator kan brukes med øyestyring på PC. Du må ha en øyestyringsenhet og benytte nettversjonen av Book Creator med nettleseren Chrome. Dette gir elever som har behov for øyestyring, mulighet til å produsere lærestoff selvstendig.
Vi har testet Book Creator med PC Eye mini fra Tobii Dynavox. Her kan du se en kort video av noen øyestyrte funksjoner i Book Creator.

Elever som bruker øyestyring, kan bruke alle funksjonene i Book Creator. Det kan være krevende å bruke øyestyring, og derfor kan det være lurt å jobbe to og to sammen.

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Book Creator for elever med nedsatt syn og blindhet

Book Creator inneholder mange visuelle elementer som kan være utfordrende for barn med nedsatt syn og blindhet. Book Creator er til en viss grad tilgjengelig, men det er ikke alt som er like enkelt.

Barnet vil ofte trenge støtte til å beskrive bilder og figurer, og til navigering, men det er flere tilpasninger som kan gjøre det enklere for barn med nedsatt syn og blindhet. Vi har tatt utgangspunkt i app-en som du kan laste ned på iPad. Særlig for elever med blindhet vil nettleserversjonen være helt annerledes, og enda mer utfordrende å navigere i.

En større iPad kan være nødvendig til barn med nedsatt syn, mens barn med blindhet kanskje kan få bedre oversikt på en som er mindre. Eksternt tastatur eller leselist med punkttastatur vil vi uansett anbefale.

Vi har delt inn denne siden i 3 deler med tips:

 1. Hvis du som lærer skal lage en bok til eleven
 2. Hvis eleven skal lese en bok
 3. Hvis eleven skal lage en bok selv

Hver del innledes med tilrettelegging som gjelder både barn med nedsatt syn og blindhet, deretter er det egne avsnitt for hensyn det er nødvendig å ta kun om eleven har nedsatt syn eller blindhet.

Vi vil også anbefale deg å sette deg inn i de ulike tilgjengelighetsmulighetene som ligger i en iPad. Dette finner du i læringsressursene iPad for personer med nedsatt syn, og Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede. Den første er rettet som barn med nedsatt syn, mens den siste er mer rettet mot barn med blindhet. For barn med blindhet vil du også finne mer detaljert informasjon i ressursen Smartteknologi med skjermleser – Hvordan bruke smartteknologi med skjermleser.

For elever med nedsatt syn vil tilgjengelighetsfunksjonen Zoom være nyttig å mestre godt, mens elever med blindhet har behov for å mestre god bruk av VoiceOver (VO), som er iPad-ens skjermleser. I tillegg anbefaler vi å koble en leselist til iPad-en, da dette vil gi muligheter for enklere navigering i Book Creator-appen.

De viktigste VoiceOver-bevegelsene du vil trenger er:

 • Bla til neste/forrige element på siden eller i menyen: Sveip til høyre/venstre med en finger.
 • Bla mellom sidene i boka: Sveip til høyre/venstre med tre fingre.
 • Aktiver (markert objekt/valg): Dobbelttrykk med en finger.
 • Sett fokus øverst på siden: Trykk med fire fingre øverst på siden.
 • Sett fokus nederst på siden: Trykk med fire fingre nederst på siden.
 • Lukk meny: Trykk med en finger på venstre del av skjermen, og aktiver (dobbelttrykk)

De viktigste leselist-kommandoene du vil trenger er:

 • Bla til neste element på en side/i en meny: Mellomrom, 5 (eventuelt bla fremover-knapp).
 • Bla til forrige element på en side/i en meny: Mellomrom, 2 (eventuelt bla bakover-knapp).
 • Bla til neste side i boka: Mellomrom, 1, 3, 5 (bare i lesemodus)
 • Bla til forrige side i boka: Mellomrom, 2, 4, 6 (bare lesemodus)
 • Sett fokus øverst på siden: Mellomrom 1, 2, 3.
 • Sett fokus nederst på siden: Mellomrom 4, 5, 6.
 • Aktiver (markert objekt/valg): Mellomrom, 3, 6 eller markørhenter.
 • Lukk meny: Mellomrom 1, 2.

