Til hovedinnhold

Andre vansker som påvirker matematikklæring

Språkforstyrrelser

Matematikk er på mange måter et språkfag. Allsidige erfaringer knyttet til begreper, tall og telling er nødvendige forutsetninger for å utvikle gode matematiske ferdigheter. Erfaringene og sanseinntrykkene gir støtte til begrepsforståelse og begrepsdannelse.

Språkforstyrrelser kan være lette å overse i skolealder, fordi barna som oftest har utviklet et tilfredsstillende hverdagsspråk. I matematikken betyr ord imidlertid ofte noe annet eller har et mer presist innhold enn i dagligspråket. En delvis eller mangelfull begrepsforståelse fører derfor lett til misoppfatninger. I tillegg er elever med språkforstyrrelser ofte lite deltakende i muntlig undervisning. Dette blir en tilleggsutfordring, siden vi vet at det å sette ord på hvordan man tenker er vesentlig for matematikkutviklingen.

Prinsipper for tilrettelegging

 • Skap et inkluderende og trygt klassemiljø der alle tør å bruke sin stemme.
 • Arbeid systematisk med begreper som inngår i matematikken. Se Begrepslæring - en strukturert undervisningsmodell for tips til hvordan dette kan gjøres.
 • Koble matematikkspråket til elevens erfaringer.
 • Vis sammenhenger mellom matematikken og dagliglivet: Hjelp eleven å se matematikken i aktiviteter som baking, bygging, forflytning med mere.
 • Bruk visuell og konkret støtte: Elever med språkforstyrrelser har lettere for å huske det de ser enn språklig informasjon. Visuell og konkret støtte til det språklige innholdet gjør det derfor lettere for elevene å forstå og bearbeide lærestoffet. Eksempler på slik støtte kan være:
  • Gode visuelle illustrasjoner i lærebøker.
  • Modeller som underbygger matematiske prinsipper.
  • Godt med figurer, oppsummeringer og egnede overskrifter i tekster for å bedre oversikt.
  • E-læring, apper eller visuelle presentasjoner, for eksempel i Powerpoint, kan være en god hjelp til å få med seg læringsinnhold. De forener korte, enkle tekster med visuell støtte.

Side 4 av 13