Til hovedinnhold

SATS og SPRÅK 4 på sørsamisk

Det er veldig gledelig at språkkartlegging nå også kan tilbys på sørsamisk og samiske barn kan bli observert på sitt morsmål. SATS og SPRÅK 4 er tilrettelagt og oversatt til sørsamisk av Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD). Screenings og observasjonsmateriellet finnes allerede på nordsamisk. Sats og Språk 4 blir brukt ved helsestasjonene og er en systematisk observasjon av 2/4-åringers språk. Språkobservasjonen er tenkt utført av en helsesøster.

SATS (Screening Av To-åringers Språk) fokuserer primært på barnets språkforståelse, og består av ti kjente objekter fra barnets hverdag, kartleggingsskjema, foreldreskjema og en veiledning. I observasjonen blir barna bedt om å leke med objektene på ulike måter. I tillegg skal samspill og oppmerksomhet vurderes. Sammen med innkallingen til konsultasjonen får foreldre tilsendt et skjema hvor de blir bedt om å krysse av ordene de har hørt barnet benytte. Resultatet fra kartleggingen sammen med foreldrenes svar på skjemaet, vil danne grunnlaget for vurderingen av barnets språk.

SPRÅK 4 er en systematisk observasjon som avdekker vesentlige trekk ved fireåringers språkferdigheter. SPRÅK 4 består av en enkel bildefolder, en veiledning og et kartleggingsskjema som skal følges etter faste prosedyrer. Oppgavene som stilles er valgt med tanke på å gi et mest mulig helhetlig bilde av barns språkutvikling ved fire år. Den omhandler språkforståelse, setningsstruktur, ordforklaring, billedforståelse, artikulasjon, preposisjoner, adjektiv, følelser, årsak-virkning, rekketelling, tallbegrep, farger, korttidshukommelse og setningsrepetisjon. I tillegg blir barnets samspill og oppmerksomhet vurdert. Viser barn tegn på språkforsinkelser ved dette alderstrinn, er det svært viktig å henvise barnet til videre utredning. Alle de språklige basisferdighetene skal i fireårsalderen være etablert, og det går raskt mot skolestart.

Sørsamisk opplæring har store utfordringer når det gjelder samiske læremidler og kartleggingsmateriell. Dette gjelder både elever med vanlige behov for opplæringen og spesielt når det gjelder elever med spesielle behov. Derfor ser vi på Sats og Språk 4 som et kartleggingsmateriell som nå er oversatt og tilpasset til sørsamisk som et svært nyttig redskap for både helsestasjonen og barnehagen til å følge opp sørsamiskspråklige barns språkutvikling.

Språkkartleggingen er finansiert av Sametinget og blir distribuert av forlaget Iđut.

Kilder:

  • Iđut/SEAD (2013). Göökten japien båeries maanan gïele.
  • Iđut/SEAD (2013). Goerehtalleme 4 japien båeries maanan gïele.
  • Sosial- og helsedirektoratet (2006). Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet.
  • Kunnskapsdepartementet (2008). Kartlegging av språkstimulering og språkkartlegging i kommunene. Oslo: Rambøll Management.