NB: Vi anbefaler at du skriver ut/lærer deg funksjonene på denne listen, da du vil finne igjen begrepene senere i ressursen, men uten beskrivelser av hvordan du gjør det.

Hvis du som lærer skal lage en bok til eleven din

Når du som lærer skal lage en digital bok, som også skal brukes av et barn med nedsatt syn eller blindhet, er det noen viktige prinsipper det er viktig at du følger. Bøker bør ha en struktur og ramme som gjør at eleven kjenner igjen oppbygningen i en ny bok.

 • Det bør være få elementer på hver side, det vil gjøre det enklere å holde oversikt og navigere i boka.
 • Alle bilder/illustrasjoner må synstolkes. Dette gjør du ved å legge til alternativ tekst (alt-tekst) på bildet/illustrasjonen. Teksten skal gi en kort beskrivelse av innholdet i bildet. Marker bildet, trykk på (i), accessibility/tilgjengelighet, og skriv inn alt-teksten. Mer informasjon om alternativ tekst. Mer informasjon om synstolkning
 • Du kan i tillegg synstolke et bilde ved å legge inn et lydopptak der du synstolker innholdet på bildet.
 • Viktige elementer (f.eks. lydopptak) bør plasseres på samme sted på alle sidene, slik at de blir enkle å finne.
 • Lyden i videoer bør gi informasjon om det visuelle innholdet på en konkret og beskrivende måte. Dersom videoen ikke har det, bør det legges inn informasjon i tillegg, som eleven kan lese eller lytte til, om hva videoen inneholder.
 • Det er viktig å lage tittel til boka, slik at den er enkel å finne frem til.
 • Dersom du bruker tegnefunksjonen i Book Creator må du være oppmerksom på at en elev som bruker skjermleser (VO) ikke får tilgang til tegningen. Leslisten og skjermleseren vil ikke «fange opp» at det er en tegning på siden. For at denne skal være tilgjengelig for eleven må du enten:
  • Legge inn et lydspor der tegningen synstolkes, eller;
  • Lagre bilde av tegningen på kamerarull, og legge bildet inn i BC. Legg inn alt-tekst på bildet på vanlig måte.

For elever med nedsatt syn

 • Bilder som legges til bør ha gode farger, klare kontraster og objekter av en god størrelse, slik at de er enklere å se for elever med nedsatt syn.
 • Tekst bør være i en størrelse, form og farge som eleven kan lese, gjerne uten å ha behov for forstørrelse. Bilder, tekst, tegninger, lydfil-ikon og videofiler, kan justeres i størrelse.
 • Zoomfunksjonen på iPad; For de fleste vil det være nyttig med Zoom i fullskjerm, men enkelte ganger kan Zoom i område (lupe) være tilstrekkelig.

Her kan dere se noen tips for barn med nedsatt syn;

For elever med blindhet

 • Du må legge inn elementer i rett rekkefølge. Rekkefølgen du legger inn elementer på en side er den rekkefølgen eleven vil få boken opp på sin leselist, eller med skjermleseren (VO). Den visuelle siden kan derfor skille seg vesentlig fra den versjonen eleven får opp i sin skjermleser/leselist.
 • Alt-tekst på bilder/illustrasjoner er helt avgjørende for elever som leser boka med skjermleser (VO) og leselist.

Hvis eleven skal lese en bok

Vi tar utgangspunkt i app-versjonen til iPad, og ikke nettleserversjonen, i denne beskrivelsen. App-en er vesentlig enklere å navigere i for elever med nedsatt syn.

Dersom du har laget en bok som ivaretar tipsene over vil det være enklere for elever med nedsatt syn og blindhet å navigere i boka. Eleven vil kanskje ha behov for støtte i kortere eller lengre perioder for å lage seg gode strategier når hun skal finne frem i og lese ei bok. Husk at rekkefølge elementene vises på leselist eller med skjermleser (VO) avgjøres av hvilken rekkefølge elementene er satt inn.

Når eleven åpner en bok, åpnes denne i redigeringsmodus. Det er viktig at eleven ikke leser boken i denne modusen. Boken kan leses på to måter; Lesemodus/Reading mode, og Les til meg/Read to me.

Lesemodus/Reading mode

Lesemodus finner du ved å trykke på knappen «Reading mode» øverst til høyre på skjermen når du er inne i en bok. I lesemodus blar eleven i boka selv.

