Til hovedinnhold

Språkforstyrrelser og inkludering

Elevar med språkvanskar blir i varierande grad tatt ut av klassen for å få undervisning åleine eller i grupper. Opplæringslova er likevel tydeleg på at alle elevar skal ha så stor del av undervisninga som mogleg innanfor klassefellesskapet.

Dei fleste barn har sterk tilhøyrsle til klassen sin, og ynskjer å ta mest mogleg del i det som skjer der. Omsynet til dette må vektast tungt, sjølv om det i nokre tilfelle er naudsynt at elevane tek del i aktivitetar på utsida av klassen.

Mange elevar opplever at språkvanskane er til hinder for å delta aktivt i sosiale fellesskap og for å etablere vennskap. Som følgje av dette risikerer dei å trekkje seg tilbake sosialt og utvikle emosjonelle vanskar. Barn med språkvanskar har i ulik grad ha behov for tilrettelegging som gjer det lettare å delta i det sosiale fellesskapet.

Fagleg inkludering

Dei fleste barn har sterk tilhøyrsle til klassen sin, og ynskjer å ta mest mogleg del i det som skjer der. Omsynet til dette må vektast tungt, sjølv om det i nokre tilfelle er naudsynt at elevane tek del i aktivitetar på utsida av klassen.

Mange elevar opplever at språkvanskane er til hinder for å delta aktivt i sosiale fellesskap og for å etablere vennskap. Som følgje av dette risikerer dei å trekkje seg tilbake sosialt og utvikle emosjonelle vanskar. Barn med språkvanskar har i ulik grad ha behov for tilrettelegging som gjer det lettare å delta i det sosiale fellesskapet.

Følgjande er viktig for å inkludera elevar med språkvanskar fagleg:

 • Ein lærar som kommuniserer klart og tydeleg både munnleg og skriftleg.
 • Ein lærar som snakkar litt langsamare, og brukar korte setningar.
 • Ein lærar som gir elevane tid til å forstå og utrykkje seg.
 • Varierte og fleksible prøveformer.
 • Utstrekt bruk av pc framfor penn og papir.
 • Bruk av teknologi som gir barn med språkvanskar moglegheita til å forstå og formidle kunnskap.
 • Visuell støtte i form av video, bilete og symbol.

Sosial inkludering

Følgjande er viktig for å inkludera elevar med språkvanskar sosialt:

 • Ein lærar som legg til rette for at elevar med språkvanskar finn sin plass i det sosiale fellesskapet og etablerer vennskap.
 • Eit inkluderande klasse- og skulemiljø.
 • Ein lærar som legg til rette for at den ordinære undervisninga ikkje ekskluderer elevar med språkvanskar.
 • Elevar med behov for ekstra hjelp får denne støtta inne i klassen så langt det er mogleg.
 • Når elevar skal takast ut av klassen, bør det skje i grupper med andre elevar, og innanfor ein avgrensa periode.