Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging for elever med utviklingshemming

Skolefaglige temaer

For de fleste er det aktuelt å jobbe med tradisjonelle skolefaglige temaer som lesing, skriving og regning. Ferdigheter på disse områdene øker mulighetene for deltakelse i jobb, samfunn og hverdagsliv. Med utgangspunkt i fagtradisjoner som emergent literacy og emergent numeracy kan man finne aktiviteter som kan tilpasses de fleste, se for eksempel 58 literacy tips. Den kompetansen mange barnehager og skoler har om begynneropplæringen i lesing og skriving er relevant for mange barn og elever med utviklingshemming. Det er viktig å utforme et individualisert opplegg med vekt på mening og relevans, og det er nødvendig med tett oppfølging og evaluering.

Side 9 av 10