Til hovedinnhold

Oppdage og kartlegge matematikkvansker

Fase 3. Henvisning til PPT

Når en elev henvises til PPT skal elevens læringsutfordringer og skolens innsats for å forbedre læringsutbyttet være godt dokumentert fra fase 1 og 2. I denne dokumentasjonen er elevens medvirkning et viktig bidrag.

Eleven skal utredes med tanke på eventuelt behov for individuelt tilrettelagt opplæring. PPT lager en sakkyndig vurdering med tilråding til skolen som anbefaler hvilket opplæringstilbud eleven bør ha. Skolen mottar tilrådingen, og rektor har ansvar for å fatte et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket innebærer å bestemme innhold, omfang, organisering og kompetanse for opplæringstilbudet til eleven.

Side 6 av 8