Til hovedinnhold

– Barnets stemme må med

– Inviter barnet til å fortelle om egne erfaringer. Sammen med annen dokumentasjon gir det et grunnlag for å tilrettelegge for læring på skolen, mener seniorrådgiver Hilde Skaar Bergsmo i Statped.

Hun jobber til daglig med å veilede lærere og PP-rådgivere om barn og unge med sammensatte lærevansker med særlig vekt på de som strever med matematikkvansker. Hun har lang erfaring med å jobbe med overganger på ulike nivå.

Det er mange måter å jobbe med overganger på:

 • Det er viktig at eleven selv opplever en god sammenheng og helhet fra en skole til en annen eller mellom ulike nivåer
 • Få fram elevens stemme og la dem få fortelle hvordan de opplever innhold og organisering av spesialundervisningen
 • Før eleven avslutter skolegangen ved en skole, må han/hun få mulighet til å formidle hva som har vært bra og hva som er viktig å videreføre til ny skole

– Samtalen må foregå med en lærer eleven har tillit til, sier Skaar Bergsmo.

Eleven må høres

Hun er opptatt av at elev og lærer deretter må bli enige om hvordan og hvem som skal dele denne informasjonen til den nye skolen og hvem som er rette mottaker.

 • Kanskje eleven selv ønsker å formidle budskapet?
 • Kan det da gjøres ved hjelp av bilder, fortellinger, tekst eller samtale?
 • Eller kanskje eleven foretrekker at læreren er den som får ansvaret for å videreformidle informasjonen?

– Elevens budskap vil sammen med informasjonen fra «laget rundt eleven» danne et godt grunnlag for elevens opplevelse av trygghet og sammenheng på ny skole, forklarer seniorrådgiveren.

Også skolen som skal motta den nye eleven, har et ansvar mener hun: – Dersom elever begynner på skolen din og du ikke har mottatt elevens egne erfaringer fra den forrige skolen, vil jeg anbefale at du inviterer eleven til en samtale om dette.

Vektlegg gode erfaringer

Hun har erfart at mange elever som har spesialundervisning i matematikk, i perioder har kjent på utilstrekkelighet og manglende mestring i faget. Ved overgang til ny skole må elevens gode erfaringer videreføres. Hun anbefaler å snakke med eleven om blant annet:

 • Hva er elevens interesser?
 • Hvilke aktiviteter liker eleven å gjøre for å lære på best mulig måte (gi gjerne eksempler på arbeidsmetoder)?
 • Hvilke materiell/verktøy/hjelpemidler synes eleven det er viktig å benytte for å lære matematikk bedre?
 • Hvor lærer eleven best, i klasserommet, i en liten gruppe eller på annen måte?
 • På hvilke områder av matematikken opplever eleven mestring?
 • Hva er vanskelig - hva bør unngås?

Lær mer mer om barnets stemme i Barnekonvensjonen