Til hovedinnhold

Tilrettelegging og tiltak ved autisme

Tiltak på skolen

De fleste barn med autismespekterforstyrrelser har fått diagnosen i løpet av barnehagetiden. Tiltak som har fungert i barnehagen, bør overføres til skolen. Gode rutiner for hospitering og informasjonsflyt i overgangen mellom barnehage og skole er særdeles viktig for barn med autisme.

Elever i diagnosegruppen Asperger syndrom kan begynne på skolen uten ha en diagnose. Når språket blir mer abstrakt og det sosiale samspillet mer komplisert, vil elevens vansker bli mer og mer tydelige. Dersom skolen får mistanke om at en elev har autismespekterforstyrrelser, skal skolen ta kontakt med PP-tjenesten. Skolen kan samtidig sette i gang universelle tiltak som kan avhjelpe i tiden frem til utredning er fullført og diagnosen er satt.

Noen elever med autisme er opptatt av ikke å skille seg ut, så i den grad skolen kan gjøre universelle tiltak, vil dette bidra positivt til elevens selvfølelse.

Det er viktig å ha kunnskap om elevens meninger om opplæringen, verktøy som bidrar til å få frem informasjon:

Tilrettelegging

Når diagnosen er bekreftet skal skolen jobbe etter de anbefalinger som er gitt i sakkyndig vurdering og vedtak. Personer med autisme er veldig forskjellige, og vil derfor ha veldig forskjellige behov for tilrettelegging. Likevel finnes det prinsipper for tilrettelegging som gjelder alle i større eller mindre grad. Dersom eleven skal få et godt skoletilbud trenger personalet kunnskap som setter dem i stand til å forstå elevens vansker, og de trenger kompetanse på god tilrettelegging. Det er skoleeiers ansvar at personalet får tilgang til denne kompetansen.

Side 4 av 19