Les til meg/ Read to me-funksjonen

«Les til meg» finner du ved å trykke på «Read to me», som er synlig når du er i lesemodus. I «Les til meg» vil innholdet i boken leses opp automatisk, også alt-tekster som er lagt til. Lydinnspilleringer og videoer starter automatisk, men merk at videoer som er lagt til som lenker ikke spilles av automatisk.

For elever med nedsatt syn

Det kan ofte være nyttig for elevene med nedsatt syn å bruke noen av tilgjengelighetsfunksjonene som er beskrevet i læringsressursene iPad for personer med nedsatt syn. Særlig vil vi trekke frem funksjoner som:

 • Zoom – for å forstørre alt på skjermen
 • Inverterte farger – kan gjøre det enklere å se innholdet

For elever med blindhet

For å lese en bok trenger eleven å mestre VoiceOver-bevegelsene/leselistkommandoene i listen du finner i innledningen.

Det er viktig at eleven har boka i «Lesemodus», og ikke i redigeringsmodus. Når boka er i redigeringsmodus vil menylinjen øverst alltid være synlig, mens den forsvinner når vi setter på Lesemodus. For å gjøre den synlig igjen må du dobbelttrykke med en finger. Her er det viktig å huske på at skjermleseren ikke gir beskjed om at menyen er synlig igjen, den gir bare fra seg et lite lydsignal. For å navigere til menyen; Sett fokus nederst på siden og bla videre.

Funksjoner for å navigere i Lesemodus:

 1. Bla til høyre for å komme til bokhylla
 2. Naviger til boka du vil åpne og aktiver for å åpne den.
 3. Sett fokus øverst på siden.
 4. Sett boka i lesemodus ved å bla til høyre til «Reading mode». Aktiver.
 5. Bla fremover og bakover i boka, og mellom elementer på siden med bla-kommandoene fra listen
 6. Vi anbefaler at eleven setter fokus øverst på siden for hver nye side.
 7. Hvis det kommer en «klunkelyd» som repeteres hver gang eleven prøver å bla til en ny side, uten å lykkes; trykk med en finger midt på skjermen, og prøv igjen.
 8. Ved slutten av boka; Bla mot venstre til «You’ve reached the end of the book», aktiver og naviger til «Done». Aktiver denne.

Les til med/Read to me

Når eleven er i «Lesemodus» kan hun sette på «Read to me»/«Les til meg». Når skjermleseren (VO) er aktivert dobbelttrykker hun med en finger for å åpne menyen med tilgang til «Read to me». Leselisten kan være vanskelig å bruke i «Les til meg»-modus.

For tilgang til menyen i «Les til meg»-modus, dobbelttrykk med en finger på skjermen slik at menyen øverst blir synlig. Trykk så på skjermen en gang med en finger, og sveip til høyre for å sette fokus på menyen. Med leselist kan du gå til toppen av siden med Mellomrom, 1, 2, 3, etter å ha dobbeltrykket med en finger for å få frem menyen.

 • Får å sette på pause: Naviger til «Read to me»-knappen
 • For å avslutte: Aktiver «Done»

Det er dessverre ikke mulig å øke hastigheten på opplesingen i «Les til meg»-modus.

Hvis eleven skal lage en bok selv

Barn med nedsatt syn eller blindhet vil kunne ha nytte av å skrive inn tekst ved hjelp av diktering.

 • Se etter mikrofonsymbolet for å starte diktering. Du stopper den igjen ved å trykke på skjermen.
 • Hvis du har VoiceOver aktivert:
  • Dobbelttrykk med to fingre for å aktivere diktering når skjermleseren (VO) er aktivt.
  • På eksternt tastatur; Dobbelttrykk på Control-tasten for å starte og stoppe diktering.

