Til hovedinnhold

Flere språk gir fordeler

Flerspråklighet gir fordeler for barns språkutvikling, også for elever med særskilte behov.

Det er vanlig å tenke at det er vanskelig for elever med særskilte behov å lære seg flere språk. Slik tenker man også for samiskspråklige barn med særskilte behov.

Erfaring viser at det finnes flere eksempler på at samisk ofte velges bort eller anbefales å velges bort, fordi man tenker at det er lettere å lære seg norsk. Begrunnelsen er gjerne at norsk gir lettere tilgang på et språkmiljø, lærere og læringsressurser.

Derfor ønsker de ofte at opplæringen foregår på norsk, slik at barna raskest mulig får et fungerende språk. I noen tilfeller har også pedagoger anbefalt foreldrene å begynne å snakke norsk med samiske barn som er tospråklige.

Det er en misforstått oppfatning at personer med spesifikke språkvansker eller utviklingshemming ikke kan lære eller forholde seg til flere språk.

Flere språk gir fordeler

Forskning tyder på at å lære flere språk eller å høre flere språk ikke forsinker utvikling, eller gjør det vanskeligere å lære. Tvert imot fremmer tospråklige opplæringsmetoder både språklig og kognitiv utvikling, også hos denne gruppen av elever.

  • Flerspråklighet styrker begrepslæringen og gir økt bevissthet om språkets form. Språklig bevissthet er en viktig forutsetning for å mestre lese- og skriveinnlæringen.

  • Kunnskaper og språkferdigheter som er lært gjennom andre språk, vil også kunne gi bedre muligheter for å forstå, og lære tilsvarende innhold på et annet språk.

Flere språk – et felles begrepssystem

Mennesker som lærer to språk, og som utvikler seg og lærer gjennom begge språkene, har ikke to adskilte tanke- eller begrepssystemer. Kunnskap som er innlært gjennom et språksystem, vil lett kunne bli tilgjengelig gjennom nye språk som læres. Det trenger ikke læres på nytt, selv om man lærer et nytt språk og etter hvert begynner å bruke dette språket i læring og kommunikasjon.

Tospråklighet og flerspråklighet er mulig fordi mennesker har mulighet for å lagre flere språk. Selv om personen besitter to eller flere språk, vil tale, skriving og lytting være integrert og ha sitt utspring i samme tanke. Hvordan barn tar til seg, bearbeider og senere uttrykker språk er ferdigheter barn utvikler gjennom to språk så vel som ett. Den informasjon barnet tar til seg behandles i den samme sentrale tankeprosessen. Derfor lærer mennesker relativt lett flere språk.