Diamanten skole for elever med døvblindhet

Diamanten skole for elever med døvblindhet (tidligere Skådalen skole for døvblindfødte) er en grunnskole og videregående skole for elever med medfødt døvblindhet. Skolen har skolefritidsordning som følger skoletidsplanen (pdf).
Les mer om en litt annerledes skole

Diamanten inngang.jpg

Diamanten skole for elever med døvblindhet, Vetlandsveien 79, Oslo

Skolen

 • Skolens tilbud er for elever i grunn- og videregående skole som på grunn av sin medfødte døvblindhet har behov for taktil tilnærming i sin opplæring. Elevene får undervisning i og på ulike alternative og supplerende kommunikasjonsformer. Tilbudet kan gis til elever i Oslo, Viken, og Innlandet. Skolen tar utgangspunkt i de ordinære læreplanene i Fagfornyelsen. Det utarbeides individuelle opplæringsplaner (IOP) når en elev har fått vedtak om spesialundervisning.

  Les mer om tjenesten.

 • Diamanten skole for elever med døvblindhet er en del av det statlige spesialpedagogiske opplæringstilbudet som skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis mulighet til å være aktive deltagere i egen læring og utvikling. Den tjenesten som gis til elevene ved skolen, er forankret i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) I kapittel 5 Spesialundervisning, §5-1 som gir rett til spesialundervisning (Lovdata, 1998).

  Skolen gir undervisning på grunnskole- og videregående nivå etter § 5.1, §§ 2.14/ 3.10 for elever med døvblindhet og med et spesielt fokus på kroppsligtaktil kommunikasjon.

  Skolens felles verdigrunnlag tar utgangspunkt i et mangfoldperspektiv. I det store mangfoldet har denne elevgruppen knapt hørbare stemmer. Skolen skal skape betingelser som gjør elevene handlekraftige og robuste på deres egen måte med deres egen stemme. Skolen har som mål å være en inkluderende arena, hvor det gis likeverdige muligheter. Inkludering og deltakelse er viktige satsningsområder for en kontinuerlig utvikling av selvstendighet, et godt selvbilde og god livskvalitet. Målet er at elevene skal få utvikle sine sterke sider og få mulighet til å bli den beste versjonen av seg selv.

  Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPt) utarbeider sakkyndig vurdering jfr. Opplæringslovens §5-3. Ei sakkyndig vurdering skal beskrive de særskilte behovene til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilket opplæringstilbud som bør gis.

  FNs barnekonvensjon vektlegger retten til å uttrykke seg og å bli hørt (artikkel 3). Vårt pedagogiske grunnsyn tar utgangspunkt i samspillspedagogisk tenkning og vektlegger å fremme barnets egen stemme.

  Kommunikasjon og språk i taktil modalitet er overordnet i all vår undervisning. I tillegg brukes individuelt tilpassede alternative og supplerende kommunikasjonshjelpemidler. 

  Våre prinsipper er at elevene skal gis en reel opplevelse av å bli sett, bekreftet, forstått og få mulighet til å uttrykke seg med egne uttrykk, slik at de gjennom kommunikasjon med andre kan påvirke sin egen situasjon.  

  Alle skolens elever har kombinerte sansetap, hvor den enkeltes forutsetninger for å nyttiggjøre seg eventuelle syns- og hørselsrest i stor grad vil variere. Behovene hos den enkelte elev vil være svært forskjellige i en opplæringssammenheng hvor en vektlegger fag og satsingsområder ulikt, ut fra sakkyndig vurdering.

  Undervisningen tilpasses den enkelte elev ut fra dennes kompetanse, motivasjon, interesse, sansetapenes type og omfang og eventuelle tilleggsvansker. Med bakgrunn i en helhetlig kunnskap om elevene og lærernes spesialiserte partnerkompetanse, utvikler skolen individuelle læringsplattformer. Disse læringsplattformene er utarbeidet gjennom diagnostiserende undervisning som er utviklet i tverrfaglige team.

  Skolen tar utgangspunkt i et relasjonelt perspektiv, hvor samhandling, tilknytning og tillit står sentralt. Lek, samhandling, nærhet, hengivenhet, utforsking og kategorisering er sentrale elementer for å utvikle kommunikasjon. En relasjonell forståelse legger til grunn at opplæringen må tilpasses elevene slik at samspillet fungerer bedre og gir vekstbetingelser.  

  Skolens elever har kombinerte sansetap, og den kroppslig og taktile modaliteten er derfor hovedkanalen i tilknytning til læring, informasjonstilegnelse, kommunikasjon, orientering og mobilitet.  

 • Læreplanen

  Læreplanen Fagfornyelsen (2020) har tre overordnede tverrfaglige tema. Skolen har ambisjon om at de tre tverrfaglige temaene skal være gjennomgående i undervisningen. 