For elever med nedsatt syn

Det kan ofte være nyttig for elevene med nedsatt syn å bruke noen av tilgjengelighetsfunksjonene som er beskrevet i læringsressursene iPad for personer med nedsatt syn. Særlig vil vi trekke frem funksjoner som:

 • Større tekst – gjør teksten større i menyene og i feltet der eleven selv kan legge til egen tekst
 • Zoom – for å forstørre alt på skjermen
 • Inverterte farger – kan gjøre det enklere å se innholdet

Barn med nedsatt syn vil kanskje ha behov for å bruke hele skjermen til å tegne eller skrive på. Tegningen eller teksten kan eventuelt forminskes når barnet er ferdig, men pass på at det fortsatt er så stort at barnet kan se det uten forstørring, om mulig. For barn med nedsatt syn kan det være en god støtte med en penn til iPad-en for å tegne og skrive med.

For elever med blindhet

En elev med blindhet vil ha behov for støtte de første gangene hun skal lage en egen bok. Bruk av leselist sammen med skjermleseren (VO) kan gjøre det enklere å lage en bok, men det lar seg også gjøre uten.

Merk at skjermleseren noen ganger navigerer i bokhylla, selv om det visuelt på skjermen ser ut som du er inne i redigeringsmodus i en bok. For å komme deg bort fra bokhylla, så må du sette fokus øverst eller nederst på siden. Hvis du setter fokus øverst, kommer du til menylinjen, hvis du setter fokus nederst kommer du til «Right arrow» inne i boken. Som en generell anbefaling bør du sette fokus øverst eller nederst på siden hvis du mister oversikt over hvor du er.

Funksjoner for å lage egen bok:

 1. Sett fokus øverst på siden, bla til «New book». Velg lay-out. Vi anbefaler å bruke Landscape.
 2. Gi boken et navn:
  • Stå i bokhyllen
  • Sett fokus nederst på siden.
  • Bla bakover til du kommer til «Book Author».
  • Aktiver menyen.
  • Bla til høyre til du kommer til Tekstfelt. Aktiver og rediger tittel.
  • Lukk meny.
  • Merk at skjermleseren ikke alltid leser det nye navnet på boka før appen er restaret.
 1. Naviger til boka du vil åpne og aktiver for å åpne den. Sett fokus øverst på siden, bla til «Add item» og aktiver. Bla til det du ønsker å legge til, aktiver. For å navigere i disse menyen bruker du bla og aktiver.
 2. Hvis du skal legge til taleopptak navigerer du til tidsangivelsen, og aktiverer både for å starte og stoppe opptaket.
 3. For å sette fokus inne i boka; Sett fokus nederst på siden, og bla bakover.
 4. I redigeringsmodus blar du videre ved å velge «Right arrow». Hvis du er på bokas siste side vil skjermleseren si «Right arrow pluss», og du vil da legge til en ny side ved å velge denne.
 5. For å legge til alt-tekst må bildet være i fokus. Velg «Inspektor-knapp» fra menylinja. Det visuelle symbolet er en liten i med ring rundt. Under «Accessibility/Tilgjengelighet» skriver du inn alt-teksten. Lukk meny.
 6. Vi anbefaler at det er få elementer på hver side, og at det kun er et element av samme type. For eksempel bare en lydfil, en tekstfil, osv. Elementer av samme type vil legge seg oppå hverandre, noe som gjør at man senere kun får tilgang til det siste av dem.

Book Creator og nedsatt hørsel

Book Creator gir muligheten til å visuelt formidle et innhold visuelt ved hjelp av bilder, filmer og tekst. For personer med nedsatt hørsel kan appen derfor være en god støtte for både å forstå og gjøre seg selv forstått. Book Creator kan gi barnet støtte til:

 • Forberedelse av dagen
 • Gjengivelse av dagen som har gått
 • å arbeide med kompetansemål eleven skal nå
 • Sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler som kan bli formidlet som støtte i opplæring av sosiale ferdigheter Les mer om disse metodene her.
 • omvendt undervisning

Forhold å ta hensyn til

Når du bruker Book Creator med barn som har nedsatt hørsel, må du ta hensyn til både auditiv og visuell bakgrunnsstøy i undervisningsrommene. Følgende forhold bør ivaretas:

Lytteforhold

 • Lyd som hindrer barnets oppfattelse av tale, regnes som støy. Lyd som normalhørende ikke oppfatter som støy, kan være svært forstyrrende for den som bruker høreapparat eller CI.
 • Bakgrunnsstøy som ventilator, vaskemaskin og støy fra leker er forstyrrende
 • Andre som prater i rommet, kan være forstyrrende

Lysforhold

 • Hørselshemmede er avhengig av gode lysforhold, både på den som snakker og på et skjermbilde, for at munnavlesning skal fungere optimalt. Munnavlesning betyr å oppfatte tale ved å se oppmerksomt på den som snakker. Det inkluderer også tolkning av kroppsspråk, ansiktsuttrykk, gester og aktiv lytting.
 • Visuell støy
 • Forstyrrende synsinntrykk som bevegelser eller gjenstander som tar oppmerksomhet, bør unngås.

