Til hovedinnhold

Autisme og tilleggsvansker

ADHD

En rekke studier viser at spesielt ASF og ADHD opptrer relativt ofte samtidig. Hyperkinetiske symptomer (symptomer på ADHD) opptrer i opp til halvparten av populasjon av menneske med ASF-tilstander, men det er også vist enda høyere forekomst. Sammenlignet med personer med autisme uten disse følgesymptomene, kan disse barna være betydelig mer innadvendte og ha en mer utagerende atferd som bidrar til å svekke den sosiale interaksjonen ytterligere.

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom (TS) er en tilstand, der barn utvikler motoriske eller vokale tics. Tics er korte gjentatte bevegelser (motoriske tics) eller lyder og verbale ytringer (vokale tics). Bevegelsene og lydene kan være enkle eller komplekse.

Tics er hyppig hos barn med autisme og hos barn med psykisk utviklingshemning. Det kan av og til være vanskelig å skille stereotype bevegelser fra tics. Omvendt kan barn med TS vise autistiske trekk, eller ha en komorbid lidelse innen autismespekteret, som oftest Aspergers syndrom eller høytfungerende autisme.

Flerspråklighet

I Norge anslår vi at det per dags dato er rundt 1000–1300 barn med tospråklig bakgrunn, som har ASF. Mange av disse barna er i en livssituasjon hvor de må forholde seg til flere enn et språk. De må lære to språk for å kunne kommunisere fullt ut med sine nære personer. Manglende tospråklig tilrettelegging kan reduseremuligheter for læring og utvikling.

Utviklingshemming

Det er stor variasjon i hvordan mennesker med autisme fungerer, både med hensyn til alvorlighetsgrad av autismerelaterte symptomer og i forhold til evnenivå. Barn med utviklingshemming har flest komorbide vansker.

Synsvansker

Mange personer med autisme har også utfordringer med synet. Det kan være små eller store synsvansker som kan avhjelpes med briller, eller det kan være medfødt blindhet eller synsvansker hvor briller ikke kan kompensere for vanskene. Det kan også være synsvansker som handler om hvordan hjernen bearbeider og tolker synsinntrykket. Dette kaller vi cerebrale synsvansker (CVI).

Barn og unge med synssvekkelser og autisme har varierende synsfunksjon, kognitiv funksjon og grad av autisme. For å kunne gi gode betingelser for utvikling og læring kreves at man kartlegger personens vansker og behov for individuell tilrettelegging.

Les mer om autisme og synsvansker på våre nettsider

Hørselstap

Noen barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) har hørselstap. Begrepet hørselshemmet brukes om alle personer som har nedsatt hørsel, fra de med lettere hørselstap til døve.

Auditive prosesseringsvansker (APD), se våre nettsider, er en hørselsvanske som skyldes dysfunksjon i auditiv prosessering. Graden og arten kan variere og være forskjellig fra barn til barn.

For barn med hørselstap kan det være aktuelt med hørselstekniske hjelpemidler som cochleaimplantat (CI) eller høreapparat. Les mer om cochleaimplantat på våre nettsider.

I opplæringssituasjonen kan nedsatt hørsel være en utfordring. Informasjon om tilretteleggingstiltak for barn med hørselstap som tar sikte på å sikre god kommunikasjon og deltakelse finner du på våre nettsider.

For barn med ASF som benytter hørselstekniske hjelpemidler er det viktig å være oppmerksom på at noen kan ha en sensitivitet overfor lyd som det må tas hensyn til.

Barn med ASF og hørselstap kan ha vanskeligheter med å utnytte en eventuell resthørsel godt nok. Samtidig kan de ha vansker med å utnytte andre sanser for å kompensere for sitt hørselstap. Mange har problemer med å tolke kroppsspråk som gester og mimikk. Felles oppmerksomhet er en grunnleggende ferdighet for å kommunisere og dette er ofte en utfordring for barn med ASF.

Barn med ASF og hørselstap kan ha behov for visualisering av språket i form av norsk med tegnstøtte (NmT) og/eller andre former for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). For å gi barnet en best mulig tilrettelegging for språkutvikling er det viktig at barnet har tilgang til den alternative uttrykksformen i omgivelsene. Det må være kompetente språkmodeller som tar i bruk barnets språklige uttrykksform og utvider den.

