Til hovedinnhold

Matematikk

Når eleven har en synsnedsettelse, må undervisningen i matematikk tilrettelegges. Det er flere elementer i faget som kan være utfordrende. Her følger noen tips og råd for hvordan du kan tilrettelegge for disse.

En elev undersøker et taktilt koordinatsystem
Eleven leser en taktil illustrasjon av et koordinatsystem

Mønster

Det kan være utfordrende for eleven å skaffe seg oversikt over geometriske mønster og mønster i matematiske uttrykk. Hvis eleven bruker punktskrift, kan man tilrettelegge ved å lage mønster i punktskrift. Mønstre dannet av lyd kan også brukes dersom det er i samsvar med læringsmålet.

Målinger

Eleven vil ofte ha behov for tilrettelagte måleredskaper. Det kan være vekt med lyd, taktil linjal, taktile litermål eller tilsvarende redskaper med visuell forsterkning. Det er viktig å være oppmerksom på at taktile måleredskaper vil kunne gi mindre nøyaktige målinger. Eleven kan derfor også ha behov for å få figurer og liknende tilrettelagt i en annen målestokk.

Geometri

En elev som aldri har sett vil ikke intuitivt forstå en geometrisk form på samme måte som seende elever gjør. Dette må læres, for eksempel gjennom arbeid og bevissthet rundt figurenes egenskaper. Når eleven har blitt godt kjent med egenskapene til en figur, kan det være tilstrekkelig å gi en muntlig eller skriftlig beskrivelse.

Et tredimensjonalt objekt er vanskelig å forstå gjennom taktile illustrasjoner. For at eleven skal kunne tolke figurer, bør derfor konkreter benyttes.

Du kan lese mer utfyllende om taktile illustrasjoner og konkreter i Matematikk med leselist 5.-7. trinn.

Tallinjer

En tallinje med mange markeringer og inntegnede buer, gir ikke nødvendigvis god oversikt. Tallinjer bør ikke kun være en gjengivelse av den visuelle tallinjen. En løsning kan være å konkretisere i form av en perlesnor.

Digitale verktøy

For mange elever kan et digitalt verktøy være en kompliserende faktor. Verktøyets verdi må derfor vurderes kritisk opp mot elevens reelle nytteverdi. For best mulig inkludering bør det velges verktøy som hele klassen kan forstå og arbeide med på en selvstendig måte. Regneark og digitale kalkulatorer er verktøy som kan være nyttig å bruke, om det gis god opplæring.

Modellering

Mange lærebøker bruker visuelle framstillinger for å arbeide med modellering. For elever som bruker punktskrift kan det være lite hensiktsmessig å bruke slike framstillinger. For å eksperimentere med modellering er det derfor ofte bedre å jobbe med konkreter. Eleven kan også modellere gjennom muntlige eller skriftlige beskrivelser. I mange tilfeller vil dette være den beste framgangsmåten.

Grafiske framstillinger og diagrammer

Grafiske framstillinger og diagrammer gir en visuell oversikt over et tallmateriale. Denne måten å framstille tall på, er ikke alltid så godt egnet for elever med synsnedsettelser. I arbeid med egenskaper til tallmateriell kan det være bedre å bruke taktile grafer og diagrammer. For dem med nedsatt syn kan det være aktuelt å forstørre og forenkle framstillingene. Disse gir likevel ikke samme oversikt som seende elever får av visuelle framstillinger, og må derfor suppleres med muntlig eller skriftlig informasjon.

Programmering

Elevene må kunne programmere, feilsøke og tolke resultatet på egen hånd. Velg program som hele klassen kan bruke. Analog programmering egner seg godt. Blokkprogrammering på skjerm, blinkende dioder eller animasjon vil være utilgjengelig for elever som bruker punktskrift.

På temasiden om programmering for elever med nedsatt syn og blindhet kan du lese mer om dette.

Notasjon og regnemetode

Eleven må lære notasjon og regnemetoder som er tilpasset måten å lese og skrive på i matematikk. Bruker eleven punktskrift, må eleven lære å skrive all matematikk lineært. For mer om dette, se veiledere og ressurser om matematikk.

Ressurser, veiledere og læremidler

Statped har utarbeidet ressurser og veiledere som hjelper lærere å legge til rette matematikkfaget for elever med synsnedsettelser. Vær klar over at noen elever som bruker punktskrift, og har et funksjonelt restsyn, i enkelte tilfeller kan ha utbytte av visuell tilrettelegging.

Ressursen Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen, handler om undervisning og matematikklæring, for elever som behøver taktile- og auditive læringsressurser for å lære å tenke matematisk.

Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.-7. trinn handler om tilrettelegging for elever på mellomtrinnet som arbeider visuelt. Veilederens innhold er relevant også for yngre og eldre elever.

For elever som bruker punktskrift er det utarbeidet veiledere som gir en innføring i hvordan leselist og PC kan brukes i matematikk:

Statped utvikler også materiell som kan brukes i undervisning.