Gruppestørrelse ved bruk av mindre grupper

 • Mindre grupper skaper mindre støy
 • Det er lettere å kommunisere uanstrengt i liten gruppe

Hørselstekniske hjelpemidler, lyd og mikrofoner

 • Lydutjevningsanlegg
 • Teleslynge
 • Og/eller bærbare mottakere (FM-utstyr)

God lyd

 • Det er krav til hvor lang etterklangstiden skal være i undervisningsrom hvor hørselshemmede er til stede. Undervisningsrom må derfor få målt etterklangstiden.

Les mer

Hørselsnedsettelse og fysisk tilrettelegging

Hørselstap og teknisk tilrettelegging

Nedsatt hørsel og praktiske tips til pedagogisk tilrettelegging

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

Barnehage

For yngre barn som ikke har lært seg å lese og skrive, men bruker tegn, er Book Creator godt egnet som kontaktbok mellom hjem og barnehage. I appen kan det legges inn bilder, videoer og tekst om hendelser fra dagen for å gi visuell støtte til barn som har behov for hjelp til å sette ord på det som ikke er her og nå. Appen kan også brukes for å for eksempel få oversikt over dagen eller en kommende aktivitet som barnet trenger å bli forberedt på.


I Rammeplan for barnehagen blir barnehagens digitale praksis beskrevet. Personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får synliggjort språket sitt og bruker varierte formidlingsformer og uttrykksformer. Book Creator er et godt egnet verktøy for å lære seg et digitalt verktøy på en aktiv, målrettet og lærende prosess. Ved bruk av digitale verktøy i barnehage bør ikke dette bli et tilbud som passiviserer barn, men ha voksne som er gode rollemodeller.

Skole

For barn som har begynt på skolen, skal grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter utvikles gjennom hele opplæringsløpet. For barn som følger opplæringsloven §2.6, skal eleven opparbeide seg følgende grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk som er integrert i kompetansemålene:

 • Utrykke seg muntlig
 • Utrykke seg skriftlig
 • Å kunne avlese tegnspråk
 • Digitale ferdigheter

Bruk av Book Creator i opparbeidelse av kompetansemålene

 • Kombinere bruk av bilder, lenker, egne og andres tegnspråkvideoer og tekst
 • Løse oppgaver med ulike medier - velge selv om man vil bruke tekst, bilder, video og lenker
 • Ha en dialog med lærer hvor eleven kan sende inn lekser og få tilbakemeldinger fra lærer på oppgaven. Lærer har en vurderingsmulighet siden oppgaven er levert på film. Dette kan gjøres på en læringsplattform som for eksemepl Showbie
 • Sammen med lærer ha mulighet til å både avlese og produsere filmer med bestemt tema.
 • Lage egne e-bøker som er tospråklige
 • Bruke stillbilder fra Tegnordboka

Tilrettelegginger for at eleven skal nå kompetansemålene

 • Oversette tekster fra pensum til tegnspråk ved å lime inn bilde av tekst og legge ved en tegnspråkvideo
 • Gi omvendt undervisning slik at eleven kan være forberedt til fellesundervisning
 • Lage en bok med stoff fra lærebøker oversatt / gjengitt på tegnspråk

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Eksempler på bøker med tegnspråk

Herr Jacob spiser middag

Les "Herr Jacob spiser middag" i nettversjon her.

Lunch tegneserie

Les Lunch tegneserien i nettversjon her.

Eksempler fra Bookcretor.com

På nettsidene til Book Creator kan du lese mer om hvordan tegnspråk kan brukes i appen.

Bildet er hentet fra bookcreator.com.

Les om hvordan du kan sette inn tegnspråk i Book Creator

Les om hvordan du kan lage en ordbok i Book Creator

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.