Til hovedinnhold

Literacy

Bokstav – lyd

Etter hvert, når barna har blitt kjent med bokstavformene, har lekt med dem, snakket om dem og utforsket dem, lærer de at bokstavene representerer ulike lyder. Det er vist til mange måter å gjøre dette på under tekstene på emergent literacy. Jobb med aktiv lytting etter rim, stavelser og førstelyd, ha fokus på å knytte bokstaver og bokstavlyden til eget navn, og andre kjente personer, ting og interesser, lag «personlige alfabet», og utforsk og lek med bokstaver på ulike måter. Alfabetet kan gjøres tilgjengelig for barn, elever eller voksne med behov for ASK på mange ulike måter. Alle bør som et utgangspunkt ha alfabetet tilgjengelig i sitt kommunikasjonssystem.

Lær bokstavlyden

På dette nivået er det søkelys på aktiviteter som trygger både barn/elev på at de kjenner bokstavlydene og bokstavnavnene, og kan å koble disse sammen. Det mest sentrale er å lære bokstavlyden. Det er viktig å skille mellom bokstavlyd og bokstavnavn fordi mange bokstavnavn inneholder flere lyder. Dersom vi forsøker å skrive med bokstavnavnene, blir det umulig å kjenne igjen ordene. Alle bør også lære at bokstavene har en stor og en liten utgave. For personer som bruker ASK er dette viktige ferdigheter å jobbe med.

Veien fram til trygg bokstav – lyd- kunnskap vil være slik:

 • Lærer er modell
  • Lærer demonstrerer bokstav-lyd korrespondanse for eleven.
 • Guidet praksis
  • Lærer er stillas og hjelper barna til å matche bokstaven og lyden riktig.
  • Lærer trapper gradvis denne støtten etter hvert som barna utvikler egen kompetanse.
 • Uavhengig praksis
  • Barnet lytter til mållyden og bestemmer / peker ut bokstaven uavhengig.
  • Lærer observerer, og gir støttende tilbakemelding.

En måte å jobbe med avkoding på er

Apper som støtter denne innlæringen er for eksempel

Side 16 av 27