Tidlig innsats | www.statped.no

Tidlig innsats

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, enten vanskene oppstår i førskolealder eller senere i livet.

Tidlig innsats

Statped gir tidleg hjelp og prioriterer søknad om tenester knytt til barn opptil sju år.

Det er viktig å fange opp dei barna som treng noko ekstra så tidleg som mogleg. Mange opplever likevel at det går for lang tid før dei får hjelp. Årsakene kan være mange. Målet må vere å få ned ventetida og skape betre flyt mellom hjelpeinstansane. Med tidleg innsats kan vi også førebyggje skeivutvikling, sosiale vanskar, lærevanskar, fråfall i skulen og å hamne utanfor arbeidslivet.

Dei fleste barna som har særskilde opplæringsbehov, blir fanga opp tidleg av hjelpeapparatet og barnehagen. Mindre vanskar blir derimot ikkje alltid oppdaga like lett, men tidleg innsats er viktig også for barn med mindre vanskar.

Grip derfor tak i mistankar du måtte ha. Undersøk om barnet kan ha ein vanske – ikkje vent og sjå. 

Strakstilbud

Vi tilbyr informasjon og veiledning om funksjonsnedsettelser så snart de er stadfestet.

Gjennom samtaler kan foresatte, brukere, helseinstitusjoner og andre få
–informasjon og veiledning om funksjonsnedsettelsen
–etablere kontakt med kommunen om veien videre
–helseinstitusjoner kan få bistand til utredninger

 Mer informasjon om vårt strakstilbud finne du her.

Film om tidlig innsats


Tidlig innsats overfor barn opp til sju år.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!