Noen barn med ASF er tegnspråklige og/eller får tegnspråkopplæring. På våre nettsider finner du informasjon om tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk med egen grammatikk.

Det må vurderes individuelt om barnet har nytte av og behov for tegnspråk. Særlig dersom barnet ikke har tilgang til lyd og talespråk er det naturlig å tenke at tegnspråk er alternativet. Det kan likevel i tillegg være behov for alternativ og supplerende kommunikasjon ved for eksempel bildebruk.

Komorbiditet

Forstyrrelser eller symptomer som er funksjonsnedsettende, kan opptre samtidig hos barn. Når flere diagnoser og vansker opptrer samtidig kaller vi de komorbide vansker.

Dette er vanlige nevrologiske forstyrrelser som kan opptre sammen:

  • oppmerksomhets-/hyperaktivitetsforstyrrelser
  • opposisjonell atferdsforstyrrelse
  • tics
  • utviklingsmessig koordinasjonsforstyrrelse
  • autismespekterforstyrrelser

Flere av diagnosene kan overlappe så mye at de kan være vanskelige å skille fra hverandre. Det er derfor viktig med en helhetlig tilrettelegging som er individuelt tilpasset det enkelte barn.

Vanskene og diagnosene som er beskrevet under er ikke uvanlig å finne hos personer med ASF. Disse er ikke en direkte konsekvens av å ha ASF, men er tilleggsvansker som kan være medfødt eller som utvikles etterhvert.

Epilepsi

Det er en økt forekomst av epilepsi hos personer med autismespekterforstyrrelser (ASF). Det kan være en utfordring å skille epileptiske anfall fra atferd som skyldes autismespekterforstyrrelser (ASF). Å utrede symptomer er viktig for å lykkes med behandling og tiltak. Mange med epilepsi og autisme har i tillegg andre psykiske og fysiske lidelser, samt utviklingshemming. For eksempel rammer spesielt ukontrollerte epilepsianfall visuell oppmerksomhet og synsskarphet. Slike anfall kan også forårsake Cerebral Visual Impairment (CVI) eller andre nevrologiske utviklingsforstyrrelser.

Alvorlig ukontrollert epilepsi kan bidra til Cerebral Visual Impairment (CVI)

Det er nødvendig med kunnskap og forståelse for utfordringene som kan følge med dobbeltdiagnosen for å møte personen på en god måte.

Ulike syndromer

Ulike syndromer kan opptre sammen med ASF, for eksempel Down syndrom. Spesialpedagogiske arbeidsmåter bør legge vekt på lærings- og opplæringstiltak som tar hensyn til autismens gjennomgripende og dominerende rolle i diagnosesammenfallet.

Psykiske vansker

Mennesker med autisme synes å være mer sårbare enn befolkningen for øvrig for å utvikle psykiske lidelser. Det kan være utvikling av angst, depresjon, tvangslidelse og psykose i tillegg til sine grunnleggende problemer. Forskningsresultater er ikke entydige, men de fleste studier viser at psykiske lidelser forekommer oftere hos personer med autisme og utviklingshemming enn hos personer som bare har utviklingshemming. Vanskelighetene med å gjenkjenne psykiske lidelser hos denne gruppen fører til at mange går med alvorlige plager uten å få riktig hjelp.

Søvnvansker

Søvnmangel hos barn med autisme er ikke uvanlig. Disse kan forsterke eksisterende utfordringer knyttet til læring, adferd og hyperaktivitet og gjøre autismesymptomene mer fremtredende. Det er viktig å forsøke å kartlegge årsaken til søvnvanskene, da disse kan være forårsaket av både somatiske plager og psykologiske vansker.

Spiseforstyrrelser

Noen personer med autisme kan utvikle en spiseforstyrrelse. Hos personer med ASF kan det imidlertid være vanskelig å skille mellom spiseforstyrrelse og trekk ved autisme som; selektive matpreferanser, tvangsmessig spising, spiseritualer og vegring for spising. Dersom vekt eller spisemønster endrer seg hos personer med ASF kan det være aktuelt å undersøke om det foreligger en spiseforstyrrelse.