  Folkehelse og livsmestring  

  Skolen har ambisjon om  

  • At eleven skal bli så selvstendig som mulig i sitt liv  
  • At eleven skal opparbeide og beholde god helse  
  • At eleven skal oppleve egenmestring og egenverdi  
  • At eleven skal mestre overganger i dagliglivet 
  • At eleven skal mestre selvregulering og mestre stress i kritiske faser og overganger i livet, slik som  
  • Endringer i boforhold  
  • Endring i nære nettverk/familie  
  • Endring i personalgrupper  

  Demokrati og medborgerskap  

  Skolen har ambisjon om  

  • At eleven skal ha en viktig stemme i demokratiet  
  • At eleven skal bidra med sin kunnskap inn i og om velferdssamfunnet  
  • At elevene skal bli kjent med og lære ferdigheter de kan nyttiggjøre seg resten av livet  
  • At eleven skal få kjennskap til og kunnskap om viktige institusjoner i storsamfunnet (lege, sykehus, ulike bygninger knyttet til trossamfunn, bibliotek, konsertarenaer med mer). 

  Bærekraftig utvikling   

  Skolen har ambisjon om at elevene skal forstå bærekraftig utvikling ut fra sin omverdensforståelse. Dette handler om å delta i praktiske gjøremål som knytter seg til bærekraftig utvikling.

Elevgruppen

 • Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming. Les mer om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

  Døvblindhet innebærer store utfordringer med:  

  • Det sosiale samspillet og kommunikasjon  
  • Enhver form for informasjonstilegnelse  
  • Orientering, fri bevegelse og mobilitet  

  Vi skiller ofte mellom det vi kaller medfødt døvblindhet og ervervet døvblindhet. Vi sier at en person har medfødt døvblindhet når den kombinerte syns- og hørselsnedsettelsen er til stede ved fødselen eller inntrer så tidlig i livet at grunnleggende kommunikasjon ikke er utviklet. Medfødt døvblindhet innebærer at kommunikasjon, forståelse av omverden og det å bevege seg fritt omkring som oftest utvikles gjennom å ta i bruk berørings- og bevegelsessansene i tillegg til eventuell syns- og hørselsrest.

  Barn med døvblindhet lærer ikke kun gjennom visuell observasjon og imitasjon, og naturlig modellæring slik som seende hørende barn. Den taktile nærsansen benyttes i en nær og tett relasjon for å kunne lære av andre mennesker. Gjennom den kroppslige taktile modaliteten som er multimodal, utvikles læring og kommunikasjon gjennom et kroppslig taktilt samspill med andre. 

  Disse uttrykkene er personlige og har lav lesbarhet, noe som vil si at de er vanskelige å oppfatte og forstå for andre. Høyt spesialisert kompetanse er en forutsetning for å se, oppfatte og forstå barnets språklige uttrykk.

  Skolen bruker videoanalyse for å finne frem til meningen og derav betydningen av barnets egenproduserte gester og egen stemme. 

 • Innholdet i undervisningen omfatter tidlig- og høyt spesialisert intervensjon med vekt på utvikling av kommunikasjon, muligheter til å få tilgang til informasjon, fri bevegelse, orientering og mobilitet. Undervisningen er tilrettelagt med tanke på:

  • Tilrettelegging av det sosiale og fysiske miljøet  
  • Et profesjonelt læringsmiljø som kan fange opp elevens lavt  lesbare uttrykk, bekrefte og være nysgjerrig på elevens vilje, intensjon, tanker, følelser og meninger. Dette for å styrke elevens opplevelse av seg selv, med egen handlekraft som kan påvirke sine omgivelser. Dette er barnets stemme
  • Opplæring i dagliglivets ferdigheter (ADL) og utvikle selvstendighet 
  • Førbegynnende lese- og skriveopplæring, spatial forståelse av antall, rom og form 
  • Lese- og skriveopplæring som er tilpasset sansetapet (to-håndsalfabet, punktskrift)  
  • Undervisning som legger vekt på lek, samspill, utforsking og hengivenhet som utvikler kommunikasjon som er basert på elevens iboende uttrykk og forutsetninger 
  • Kroppslig, taktil nærhet og posisjonering som gir muligheter for kommunikasjon. På den måten kan eleven kjenne, oppfatte og forstå den andres nærvær og intensjon og få tilgang til gode utviklings- og læringsbetingelser.  

  Les mer om  tilrettelegging.

Kontakt

 • Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i kommunene sender søknad til Diamanten skole for elever med døvblindhet. Sakkyndig vurdering fra PPT vedlegges søknaden om skoleplass. Les mer om vår heltidsopplæring.

  Søknadsskjemaer

  • Fyll ut på PC med docx
  • Skriv ut og fyll ut for hånd med pdf

  Heltidsopplæring

  Bokmål: docx pdf

  Nynorsk: docx pdf

  SFO/AKS/ Særskilt tilsyn

  Bokmål: docx pdf

  Nynorsk: docx pdf

  Send utfylt søknadsskjema til Statped pr. post. Her finner du postadressen vår.

 • Gateadresse: Vetlandsveien 79, 0685 Oslo

  Postadresse:
  Diamanten skole for elever med døvblindhet
  Statped Postmottak
  Postboks 113
  3081 Holmestrand

 •  
  Felles tlf.nr til Statped: 02196
 • Hege Kristine Høgmo

  telefon 996 45 264
  e-post: hege.hogmo@statped.no